Z rozpoczęciem każdego nowego roku wzrastają składki na ubezpieczenia ZUS. W jakiej wysokości obowiązują składki w 2024 roku i od czego zależy ich wysokość? skladki zus 2024 dla dzialalnosci gospodarczej tabela

Składki społeczne ZUS

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Składają się na nie składki: 
 • emerytalne
 • rentowe
 • chorobowe
 • wypadkowe
 • składka zdrowotna.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podzielił przedsiębiorców na trzy grupy pod kątem płacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Do grupy pierwszej zaliczają się osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców bądź innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.
Z grupy tej zostały wyłączone osoby, które: 
 • prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą przez okres ostatnich 60 miesięcy przypadających przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, u którego wykonywały wcześniej czynności znajdujące się w zakresie prac prowadzonej obecnie działalności gospodarczej i były zatrudnione u tego pracodawcy na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczego stosunku pracy.

W grupie drugiej znalazły się osoby:
 • prowadzące działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, które nie zostały wymienione w grupie pierwszej
 • twórcy i artyści
 • osoby wykonujące tzw. wolny zawód
 • wspólnicy jednoosobowej spółki z o. o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
 • akcjonariusze PSA
 • komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej
 • osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę oraz inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub z osobami korzystającymi z „ulgi na start”.

Grupę trzecią
tworzą osoby prowadzące działalność gospodarczą w mniejszym zakresie i są płatnikami małego ZUS Plus. Dane o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tej grupy ustalane są oddzielnie. 

Czynniki mające wpływ na wysokość składek ZUS

Na wysokość składek ZUS wpływ mają przede wszystkim kwoty wynagrodzeń obowiązujące w danym roku oraz rodzaje wynagrodzeń. Składki ZUS zależą:
 • od kwoty minimalnego wynagrodzenia
 • od kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia
 • od kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku. 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 242 zł. W związku z tym dla osób z pierwszej grupy podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie zadeklarowana kwota, która nie może być niższa od 1 272,60 zł, czyli 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia jakie obowiązuje w tym okresie, co oznacza, że kwota poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku nie może być niższa od: 
 • 248,41 zł - ubezpieczenie emerytalne
 • 101,81 zł - ubezpieczenia rentowe
 • 31,18 zł - ubezpieczenie chorobowe.
W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4 300 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za ten okres w postaci zadeklarowanej kwoty nie może być niższa niż 1 290 zł, co oznacza, że kwota poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku nie może być niższa od: 
 • 251,81 zł - ubezpieczenie emerytalne
 • 103,20 zł - ubezpieczenia rentowe
 • 31,61 zł - ubezpieczenie chorobowe.
W przypadku osób należących do grupy drugiej podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 4 694,40 zł, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2024 roku kwota ta wynosi 7 824 zł. W związku z tym składka na ubezpieczenia społeczne za 2024 rok dla osób z grupy drugiej nie może być niższa od następujących kwot: 
 • 916,35 zł - ubezpieczenie emerytalne
 • 375,55 zł - ubezpieczenia rentowe
 • 115,01 zł - ubezpieczenie chorobowe.

Jak obliczana jest wysokość składek w 2024

Rodzaj wynagrodzenia Kwota wynagrodzenia Wpływ na składki ZUS Wariant składek
Kwoty minimalnego wynagrodzenia od stycznia do czerwca 2024 roku Na cały rok – 4 242 zł – składki ZUS
Minimalna składka zdrowotna: skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa

ZUS preferencyjny (24 miesiące) Mały ZUS Plus w minimalnej wysokości
Ulga na start
Kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w 2024 roku Na cały rok – 7 824 zł
Składki społeczne i Fundusz Pracy: skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt

Pełny ZUS
Składka zdrowotna -
Kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2024 roku Brak ustaleń Składki społeczne -
Stała składka zdrowotna przez cały rok
Opłacane przez wspólników, którzy nie ustalają zdrowotnego od przychodu, od dochodu

Składka zdrowotna: ryczałt
ZUS preferencyjny (24 miesiące)
Mały ZUS Plus w minimalnej wysokości Ulga na start
Pełny ZUS

Fundusz Pracy -

Pełny ZUS dla przedsiębiorców (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa) – wysokość w 2024 roku w skali miesiąca

W związku z podwyższeniem w 2024 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zapłacą wyższe składki na ubezpieczenia społeczne ZUS. Po ogłoszeniu przez GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2023 roku można już obliczyć wysokość składki zdrowotnej przy ryczałcie po uwzględnieniu progów przychodu. 
 • Składki ZUS z chorobowym – 1 485,31 zł
 • Składki ZUS bez chorobowego – 1 370,30 zł
 • Składka na FP – 78,40 zł
 • Składka zdrowotna do zapłaty – zależy od osiągniętego dochodu przy opodatkowaniu skalą podatkową lub podatkiem liniowym. Minimalna składka w 2024 roku wyniesie 381,78 zł.  
Składka zdrowotna przy ryczałcie zależy od wysokości osiągniętego przychodu. 
Przy ryczałcie występują 3 progi przychodu: 
 • do 60 000 zł: 419,46 zł
 • powyżej 60 000 zł do 300 000 zł: 699,11 zł
 • powyżej 300 000 zł: 1258,39 zł
Przy opodatkowaniu kartą podatkową składka zdrowotna ma stałą wartość i naliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia na dany rok i wynosi 381,78 zł

ZUS preferencyjny dla przedsiębiorców w 2024 roku za okres od stycznia do czerwca (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa)

Podwyżką objęte są wszystkie rodzaje opłacanego ZUS-u. Wyższe składki zapłacą również osoby fizyczne płacące tzw. ZUS preferencyjny, czyli składki ubezpieczeniowe w obniżonej wysokości. Podwyżka spowodowana jest wzrostem wysokości wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2023 roku. 
 • Składki ZUS z chorobowym – 402,65 zł
 • Składki ZUS bez chorobowego – 371,47 zł
 • Składka na FP – 0 zł
 • Składka zdrowotna do zapłaty – zależy od osiągniętego dochodu przy opodatkowaniu skalą podatkową lub podatkiem liniowym. Minimalna składka w 2024 roku wyniesie 381,78 zł.
Składka zdrowotna przy ryczałcie zależy od wysokości osiągniętego przychodu. 
Występują 3 progi przychodu: 
 • do 60 000 zł: 419,46 zł
 • powyżej 60 000 zł do 300 000 zł: 699,11 zł
 • powyżej 300 000 zł: 1258,39 zł
Przy opodatkowaniu kartą podatkową składka zdrowotna ma stałą wartość i naliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia na dany rok i wynosi 381,78 zł

ZUS preferencyjny dla przedsiębiorców w 2024 roku za okres od lipca do grudnia (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa)

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę zostanie podwyższone 2 razy. Od lipca do grudnia 2024 roku będzie wynosiło 4 300 zł. Tym samym składki na ZUS preferencyjny w okresie od lipca do grudnia 2024 roku również będą wyższe i będą wynosiły odpowiednio:
 • Składki ZUS z chorobowym – 408,18 zł
 • Składki ZUS bez chorobowego – 376,55 zł
 • Składka na FP – 0 zł
 • Składka zdrowotna do zapłaty – zależy od osiągniętego dochodu przy opodatkowaniu skalą podatkową lub podatkiem liniowym. Minimalna składka w 2024 roku wynosi 381,78 zł.
Składka zdrowotna przy ryczałcie zależy od wysokości osiągniętego przychodu.
Występują 3 progi przychodu: 
 • do 60 000 zł: 419,46 zł
 • powyżej 60 000 zł do 300 000 zł: 699,11 zł
 • powyżej 300 000 zł: 1258,39 zł
Przy opodatkowaniu kartą podatkową składka zdrowotna ma stałą wartość i naliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia na dany rok i wynosi 381,78 zł.


Data publikacji: 2024-01-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU