W Polsce opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne jest obowiązkowe w przypadku zawartych umów o pracę oraz większości umów zlecenia. Składki za pracownika odprowadza pracodawca. Jeżeli tego nie zrobi to naraża siebie na karę finansową. Pracownik nie jest objęty obowiązkiem zapłaty wszystkich składek ubezpieczeniowych. Niektóre z nich opłacane są na zasadzie dobrowolności, jak np. ubezpieczenie chorobowe. Co w sytuacji jeżeli pracodawca zapomni i nie dokona wpłaty w terminie? Czy można przywrócić termin opłacania składek? terminu zgloszenia do ubezpieczenia chorobowego

Dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne

W niektórych sytuacjach składki na ubezpieczenia społeczne mogą być opłacane na zasadzie dobrowolności. Najczęściej ma to miejsce w przypadku osób zatrudnionych na umowę o dzieło. Zgodnie z art. 7, 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo.
Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Dobrowolne opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne dotyczy składek:
 • emerytalnych
 • rentowych
 • chorobowych.
Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby:
 • zamieszkałe w Polsce
 • mieszkające za granicą o ile zostały wcześniej objęte obowiązkiem zapłaty ubezpieczenia emerytalnego lub rentowego w Polsce, czyli były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia (oskładkowanej) bądź na podstawie własnej działalności gospodarczej
 • mieszkające za granicą i nie spełniające powyższej przesłanki o ile wobec nich mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli osoba musi zamieszkiwać na terenie jednego z państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Należą do nich następujące państwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne – terminowość opłacania

Osoba, która podejmie decyzję o dobrowolnym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalnych, rentowych lub chorobowych) ma obowiązek regularnego, comiesięcznego dokonywania wpłat na wskazane konto ZUS-u. Terminowość opłacania składek ma istotne znaczenie dla osoby ubezpieczonej, ponieważ wpłata po terminie lub w niepełnej wysokości powoduje, że składki dobrowolne przestają obowiązywać już w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, za który nie zostały opłacone w terminie lub w niepełnej wysokości. 
Niezachowanie terminu płatności dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne może być spowodowane różnymi przyczynami, czasami niezawinionymi przez wpłacającego. Z tego powodu istnieje możliwość zawnioskowania o przywrócenie terminu opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne. 

Przywrócenie terminu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Termin opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne zostaje naruszony już po przekroczeniu nawet jednego dnia płatności, dlatego nie ma znaczenia, czy termin został przekroczony o jeden dzień, czy jeden miesiąc. Jednak należy przypuszczać, że przy niewielkiej zwłoce istnieje większa szansa, że ZUS przywróci termin do opłacenia zaległej składki. Osoba, która chce przywrócić termin opłacania składek musi złożyć do ZUS-u pisemny wniosek dostępny na stronie instytucji – „Wniosek US-9”. Wniosek także można sporządzić samodzielnie. Składa się go na 3 sposoby:
 • drogą elektroniczną – wystarczy posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) oraz certyfikat kwalifikowany wraz z PIN-em do niego lub Profil Zaufany ePUAP
 • drogą listowną – wniosek należy wysłać do właściwego oddziału ZUS
 • osobiście – w każdym oddziale ZUS-u w Polsce. Możliwe jest również złożenie wniosku przez pełnomocnika. 

Wniosek o przywrócenie terminu opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne

podlega pod przepisy administracyjne. Powinien zawierać następujące dane:
 • miejscowość i data sporządzenia wniosku
 • dokładne dane wnioskodawcy (aktualny adres zamieszkania i numer PESEL)
 • określenie o co się wnioskuje (przywrócenie terminu do opłacania składek emerytalno-rentowych, czy składki chorobowej)
 • wskazanie kogo dotyczy wniosek (osoba zobowiązana do opłacania dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne)
 • uzasadnienie składanego wniosku (należy opisać dlaczego termin płatności składek nie został zachowany, czy powodem była np.: choroba, wypadek, inne zdarzenie losowe oraz jak długo ono trwało)
 • określenie sposobu odbioru odpowiedzi z ZUS-u (osobiście, listownie, elektronicznie za pomocą platformy elektronicznej PUE)
 • osobisty podpis wnioskodawcy.

Przywrócenie terminu do opłacania dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne – termin na rozpatrzenie wniosku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma maksymalnie 1 miesiąc na udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek, ale dotyczy to spraw bardziej skomplikowanych. W praktyce powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie. W niektórych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy liczone od dnia wszczęcia postepowania, czyli od dnia złożenia wniosku do ZUS-u. 
Każde przedłużenie terminu załatwienia sprawy wymaga poinformowania o tym wnioskodawcy. Jeżeli warunek ten nie zostanie dotrzymany, to należy przypuszczać, że po upływie miesiąca od dnia złożenia wniosku, żądania wnioskodawcy zawarte we wniosku zostały automatycznie uwzględnione.   
Osoby, które po raz pierwszy przekroczyły termin płatności i nie był to zbyt długi okres, np.: jeden dzień, mają dużą szansę na jego przywrócenie. Podobnie jeżeli uchybienie wystąpiło nie z winy wnioskodawcy (powodem był np.: wypadek, czy pobyt w szpitalu). 
W przypadku kiedy ZUS nie wyda opinii pozytywnej dla wnioskodawcy, to ma on prawo odwołać się od otrzymanej decyzji. 

Podsumowanie

Każda osoba, która nie dotrzymała terminu zapłaty składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne może złożyć do ZUS-u wniosek o przywrócenie terminu zapłaty zaległej płatności, nawet jeżeli był to tylko 1 dzień. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i wyjaśnienie jaki był powód opóźnienia. Następnie wystarczy czekać na decyzję ze strony ZUS.


Data publikacji: 2021-07-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU