Zleceniobiorca, który podlega ubezpieczeniom społecznym łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym może w przypadku zachorowania otrzymać zasiłek chorobowy. W związku z tym obowiązkiem zleceniodawcy jako płatnika składek jest przekazanie do ZUS-u zaświadczenia lekarskiego (druk ZUS ZLA) oraz zaświadczenia Z-3a. druk zaswiadczenia z-3a

Ubezpieczenie chorobowe i prawo do zasiłku

Zleceniobiorca, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego może dodatkowo opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe i czerpać z tego tytułu korzyści, jak przysługujący mu:
  • zasiłek chorobowy
  • zasiłek opiekuńczy
  • zasiłek macierzyński
  • świadczenie rehabilitacyjne.
Prawo do zasiłku chorobowego należy się po upływie okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni ciągłego okresu ubezpieczenia. Do okresu ubezpieczenia chorobowego zaliczają się poprzednie okresy ubezpieczeniowe, pod warunkiem, że przerwa pomiędzy nimi nie była wyższa niż 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym bądź związana była z odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niebędącego zawodowym. Zasiłek chorobowy wypłaca ZUS na podstawie przekazanego przez płatnika składek zwolnienia lekarskiego oraz zaświadczenia Z-3a i posiadania 90 dni okresu wyczekiwania. 

Zaświadczenie Z-3a

W zaświadczeniu Z-3a płatnik składek musi wykazać przychód osiągnięty przez zleceniobiorcę będący podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, który zleceniobiorca uzyskał za:
  • okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik był niezdolny do wykonywania pracy
  • za pełne kalendarzowe miesiące trwania ubezpieczenia, w przypadku, kiedy okres jest krótszy niż 12 miesięcy.
U zleceniobiorcy podstawa wymiaru zasiłku liczona jest podobnie jak dla pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy bez uwzględniania w niej składników wynagrodzenia w stosunku, do których mają oni prawo w okresie pobierania zasiłków, zgodnie z przepisami obowiązującymi wewnątrz zakładu. Nagroda lub premia wypłacona zleceniobiorcy wliczana jest do podstawy wymiaru zasiłku. 

Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy wliczane są wszystkie składniki wynagrodzenia podlegające pod składki. Dolicza się je do przychodu za miesiąc ich wypłaty oraz wykazuje się w zaświadczeniu Z-3a razem z wynagrodzeniem za dany miesiąc. W przypadku, kiedy dany składnik wynagrodzenia wypłacany jest za okres dłuższy niż 1 miesiąc, np. za okres kwartału, to dolicza się go do wynagrodzenia za miesiąc, w którym był on wypłacony. 

Zaświadczenie Z-3a – choroba zleceniobiorcy, a brak prawa do zasiłku

Jeżeli do podstawy wymiaru zasiłku zostanie zaliczony miesiąc, w którym zleceniobiorca był niezdolny do pracy z powodu zachorowania i nie posiadał jeszcze prawa do zasiłku, to w takiej sytuacji przy wypełnianiu zaświadczenia Z-3a płatnik będzie musiał wprowadzić wysokość wynagrodzenia w kwocie faktycznie uzyskanej. W sytuacji, kiedy w okresie choroby zleceniobiorca otrzyma zasiłek chorobowy, to wtedy przychód za ten miesiąc nie jest wliczany do podstawy wymiaru zasiłku.

Wynagrodzenie za nieprzepracowany cały miesiąc powinno zostać wyłączone z podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli przychód zleceniobiorcy będzie zmniejszony o czas niewykonywania pracy za okres pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego bądź odbywania ćwiczeń wojskowych o ile zleceniobiorca pracował w tym miesiącu przez okres krótszy niż pół miesiąca. Pomimo, że wynagrodzenie zostanie zmniejszone z powodu pobierania zasiłku, to nie będzie to miało wpływu na wyłączenie wynagrodzenia z podstawy wymiaru, pod warunkiem, że praca była wykonywana przez okres co najmniej połowy miesiąca.


Data publikacji: 2022-10-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU