Podatnik w celu uniknięcia kary za popełnienie błędów w rozliczeniach podatkowych może skorzystać z instytucji czynnego żalu. Obecnie w czasie pandemii zmieniły się zasady dotyczące składania czynnego żalu. czynny zal podpis

Art. 61a kodeksu karnego skarbowego

mówi, że do odpowiedzialności zostaje pociągnięty każdy kto mimo obowiązku nie przesyła księgi, przesyła ją nierzetelną, po terminie lub wadliwą. Od wartości przewinienia zależy czy doszło do przestępstwa, czy do wykroczenia indywidualnego. 
W przypadku podatnika będącego osobą prawną wątpliwości budzi prawidłowe ustalenie osoby odpowiedzialnej za nieprawidłowości w wysyłanej ewidencji.

Osoba odpowiedzialna za podpisanie czynnego żalu w spółce z o.o. 

Za sprawcę przestępstwa lub wykroczenia z art. 61a kodeksu karnego skarbowego należy uznać osobę, która fizycznie miała możliwość wysłania księgi, tzn. posiadała umocowanie do wykonania takiej czynności, czyli inaczej posiadała stosowne pełnomocnictwo. Dodatkowo sprawca przestępstwa musi posiadać pewien zakres swobody decyzyjnej i samodzielności. Nie wystarczy tylko samo wykonywanie czynności. Wszystkie wymienione czynniki i okoliczności muszą zostać poddane dokładnej analizie, dopiero wtedy można ustalić osobę, która powinna złożyć czynny żal. 

Czy biuro rachunkowe może podpisać czynny żal?

W oparciu o orzeczenie wydane przez Sąd Najwyższy z dnia 9 października 1968 roku o sygn.. II KR 140/68 można założyć, że możliwe jest złożenie czynnego żalu na piśmie przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie ma prawa złożenia zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego w formie ustnej. Powyższe orzeczenie zostało wydane w oparciu o stare przepisy, dlatego też obecnie w świetle nowych czasami poddaje się je pod wątpliwość. 
Nie wszystkie organy podatkowe akceptują czynny żal złożony przez pełnomocnika. Wymogiem, który powinien być spełniony jest posiadanie ogólnego pełnomocnictwa udzielonego przez podatnika lub pełnomocnictwa szczególnego z wyraźnie wskazanym zakresem umocowania. 

Udzielenie pełnomocnictwa do podpisania czynnego żalu

Jeżeli biuro rachunkowe złoży czynny żal za podatnika bez posiadania odpowiedniego umocowania, to czynny żal może okazać się nieskuteczny. Aby tak się nie stało należy zadbać o podpisanie odpowiedniego pełnomocnictwa uprawniającego między innymi do złożenia czynnego żalu w imieniu przedsiębiorcy. 

Podpisywanie czynnego żalu – zmiany

Wraz z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej (ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała ar. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego) nastąpiły zmiany, które pozwalają wnieść zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego na piśmie w formie elektronicznej. Dało to biurom rachunkowym możliwość składania czynnego żalu w imieniu klientów za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Czynny żal – podpisy

To kto powinien złożyć czynny żal zależy od okoliczności oraz treści umowy z biurem rachunkowym i zakresu odpowiedzialności biura jaka wynika z podpisanej umowy. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być jeżeli pod czynnym żalem podpisy złoży kilka osób. Znacznym ułatwieniem jest złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego w formie elektronicznej. W takiej sytuacji pismo musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Data publikacji: 2021-01-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU