Świadectwo pracy jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy o pracę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadectwo musi zostać wydane w ostatnim dniu stosunku pracy. Należy mieć świadomość, iż świadectwo pracy to oświadczenie wiedzy, a nie woli pracodawcy. Szczegółowe informacje na temat świadectwa pracy znajdują się poniżej. swiadectwo pracy kiedy nalezy wystawic pracownikowi

Świadectwo pracy - co to za dokument?

Świadectwo pracy jest jednym z obowiązkowych dokumentów wystawianych przez pracodawcę. Zostaje przekazany pracownikowi po zakończeniu stosunku pracy. Dokument stanowi podstawę do wyznaczenia uprawnień zatrudnionej osoby oraz weryfikacji doświadczenia zawodowego. Przepisy prawa wyznaczają, jakie informacje muszą znaleźć się w świadectwie pracy, aby został on zaakceptowany przez innego przedsiębiorcę. Wszystkie zasady związane zarówno z elementami dokumentu, jak i innymi ważnymi kwestiami wyznacza Kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Świadectwo pracy - jakie musi zawierać elementy?

Przepisy prawa wyznaczają elementy, których nie może zabraknąć w świadectwie pracy.
Szczegółowe informacje dotyczą okresu zatrudnienia, wymiaru etatu, stanowiska, które zajmował pracownik, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy i inne niezbędne informacje, a wśród nich:
 • informacja o liczbie dni urlopu wypoczynkowego, który wykorzystał pracownik w ciągu roku kalendarzowego, kiedy stosunek pracy został zakończony,
 • dane dotyczące wybrania dodatkowego urlopu bądź innych uprawnień albo świadczeń wyznaczonych przepisami prawa pracy,
 • okresie, w jakim wybrano urlop bezpłatny ze wskazaniem podstawy prawnej i jego przyznania,
 • okresie, w jakim wybrano urlop ojcowski wraz ze wskazaniem podstawy prawnej jego przyznania,
 • okresie, w jakim wybrano urlop wychowawczy wraz ze wskazaniem podstawy prawnej jego przyznania,
 • informacje o podjętej pracy tymczasowej - gdy dotyczy, ze wskazaniem okresu oraz podmiotu, na rzecz którego zrealizowano zadania,
 • suma liczby dni, za które pracownik uzyskał wynagrodzenie oraz dni, kiedy nie miał prawa do wynagrodzenia - na podstawie 92 Kodeksu pracy - informacje dotyczą roku kalendarzowego, kiedy umowa została rozwiązana bądź wygasła,
 • dni, kiedy pracownik skorzystał ze zwolnienia od pracy, zgodnego z 188 Kodeksu pracy - dotyczy roku kalendarzowego, kiedy stosunek pracy został zakończony,
 • okresie, kiedy pracownik uzyskał odszkodowanie uwarunkowany skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę zgodnie z 361 § 1 Kodeksu pracy,
 • informacja o okresie odbytej czynnej służby wojskowej bądź jej formach zastępczych,
 • okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze,
 • skorzystanie przez pracownika z dodatkowych urlopów bądź innych uprawnień,
 • informacje dotyczące okresów nieskładkowych, które miały miejsce w okresie zatrudnienia, któremu poświęcony jest dokument, branych pod uwagę w trakcie wyznaczania prawa do emerytury bądź renty,
 • dane, których wymaga pracownik.
Jeżeli taka jest wola pracownika, pracodawca wpisuje także informację o uzyskiwanych zarobkach.

W jakim terminie należy przekazać pracownikowi świadectwo pracy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik musi utrzymać świadectwo pracy w ostatnim dniu stosunku pracy. W praktyce, gdy umowę rozwiązano z okresem wypowiedzenia, dokument przekazuje się w ostatnim dniu tego okresu, a jego długość nie odgrywa żadnej roli.

Umowa o pracę może zostać rozwiązana również bez okresu wypowiedzenia, wtedy świadectwo pracy jest przekazywane razem z oświadczeniem o jej rozwiązaniu.

Dokumentu nie trzeba przekazywać osobiście, gdyż może tego dokonać także osoba, która uzyskała stosowne upoważnienie. Kolejną możliwością jest przesłanie świadectwa pracy przy pomocy tradycyjnej poczty na adres miejsca zamieszkania pracownika. Przesłanie świadectwa pracy listem to jedyny przypadek, kiedy termin jego uzyskania przez pracownika wynosi 7 dni. Zabrania się, aby pracodawca obciążył pracownika kosztami wysłania dokumentu pocztą, nie może też wymagać osobistego stawiennictwa po jego odbiór.

Należy podkreślić, że pracownik nie musi wysyłać pracodawcy prośby o wydanie świadectwa ani przygotowywać specjalnego wniosku. Przepisy prawa zobowiązują pracodawca to przygotowania, a następnie wydania dowodu potwierdzającego zatrudnienie.

W sytuacji, gdy w terminie 7 dni, liczonych od wygaśnięcia rozwiązania umowy o pracę pracownik i pracodawca zdecydują się podpisać kolejną umowę, świadectwo pracy zostaje przygotowane jedynie po dostarczeniu właściwego wniosku. Zgodnie z obowiązującymi zasadami świadectwo pracy musi zostać przekazane w terminie 7 dni, liczonych od daty dostarczenia wniosku.

Jakie są konsekwencje niedostarczenia świadectwa pracy w wyznaczonym terminie?

Obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie pracownikowi świadectwa pracy w wyznaczonym terminie. Jeżeli tego nie dokona, zatrudnionej osobie przysługuje prawo do roszczenia o naprawę szkody w formie odszkodowania. Odszkodowanie to kwota wynagrodzenia za okres, kiedy pracownik nie był w stanie rozpocząć nowej pracy ze względu na brak wymaganego dokumentu.

Sąd może zobowiązać pracodawcę do wydania świadectwa pracy, a jeśli pracodawca nie zastosuje się do zaleceń, ma prawo wyznaczyć uprawnienia do jego otrzymania.

Błędy w świadectwie pracy - jak postępować?

Pomyłki i błędy w świadectwie pracy mogą przydarzyć się każdemu pracodawcy. W takiej sytuacji pracownik w terminie 14 dni od uzyskania dokumentu może zgłosić się do pracodawcy z prośbą o jego zmianę i wprowadzenie poprawnych danych. Od pracodawcy wymaga się poprawy świadectwa.

Jeżeli pracodawca nie godzi się na sprostowanie świadectwa pracy, pracownik ma prawo w terminie następnych 14 dni złożyć wniosek do sądu pracy o jego poprawę.

Gdy błędy zostaną zauważone po upływie 14 dni od uzyskania dokumentu (nawet jeżeli minie kilka miesięcy czy lat) pracodawca musi poprawić świadectwo.

Jeżeli w oryginalnym dowodzie stwierdzono błędy, przygotowywana jest korekta, na której widnieje aktualna data wystawienia nowego dokumentu. Wymagane jest, aby przygotować dodatkowo pismo zawierające szczegóły dotyczące korekty — wpisuje się punkty, które uległy zmianie, trzeba też zawrzeć adnotację prośby o zwrot pierwotnego świadectwa pracy.

Kilka słów podsumowania

Świadectwo pracy to dokument przygotowywany przez pracodawcę po zakończeniu stosunku pracy. Zostaje on wydany pracownikowi w ostatnim dniu stosunku pracy, a jeśli dokument zawiera błędy, przedsiębiorca jest zobowiązany do jego poprawy.


Data publikacji: 2023-10-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU