Kalkulator płac 2024
(umowa zlecenie i o dzieło - oblicz wynagrodzenie)


Interaktywny formularz do obliczania wynagrodzenia.
Przedstawiamy prosty, bezpłatny kalkulator Umowa zlecenie, z możliwością wybrania schematu i obliczenia składek na ZUS (emerytalne, chorobowe, rentowe i zdrowotne), podania wartości brutto płacy, kosztu uzyskania przychodu oraz opcjonalnego opisu, który może pojawić się na wydruku.

Opis
Kwota brutto
Koszt uzyskania przychodu
Schemat składek
Wyliczanie stawki
emerytalne
rentowe
chorobowe
zdrowotne

Kalkulacja wynagrodzenia:

kwota brutto:
0,00 zł
koszty uzyskania przychodu:
20%
wyliczane składki:
emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne,
składka emerytalna (9.76%):
0,00 zł
składka rentowa (1.5%):
0,00 zł
składka chorobowa (2.45%):
kwota ograniczenia: 19.560,00 zł
(kwota ograniczenia w podanej wysokości obowiązuje
od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.)
0,00 zł
Razem składki ZUS:
0,00 zł
podstawa wymiaru składki zdrowotnej:
0,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%):
0,00 zł
podstawa opodatkowania:
0,00 zł
naliczony podatek (12%):
0,00 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%):
0,00 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne
podlegająca odliczeniu (7.75%):
0,00 zł
podatek do urzędu skarbowego:
0,00 zł
Do wypłaty:
0,00 zł

Pytania & Odpowiedzi


🔸 Czy kalkulator jest całkowicie za darmo?

Oferując Bezpłatny kalkulator postanowiliśmy wszystkim użytkownikom dać możliwość korzystania z niego za darmo na zawsze. Mamy nadzieje, że ułatwi on Państwa firmie poprawne obliczanie płac i składek na ZUS oraz zachęci do skorzystania z naszego programu do faktur.

🔸 Jakie są koszty uzyskania przychodu?

W przypadku umów, w których nie są przenoszone prawa autorskie stosuje się stawkę 20%.
Prawa autorskie: 50% koszty uzyskania przychodów stosowane są przy korzystaniu z praw autorskich i stanowią one połowę, czyli 50% uzyskanego przez podatnika przychodu. Należy przy tym pamiętać o rocznym limicie kwoty kosztów, który aktualnie na 2024 rok wynosi 120 000 zł.

🔸 Kalkulator umowy o dzieło a ZUS?

Przychody z tytułu umowy o dzieło zazwyczaj nie podlegają oskładkowaniu w ZUS, dlatego wykonawca oraz zamawiający nie płacą składek ubezpieczeniowych. Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w przypadku, gdy umowa jest zawrta z własnym pracodawcą lub jest wykonywana na jego rzecz.

🔸 Jaka jest stawka godzinowa od umowy zlecenie w 2024 roku?

Wysokość wynagrodzenia podana w umowie powinna być obliczona w taki sposób, aby wynagrodzenie za każdą godzinę świadczenia usługi lub wykonania zlecenia, nie było niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku, która wynosi 27,70 zł do czerwca, a od lipca 2024 to 28,10 zł.

🔸 Jakie są różnice w Umowie zlecenie i Umowie o dzieło?

W ramach umowy o dzieło wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, w Umowie zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności zawartej w umowie i nie bierze odpowiedzialności za jej ostateczny efekt. Ponadto Umowa zlecenie podlega obowiązkowemu oskładkowaniu, czyli od każdej umowy zlecenia należy odprowadzić składki do ZUS. Od 1 stycznia 2023 roku do umów zlecenia obowiązuje również minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 2024 wynosi 27,70zł za godzinę. Minimalne stawki godzinowe i składki do ZUS nie obowiązują od Umowy o dzieło. Umowa zlecenie może być co do zasady wypowiedziana w każdym momencie, natomiast umowa o dzieło określa konkretne warunki, w jakich może dojść do wypowiedzenia.
Przeczytaj również: Wady i zalety umowy zlecenia

🔸 Kiedy powinno być wypłacone wynagrodzenie z Umowy zlecenie?

Wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. Zleceniodawca nie wypłaca wynagrodzenia tylko w przypadku miesiąca, w którym zleceniobiorca w ogóle nie świadczył swoich usług, więc ilość przepracowanych godzin wynosi 0. Ustawodawca wprowadził jedynie konieczność comiesięcznej wypłaty. Nie określił natomiast terminu wypłaty. Dlatego też można dopuścić możliwość wypłaty za dany miesiąc zarówno w aktualnym miesiącu, jak i w następnym.

🔸 Czy umowa zlecenie daje pracownikowi prawo do urlopu?

Umowa zlecenie co do zasady jest umową cywilnoprawną, do której nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy, w tym także przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego. Jest ona z kolei uregulowana w Kodeksie cywilnym w księdze dotyczącej zobowiązań i nie może być taktowana jak umowa o pracę. Nie zmienia to jednak faktu, że umowa zlecenie może być napisana zgodnie z zasadą swobody umów, a zatem Zleceniobiorca i Zleceniodawca mogą przewidzieć w umowie kilkudniowe płatne przerwy w wykonywaniu zlecenia.

🔸 Czy muszę płacić składki ubezpieczenia od Umowy zlecenia?

Jeśli umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodów, zleceniobiorca będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, zdrowotnym oraz rentowym. Umowa zlecenie może również obejąć ubezpieczenie wypadkowe, w przypadku gdy zlecenie będzie wykonywane w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Dobrowolne jest tylko ubezpieczenie chorobowe. Jeśli natomiast pracownik opłaca już ubezpieczenia społeczne (np. z tytułu Umowy o pracę u innego pracodawcy) to od umowy zlecenia płacimy wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne. Wartości wszystkich tych składek oblicza nasz kalkulator powyżej.