Program do wystawiania wezwania do zapłaty online

Wezwanie do zapłaty

Bezpłatna rejestracja
Bez ukrytych opłat i zobowiązań

Sprzedawca

więcej

mniej

Nabywca Wczytaj dane po NIP, Regon lub KRS

więcej

mniej

Wezwanie do faktury

Nr faktury Data faktury Kwota faktury Termin płatności Dni zwłokiUkryj opcje dodatkowe

Pokaż opcje dodatkowe

Załącz lub upuść plik...

🔸 WEZWANIE DO ZAPŁATY DEFINICJA
Wezwanie do zapłaty jest dokumentem, który wysyła wierzyciel dłużnikowi, aby otrzymać zaległe wynagrodzenie. Firmy wystawiają druk wezwania do zapłaty w celu wyegzekwowania uregulowania zapłaty zaległych należności z tytułu nieopłaconej faktury lub wielu faktur. Zdarza się bowiem, że termin zapłaty za wystawioną fakturę upłynął, a kontrahent nie uregulował płatności. Wystawienie wezwania jest podstawowym działaniem na etapie windykacji polubownej i pierwszym etapem do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Gdyby finalnie doszło do sprawy sądowej, należy udowodnić, że wierzyciel podejmował kroki do polubownego roztrzgnięcia sporu np. wysyłając przedsądowe wezwanie do zapłaty.


🔸 Jak wysłać wezwanie do zapłaty?

Pismo najlepiej dostarczyć on-line drogą e-mailową i listem poleconym jednocześnie. List polecony jest o tyle istotny, że będzie miał ewentualnie większe znaczenie dowodowe w sądzie. Wiąże się to natomiast z większymi kosztami i nakładem pracy. Dlatego dobrą praktyką jest wysłanie wezwania do zapłaty online np. pocztą elektroniczną lub faksem czy smsem. Najczęściej pozytywne rezultaty przynosi wysłanie do dłużnika 2-3 monitów, można ostatni druk nazwać Ostateczne Wezwanie do Zapłaty.


🔸 Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty faktury powinno zawierać informacje:

  • data i miejsce wystawienia wezwania
  • dane identyfikujące wierzyciela i dłużnika w postaci nazwy i adresu
  • tytuł pisma np. wezwanie do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty, wezwanie do zapłaty faktury, przedsądowe wezwanie do zapłaty, w zależności od sytuacji
  • kwotę zadłużenia oraz termin do kiedy dłużnik powinien zapłacić należność
  • sposób w jaki należy zapłacić (np. nr rachunku bankowego)
  • informację o tym jakie kroki zostaną podjęte przez wierzyciela w przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym na piśmie terminie
  • podpis wystawcy wraz z imieniem i nazwiskiem


Podstawa prawna:
Zgodnie z treścią art. 455 Kodeksu Cywilnego określony jest Termin spełnienia świadczenia: „Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.”.
Następstwem art. 455 k.c. jest Art. 476 k.c. stanowiący, że „Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. ”.


🔸 WZÓR WEZWANIA DO ZAPŁATY
Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór wezwania do zapłaty. Jest to szablon Podstawowy do wypełnienia i wydruku powyżej.
wezwanie do zapłaty wzór
rys. Wezwanie do zapłaty, wzór podstawowy z programu FakturaXL