Przedsiębiorca nie może publikować w Internecie wszystkich informacji, które posiada. Niektóre z nich mogą mieć charakter poufny i powinny być chronione. jakich informacji poufnych nie wolno udostepniac firmie

Informacje poufne, czyli jakie? 

Każde przedsiębiorstwo ma swoje tajemnice, o których przede wszystkim nie powinna wiedzieć konkurencja. Tajemnicą przedsiębiorstwa są głównie wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne dane informujące o wartości gospodarczej, które są ważne dla danej firmy. Chodzi o dane, które nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się takim rodzajem informacji lub nie są one łatwo dostępne dla tych osób, jeżeli osoba uprawniona do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjęła z zachowaniem należytej staranności odpowiednie działania, aby utrzymać je w poufności. 

Informacje, które są cenne dla przedsiębiorstwa będą stanowiły informacje poufne tak długo, dopóki nie zostaną publicznie udostępnione. Na przedsiębiorcy, którego przede wszystkim dotyczą tego typu informacje ciąży obowiązek dołożenia należytej staranności celem zabezpieczenia własnej tajemnicy przed ujawnieniem jej osobom trzecim niezwiązanym z przedsiębiorstwem.  

PRZYKŁAD
Ochrona informacji poufnych przestaje działać wtedy, kiedy zostaną one ujawnione publicznie przez przedsiębiorcę nawet w sposób nieumyślny. Ich ujawnienie może mieć miejsce, kiedy np. zostaną opublikowane zdjęcia firmowe, które ujawnią informacje lub dzięki którym będzie można łatwo uzyskać dostęp do takich informacji. 
Przedsiębiorca musi zadbać również o nieujawnianie cudzych tajemnic firmy. Ich ujawnienie może świadczyć o popełnieniu czynu nieuczciwej konkurencji. 

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Za czyn nieuczciwej konkurencji uważa się ujawnienie informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa, a szczególnie jeżeli dochodzi do niej bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania tymi informacjami. W ten sposób naruszany jest obowiązek ograniczenia wykorzystywania informacji lub ich ujawniania jaki wynika z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu bądź wtedy, kiedy ujawnienia dokonała osoba pozyskująca te informacje, która dopuściła się w ten sposób czynu nieuczciwej konkurencji. 

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa będzie uważane za czyn nieuczciwej konkurencji tylko wtedy, kiedy w momencie ich ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania dana osoba wiedziała o tym lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć o tym, że informacje mogły zostać pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od osoby, która wykorzystała lub ujawniła je w sposób świadczący o dokonaniu czynu nieuczciwej konkurencji. 

W niektórych okolicznościach wymienionych poniżej ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, ponieważ ujawnienie nastąpiło:
 • w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem
 • na skutek korzystania ze swobody wypowiedzi
 • w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego. 
Ujawnienie informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa może nastąpić również wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji zgodnie z przepisami prawa, co było niezbędne do wykonywania tych funkcji. W tej sytuacji nie stanowi ono również czynu nieuczciwej konkurencji. 

Publikowanie informacji o danych osobach, rozpowszechnianie wizerunku – kiedy jest legalne?

Przedsiębiorca prowadząc stronę internetową i dodatkowo social media firmy, dość często publikuje na nich informacje związane z bieżącą działalnością firmy. Czasami wśród informacji mogą pojawić się te dotyczące określonych osób, a nawet ich wizerunek. Takie publikacje wymagają pełnej legalności, a przede wszystkim muszą być odpowiednio zabezpieczone. Osoba przedstawiona na wizerunku musi wyrazić zgodę na jego rozpowszechnianie. Takie zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba otrzymała zapłatę za pozowanie. Poza tym zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli rozpowszechnianie wizerunku dotyczy:
 • osoby powszechnie znanej o ile wizerunek został wykonany w związku z pełnieniem przez tę osobę funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych
 • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości wizerunku jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna.
Przez wizerunek należy rozumieć nie tylko zdjęcie osoby, ale także dane osobowe, których przetwarzanie będzie zgodne z prawem i tylko w takim zakresie, w jakim zostanie spełniony przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 • osoba, której dane zostaną podane wyraziła zgodę na ich przetwarzanie w jednym lub w większej liczbie określonych celów
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub potrzebne ono jest do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą jeszcze przed zawarciem umowy
 • przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • przetwarzanie jest potrzebne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą bądź innej osoby fizycznej
 • przetwarzanie jest potrzebne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 • przetwarzanie jest potrzebne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które realizowane są przez administratora lub przez stronę trzecią z wyłączeniem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów posiadają interesy lub podstawowe prawa oraz wolności osoby, której dotyczą dane wymagające ochrony danych osobowych, a w szczególności, jeżeli osoba, której dotyczą dane jest dzieckiem.

Dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji - konsekwencje

Jeżeli będzie miał miejsce czyn nieuczciwej konkurencji to przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony ma prawo wysunąć żądanie: 
 • zaniechania wykonywania niedozwolonych działań
 • usunięcia skutków wykonywania niedozwolonych działań
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia właściwej treści i we właściwej formie
 • naprawienia wyrządzonej szkody zgodnie z ogólnymi zasadami
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści zgodnie z ogólnymi zasadami
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniędzy na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego pod warunkiem, że czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
Jeżeli dojdzie do czynu nieuczciwej konkurencji i będzie on polegał na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa to sąd może na wniosek złożony przez poszkodowanego zobowiązać pozwanego do podania informacji o wyroku lub treści wyroku do publicznej wiadomości w sposób, który nie może prowadzić do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Dodatkowo osoba poszkodowana na skutek dokonania czynu nieuczciwej konkurencji w związku z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa ma prawo żądać w zamian odszkodowania naprawienia szkody w postaci zapłaty określonej sumy pieniędzy w wysokości jaka odpowiada wynagrodzeniu, które w momencie ubiegania się o nie należałaby się z racji udzielenia przez osobę uprawnioną zgody na korzystanie z informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa.

Czyn nieuczciwej konkurencji – rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w Internecie

Jeżeli osoba rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje o przedsiębiorcy swoim lub innym, których celem jest przysporzenie korzyści bądź wyrządzenie szkody to mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji. 

Do przekazów, których nie może ujawniać przedsiębiorca należą wszystkie nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, a w szczególności przekazujące dane o: 
 • osobach kierujących przedsiębiorstwem
 • sytuacji gospodarczej lub prawnej
 • wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach
 • stosowanych cenach.
Za rozpowszechnianie wiadomości uznaje się również czynności polegające na posługiwaniu się:
 • nieprawdziwymi atestami
 • nierzetelnymi wynikami badań
 • nieprzysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami bądź innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników
 • nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach, oznaczeniach produktów lub usług.


Data publikacji: 2023-04-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU