Umowa o dzieło - wzór


Interaktywny formularz do tworzenia umowy o dzieło online.
Przedstawiamy prosty, bezpłatny szablon umowy o dzieło, z możliwością modyfikacji, dodawania i usuwania treści bezpośrednio na poniższym wzorze umowy do wydruku.

Pytania & Odpowiedzi


🔸 Czy szablon jest całkowicie za darmo?

Oferując Bezpłatny wzór szablonu umowy o dzieło postanowiliśmy wszystkim użytkownikom dać możliwość korzystania za darmo na zawsze. Mamy nadzieje, że ułatwi on Państwa firmie tworzenie umów zlecenia i zachęci do skorzystania z Pełnego programu do faktur.

🔸 Jakie szablony umów można wydrukować?

Na tej stronie można stworzyć Umowę o dzieł, ale oferujemy również bezpłatny wzór Umowa zlecenie dostępny do edycji pod linkiem.

🔸 Czy tworzenie umowy wg wzoru jest całkowicie online?

Tak, szablon generuje plik w formacie pdf z naniesionymi danymi Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy oraz zakresem prac. Do wydrukowanie nie są potrzebne żadne dodatkowe programy typu Word czy OpenOffice.

🔸 Umowa o dzieło w 2024 roku, jaka stawka godzinowa?

Wysokość wynagrodzenia w umowie o dzieło nie jest objęta minimalną stawką godzinową obowiązującą w 2024 roku. Ustawa przewiduje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej tylko dla Umowy zlecenie.

🔸 Czym różni się Umowa zlecenia od Umowy o dzieło?

W ramach umowy o dzieło wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, w Umowie zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności zawartej w umowie i nie bierze odpowiedzialności za jej ostateczny efekt. Ponadto Umowa zlecenie podlega obowiązkowemu oskładkowaniu, czyli od każdej umowy zlecenia należy odprowadzić składki do ZUS. Od umów zlecenia obowiązuje również minimalne wynagrodzenie za pracę i od 1 stycznia 2024 roku wynosi 27,70zł za godzinę. Minimalne stawki godzinowe i składki do ZUS nie obowiązują od Umowy o dzieło. Umowa zlecenie może być co do zasady wypowiedziana w każdym momencie, natomiast umowa o dzieło określa konkretne warunki, w jakich może dojść do wypowiedzenia.

🔸 Przychód od umowy o dzieło

Przychód, czyli kwotę brutto w przypadku umowy o dzieło pomniejsza się o koszty jego uzyskania. W zależności od rodzaju umowy mogą one wynosić:
- 50% w przypadku, gdy mamy doczynienia z prawami autorskimi,
- koszty poniesione zgodnie z ich wysokością ponad normy procentowe jeśli wykonawca potrafi je udowodnić,
- 20% w innych sytuacjach.
Po pomniejszeniu kwoty brutto o koszty uzyskania przychodu wylicza i potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy 12%.

Do wykonania powyższych obliczeń polecamy nasz bezpłatny kalkulator płac umowa o dzieło, w którym automatycznie można uzyskać informacje o kwotach podatku i do wypłaty.

🔸 Rachunek do Umowy o dzieło

Do umowy o dzieło wykonawca po jego ukończeniu powinien wystawić rachunek. Powinien on zawierać: nr i datę umowy której dotyczy, dane wykonawcy i zamawiającego, kwotę brutto wynikającą z umowy, kwotę do wypłaty netto oraz podpisy obu stron.
Do prawidłowego obliczania wynagrodzenia polecamy nasz Kalkulator płac umowa o dzieło, w którym po podaniu kwoty brutto program naliczy odpowiednie koszty uzyskania przychodu i obliczy kwotę netto wypłaty.

🔸 Umowy o dzieło a ZUS

Przychody z tytułu umowy o dzieło zazwyczaj nie podlegają oskładkowaniu w ZUS, dlatego wykonawca oraz zamawiający nie płacą składek ubezpieczeniowych. Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w przypadku, gdy tę umowę zawrzesz z własnym pracodawcą lub jest wykonywana na jego rzecz.