Ulga termomodernizacyjna jest jedną z dostępnych ulg, dzięki której możliwe jest odliczenie od dochodu bądź przychodu wydatków ponoszonych na termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego przez właściciela, bądź współwłaściciela danego budynku. Czy możliwość odliczenia przysługuje także przedsiębiorcom, czy to jedynie przywilej osób fizycznych? ulga termomodernizacyjna dla firm jak skorzystac odliczyc

Ulga termomodernizacyjna – co to jest?

Szczegółowe informacje o uldze termomodernizacyjnej można uzyskać w art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć wydatki, które podatnik poniósł na koszty modernizacyjne. Wyznaczone przez ustawodawcę limity uwzględnia się w zeznaniu rocznym.

Ulgę można zastosować do wydatków na:
 • materiały budowlane,
 • urządzenia,
 • usługi

jeżeli są związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, wyznaczone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Wydatki ponoszone na termomodernizację są dokumentowane fakturami (uwzględnia się kwoty brutto) - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej dokonują odliczenia w zeznaniu rocznym.

Jednym z warunków wyznaczonych przez ustawodawcę jest sfinalizowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie 3 lat, które są liczone od końca roku podatkowego, kiedy uregulowano pierwszy wydatek. Gdy podatnik nie dokona wszystkich czynności w terminie, jest zobligowany doliczyć wydatki na termomodernizację do dochodu w roku, w którym upłynęły 3 lata.

Dla kogo dedykowana jest ulga termomodernizacyjna?

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, ulga termomodernizacyjna jest dedykowana dla podatników, którzy są właścicielami bądź współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Świadczenie jest przeznaczone zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Do odliczenia wydatków związanych z ulgą termomodernizacyjną dokonanych we wcześniejszym roku podatkowym służy zeznanie roczne.

Jak zastosować ulgę termomodernizacyjną?

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej następuje w zeznaniu rocznym za rok podatkowy na jeden z dwóch sposobów:

 • od dochodu – PIT-36:
  • skala podatkowa (w załączniku PIT/O),
  • PIT-36L – podatek liniowy (w załączniku PIT/0),
 • od przychodu – PIT-28:
  • ryczałt ewidencjonowany (w załączniku PIT/0).

Ulga termomodernizacyjna – ile wynosi maksymalnie?

Maksymalna, wyznaczona przez ustawodawcę kwota podlegająca odliczeniu wynosi 53 000 zł. W tym miejscu trzeba podkreślić, że kwota przypada na jednego podatnika i nie ma znaczenia, ile planuje przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, gdy jest ich właścicielem albo współwłaścicielem.

Jaką ulgę termomodernizacyjną mogą zastosować przedsiębiorcy?

Podstawą przyznania ulgi termomodernizacyjnej są faktury, które wystawia czynny podatnik VAT. Zasady dla podatnika są niemalże takie same, jak dla osoby fizycznej, aczkolwiek jest kilka aspektów, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Gdy wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, kwota wydatku, którą można odliczyć to wydatek razem z podatkiem VAT, co oznacza kwotę brutto z faktury. Odliczenie wydatków w kwocie brutto odnosi się do przypadków, kiedy podatnik nie odliczył podatku VAT od poniesionych wydatków na termomodernizację.

Przedsiębiorca może zastosować ulgę termomodernizacyjną, gdy nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT z faktur związanych z wydatkami, które wystąpiły podczas przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Podstawą do odliczenia wydatków w zeznaniu rocznym są wydatki udokumentowane fakturami (zastosowanie mają kwoty brutto).

Obliczenie należy wykonać w roku, kiedy poniesiono wydatki. Trzeba je odliczyć od dochodu – w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego lub od przychodu w przypadku ryczałtu. Dla przedsiębiorców również przewidziano limit w wysokości 53 000 zł.

Z kolei podatek VAT może zostać odliczony z faktur dokumentujących wydatki. Chociaż niniejsza sytuacja jest bardziej złożona.

Gdy podatnik odlicza podatek VAT naliczony od wydatków na termomodernizację, co oznacza, że poniesione wydatki są dedykowane na cele prowadzonej działalności, odliczenia wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej odbywają się w zeznaniu rocznym – należy podać kwoty netto.

Gdy podatnik odliczył podatek VAT dla wystawionych faktur za termomodernizację, wydatki są głównie zaliczane w całości albo w części zostają zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu, gdyż są ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Art. 26h ust. 5 ustawy o PIT wskazuje, iż przedsiębiorca nie ma prawa odliczyć wydatków na termomodernizację w części, w której zostały poniesione:
 • pokryte (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów, odjęte od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym bądź uwzględnione przez podatnika ze względu na wykorzystaną ulgę podatkową w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Jak należy rozumieć niniejsze przepisy? Jeżeli przedsiębiorca dodał do kosztów firmowych wydatki na termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zabrania się, aby po raz kolejny dokonał odliczenia ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu rocznym, a także od przychodu.

Wydatki na termomodernizację są kosztami firmowymi, gdy cały albo część budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest dedykowana na cele związane z działalnością gospodarczą. Druga część wydatków może być odliczona od dochodów, które nie pochodzą z działalności gospodarczej, gdyż ulga termomodernizacyjna jest dedykowana na termomodernizację nieruchomości mieszkalnej. Przedsiębiorca musi mieć na uwadze, aby odliczyć część podatku VAT, zamiast pełnej kwoty.

Jakie wydatki są odliczane w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wyznacza materiały budowlane, usługi i urządzenia, które mogą zostać przez podatnika odjęte od dochodu:
 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • kondensacyjny kocioł gazowy albo olejowy wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej lub przygotowania ciepłej wody użytkowej bądź w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.
Wydatki kwalifikowane na usługi dla skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej:
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub fundamentów,
 • wymiana stolarki zewnętrznej, np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej bądź wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania, lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 • montaż pompy ciepła,
 • montaż kolektora słonecznego,
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.


Data publikacji: 2024-03-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU