Przedsiębiorcy, którzy do końca 2022 roku poniosą wydatki związane z nabyciem zabytku będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na zabytki. Polega ona na tym, że podatnik otrzymuje możliwość dodatkowego odliczenia wydatków poniesionych na odpłatne nabycie zabytku, fundusz remontowy, różne prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. ulga na zabytki kto ile moze odliczyc

Ulga na zabytki, a nowelizacja ustawy o PIT

Od 1 stycznia 2023 roku w związku z nowelizacją ustawy o PIT nie będzie już możliwości skorzystania z ulgi na zabytki w stosunku do wydatków poniesionych na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków. Uchylenie w art. 26hb ust. 1 punktu 3-ego spowodowało, że udziały we własności takiego zabytku nie będą mogły już stanowić podstawy do pomniejszenia dochodu do opodatkowania  

Ulga na zabytki - wydatki poniesione w 2022 roku

W stosunku do wydatków poniesionych do końca 2022 roku obowiązują regulacje z początku 2022 roku, zgodne z art. 26hb ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, czyli są to wydatki poniesione na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym, a także poniesione na nabycie zabytku nieruchomego. Zakup do końca 2022 roku upoważnia do skorzystania z ulgi na obecnych zasadach i pozwala dokonać rozliczenia w zeznaniu rocznym za 2022 rok. 

Ulga na zabytki – jakie wydatki będzie można odliczyć od 2023 roku?

Od 1 stycznia 2023 roku w ramach ulgi na zabytki będzie można odliczyć wyłącznie wydatki poniesione:
 • na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane wykonywane w zabytku nieruchomym, który został wpisany do rejestru zabytków lub w takim, który znajduje się w ewidencji zabytków
 • w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej, który został utworzony dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Do końca 2022 roku podatnicy mają prawo odliczyć również poniesione wydatki na nabycie zabytku, w zeznaniu za rok podatkowy, w którym ponieśli taki wydatek. Jeżeli nie wykorzystają ulgi w całości, to pozostałą część będą mogli rozliczyć w 6 kolejnych następujących po sobie latach podatkowych. Od 2023 roku odliczenie ulgi będzie możliwe jedynie w przypadku poniesionych wydatków (wymienionych powyżej), tylko w roku podatkowym, w którym zostały zakończone prace na danym zabytku. Warunkiem, który będzie dawał prawo do odliczenia będzie zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzające wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, który znajduje się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. 

Podmioty uprawnione do skorzystania z ulgi na zabytki

Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z ulgi na zabytki są przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie w formie:
 • skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).
Z ulgi mogą skorzystać podatnicy PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, którzy ponieśli wydatki na: 
 • odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim – okres obowiązywania ulgi od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
 • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków, zgodnie z odrębnymi przepisami – okres obowiązywania ulgi od 1 stycznia 2022 roku do (brak terminu końca)
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków – okres obowiązywania ulgi od 1 stycznia 2022 roku do (brak terminu końcowego). 

Lista warunków uprawniających do skorzystania z ulgi

 • odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku 
  • podatnik powinien posiadać dokument nabycia danego zabytku.
  W tym przypadku odliczenia należy dokonać w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy zostały poniesione wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Za datę poniesienia wydatków przyjmuje się dzień, w którym zabytek został nabyty. 
 • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej 
  • właściciel lub współwłaściciel zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku (wpłaty)
  • posiadanie dowodu wpłaty lub zaświadczenia wydanego przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową o wysokości wpłat dokonanych w danym roku podatkowym.
  W tym przypadku odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki. Za datę poniesienia wydatków uznawany jest dzień zapłaty należności.
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków
  • właściciel lub współwłaściciel zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku
  • posiadanie sporządzonego na piśmie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków
  • posiadanie sporządzonego na piśmie zalecenia konserwatorskiego w zabytku nieruchomym znajdującym się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków
  • posiadanie faktury wystawionej przez czynnego podatnika VAT.
  W tym przypadku odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki. Dniem poniesienia wydatków jest dzień wystawienia faktury (stan prawny na 2022 rok). Od 2023 roku odliczenia będzie można dokonać w zeznaniu składanym dopiero po zakończeniu prac na podstawie posiadanego zaświadczenia.

Limit ulgi na zabytki

Od podstawy opodatkowania w 2022 roku oraz 2023 roku można odliczyć: 
W 2022 roku:
 • 50% kwoty poniesionych wydatków przeznaczonych na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków
 • wartość nabycia zabytku wpisanego do rejestru zabytków, ale nie więcej niż kwota będąca iloczynem 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej danego zabytku. Limit odliczenia na wszystkie inwestycje z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł
W 2023 roku: 
 • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które dotyczą zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków. 

Ulga na zabytki – zastosowanie

Jeżeli kwota rocznego przychodu/dochodu będzie niższa niż kwota przysługującego odliczenia, to podatnik ma prawo dokonać odliczenia kwoty pozostałej ulgi niemającej pokrycia w rocznym przychodzie/dochodzie przez okres kolejnych 6 lat następujących po sobie licząc od końca roku podatkowego, w którym pierwszy raz doszło do odliczenia. 
W sytuacji, kiedy odliczenia dokonują małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, to zgodnie z art. 26hb ust. 6 ustawy o PIT ulgę na zabytki można odliczać w równych częściach lub w dowolnej proporcji ustalonej przez małżonków. Bez znaczenia jest fakt, na którego z małżonków został wystawiony dokument potwierdzający poniesienie wydatku. 

Art. 26hb ust. 9 ustawy o PIT (brzmienie na 2022 rok) – jakie wydatki nie podlegają odliczeniu? 

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej:
1) zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
2) zostały uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej;
3) wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zaleceniach konserwatorskich;
4) zostały sfinansowane, dofinansowane lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.


PRZYKŁAD
Przedsiębiorca w 2022 roku zakupił zabytek nieruchomy w Warszawie o wielkości 300 m2. W 2023 roku podatnik planuje zakupić kolejny taki obiekt. Czy będzie mógł skorzystać z ulgi na zabytek dla obu nabyć oraz w jakiej kwocie?

Odpowiedź:
Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi na zakup zabytku jedynie w stosunku do nabycia pierwszego zabytku, w 2022 roku. Wysokość ulgi w 2022 roku wyniesie 150 000 zł. Wynika to z wyliczenia: 300 m2 x 500 zł/m2. W przypadku nabycia zabytku w 2023 roku nie będzie mógł skorzystać z odliczenia ulgi, ponieważ zgodnie nowelizacją ustawy w 2022 roku, ulga na nabycie nie przysługuje.


Data publikacji: 2022-07-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU