Pracownik, który zachoruje ma prawo do zasiłku chorobowego. W jakich okolicznościach przysługuje zasiłek chorobowy? Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie pracownik? zasilek chorobowy

Zasiłek chorobowy 

jest świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę lub ZUS w zależności od ilości dni niezdolności do wykonywania pracy przez pracownika. Pracodawca wypłaca świadczenie jeżeli zatrudniony jest niezdolny do pracy łącznie przez okres nie dłuższy niż 33 dni oraz 14 dni w przypadku osób powyżej 50 roku życia. Po przekroczeniu tych terminów, chorobowe wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Jeżeli pracodawca zgłosi do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób (stan na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego), to w przypadku płatników składek, którzy nie zgłosili na ten dzień żadnej osoby do ubezpieczenia chorobowego (stan na pierwszy miesiąc, w którym dokonano zgłoszenia), to prawo do wypłaty świadczenia przejmuje pracodawca jako płatnik składek.

Dokumenty

Pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy jeżeli przedstawi pracodawcy zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu (druk ZUS ZLA). Obowiązkiem pracownika jest powiadomienie pracodawcy o otrzymanym zaświadczeniu w terminie 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia lekarskiego. Jeżeli powyższy termin nie zostanie dotrzymany, to zasiłek chorobowy może zostać pomniejszony o 25% licząc od 8 dnia niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia. Co prawda, obecnie pracodawca ma bieżący podgląd do wydawanych zaświadczeń lekarskich, ponieważ po wprowadzeniu e-zwolnień, zaświadczenie po wypisaniu wpływa bezpośrednio na konto PUE płatnika składek, to jednak pracownik nie został zwolniony z obowiązku powiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. 
Obowiązkiem pracodawcy, który nie jest uprawniony do wypłaty zasiłku jest przekazanie zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3, które jest podstawą do wypłaty zasiłku.

Ustanie zatrudnienia 

Były pracownik ma prawo do otrzymania zasiłku chorobowego jeżeli:
  • niezdolność pracownika do wykonywania pracy trwała łącznie przynajmniej 30 dni i powstała nie później niż 14 dni od ustania zatrudnienia
  • niezdolność pracownika do wykonywania pracy trwała 3 miesiące (90 dni) w przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy mogą ujawnić się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.
Do wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia niezbędne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów:
  • zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA (e-zwolnienie)
  • oświadczenie byłego pracownika na druku ZUS Z-10
  • zaświadczenie byłego pracodawcy na druku ZUS Z-3.

Wybór właściwego oddziału ZUS

W przypadku kiedy miejsce zamieszkania pracownika różni się od miejsca wykonywania pracy, to wtedy wysokość świadczenia, jak i prawo do niego ustala oddział ZUS-u właściwy dla siedziby płatnika składek. 
Zasiłek po ustaniu zatrudnienia za okres niezdolności do pracy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych właściwy dla miejsca zamieszkania pracownika, dlatego też w tym oddziale pracownik powinien złożyć wniosek o wypłatę zasiłku.


Data publikacji: 2020-11-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU