Umowa o dzieło - wzór


Interaktywny formularz do tworzenia umowy o dzieło online.
Przedstawiamy prosty, bezpłatny szablon umowy o dzieło, z możliwością modyfikacji, dodawania i usuwania treści bezpośrednio na poniższym wzorze umowy do wydruku.

Pytania & Odpowiedzi


🔸 Czy szablon jest całkowicie za darmo?

Oferując Bezpłatny wzór szablonu umowy o dzieło postanowiliśmy wszystkim użytkownikom dać możliwość korzystania za darmo na zawsze. Mamy nadzieje, że ułatwi on Państwa firmie tworzenie umów zlecenia i zachęci do skorzystania z Pełnego programu do faktur.

🔸 Jakie szablony umów można wydrukować?

Na tej stronie można stworzyć Umowę o dzieł, ale oferujemy również bezpłatny wzór Umowa zlecenie dostępny do edycji pod linkiem.

🔸 Czy tworzenie umowy wg wzoru jest całkowicie online?

Tak, szablon generuje plik w formacie pdf z naniesionymi danymi Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy oraz zakresem prac. Do wydrukowanie nie są potrzebne żadne dodatkowe programy typu Word czy OpenOffice.

🔸 Umowa o dzieło w 2023 roku, jaka stawka godzinowa?

Wysokość wynagrodzenia w umowie o dzieło nie jest objęta minimalną stawką godzinową obowiązującą w 2023 roku. Ustawa przewiduje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej tylko dla Umowy zlecenie.

🔸 Czym różni się Umowa zlecenia od Umowy o dzieło?

W ramach umowy o dzieło wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, w Umowie zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności zawartej w umowie i nie bierze odpowiedzialności za jej ostateczny efekt. Ponadto Umowa zlecenie podlega obowiązkowemu oskładkowaniu, czyli od każdej umowy zlecenia należy odprowadzić składki do ZUS. Od 1 stycznia 2023 roku do umów zlecenia obowiązuje również minimalne wynagrodzenie za pracę w kwocie 22,80zł za godzinę. Minimalne stawki godzinowe i składki do ZUS nie obowiązują od Umowy o dzieło. Umowa zlecenie może być co do zasady wypowiedziana w każdym momencie, natomiast umowa o dzieło określa konkretne warunki, w jakich może dojść do wypowiedzenia.

🔸 Przychód od umowy o dzieło

Przychód, czyli kwotę brutto w przypadku umowy o dzieło pomniejsza się o koszty jego uzyskania. W zależności od rodzaju umowy mogą one wynosić:
- 50% w przypadku, gdy mamy doczynienia z prawami autorskimi,
- koszty poniesione zgodnie z ich wysokością ponad normy procentowe jeśli wykonawca potrafi je udowodnić,
- 20% w innych sytuacjach.
Po pomniejszeniu kwoty brutto o koszty uzyskania przychodu wylicza i potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy 17%.

Do wykonania powyższych obliczeń polecamy nasz bezpłatny kalkulator płac umowa o dzieło, w którym automatycznie można uzyskać informacje o kwotach podatku i do wypłaty.

🔸 Rachunek do Umowy o dzieło

Do umowy o dzieło wykonawca po jego ukończeniu powinien wystawić rachunek. Powinien on zawierać: nr i datę umowy której dotyczy, dane wykonawcy i zamawiającego, kwotę brutto wynikającą z umowy, kwotę do wypłaty netto oraz podpisy obu stron.
Do prawidłowego obliczania wynagrodzenia polecamy nasz Kalkulator płac umowa o dzieło, w którym po podaniu kwoty brutto program naliczy odpowiednie koszty uzyskania przychodu i obliczy kwotę netto wypłaty.

🔸 Umowy o dzieło a ZUS

Przychody z tytułu umowy o dzieło zazwyczaj nie podlegają oskładkowaniu w ZUS, dlatego wykonawca oraz zamawiający nie płacą składek ubezpieczeniowych. Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w przypadku, gdy tę umowę zawrzesz z własnym pracodawcą lub jest wykonywana na jego rzecz.