Obecnie duża część transakcji internetowych odbywa się w oparciu o platformy wirtualne. Część płatności przekazywana jest na konto przedsiębiorcy za pośrednictwem instytucji finansowych, takich jak np. PayPal. otrzymanie platnosci w paypal

W jaki sposób określa się moment powstania przychodu?

Kwestie związane z powstaniem przychodu w działalności gospodarczej zostały omówione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 14 ust. 1 ustawy o PIT wskazuje, że za przychód z działalności, o której mówi art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy uważane są kwoty należne nawet jeżeli nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu kwot za zwrócone towary, udzielone bonifikaty i skonta. W przypadku przedsiębiorców sprzedających towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT, za przychód ze sprzedaży uważany jest przychód pomniejszony o podatek należny VAT. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT za moment powstania przychodu uważa się datę powstania przychodu, na który wskazuje ust. 1 wymienionego przepisu, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j oraz 1n-1p, a także dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi bądź częściowego wykonania usługi, jednak nie później niż dzień: Przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje więc w dniu wydania nabywcy zakupionego produktu. Wyjątkiem są sytuacje kiedy:
  • faktura została wystawiona w terminie wcześniejszym niż faktycznie została wydana rzecz – przychód powstaje w dniu wystawienia faktury
  • należność za towar została uregulowana przed jego wydaniem – przychód powstaje w dniu otrzymania należności. 
W działalności gospodarczej występuje pojęcie przychodu należnego. Za przychód należny uznaje się kwoty należne podatnikowi, wydania których może on zażądać od nabywcy. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega przychód, który jest niepodważalnym, trwałym i ostatecznym, czyli bezzwrotnym przyrostem majątkowym.  

Wynagrodzenie otrzymane na PayPal

W przypadku kiedy na konto podatnika w PayPal wpływają płatności, to zostaje on o tym fakcie powiadomiony przez pośrednika finansowego. Przedsiębiorca pomimo, że konto w PayPal nie stanowi rachunku bankowego w rozumieniu prawa bankowego, to jednak ma on prawo zarządzać środkami, które na nie wpłynęły. Może w dowolnym momencie wypłacić pieniądze i ulokować je na rachunku firmowym lub pozostawić na PayPal. 

Otrzymanie wynagrodzenia na PayPal, a moment powstania przychodu

Podatnik może dysponować środkami na koncie PayPal już od momentu otrzymania informacji o ich wpływie. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT moment powstania przychodu zależy od tego, które zdarzenie wystąpiło najwcześniej (wydanie rzeczy, wystawienie faktury, uregulowanie należności). Za datę otrzymania należności na konto w PayPal przyjmuje się moment otrzymania środków na konto. Jest to zgodne ze stwierdzeniem, że w przypadku konta PayPal przychód podatkowy powstaje w dacie otrzymania wynagrodzenia na to konto. Potwierdzeniem tego jest interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 marca 2013 roku, nr IBPBI/1/415-1591/12/BK, w której wskazał, że jeżeli wysyłka towaru razem z wystawieniem rachunku miała miejsce po otrzymaniu przez podatnika informacji z serwisu o otrzymaniu środków na konto PayPal, to obowiązkiem podatnika jest rozpoznanie przychodu z tego tytułu w dniu wpływu środków na rachunek w PayPal. Przy czym bez znaczenia jest faktyczna data przekazania tych środków na rachunek bankowy przedsiębiorcy. 

Jeżeli zaplata za towar nastąpiła bez pośrednictwa systemu PayPal (przesyłki za pobraniem, wpłaty dokonywane indywidualnie przez nabywców na konto bankowe podatnika), to przychód z danej transakcji ma miejsce w dniu wydania rzeczy, czyli wysyłki towaru, pod warunkiem, że należność nie została uregulowana wcześniej. 

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca dokonał w dniu 20 września sprzedaży towaru za pośrednictwem portalu aukcyjnego, a 22 września otrzymał na konto PayPal środki ze sprzedaży. 29 września dokonał wysyłki towaru do nabywcy, a 1 października przelał środki z PayPal na bankowy rachunek firmowy. W tej sytuacji przychód podatkowy powstał 22 września, w dniu otrzymania środków na konto w PayPal. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca 20 września sprzedał towar za pośrednictwem portalu aukcyjnego. 22 września wysłał towar do nabywcy, a 30 września na jego konto PayPal wpłynęło wynagrodzenie za sprzedaż. 1 października przedsiębiorca przelał środki z PayPal na bankowy rachunek firmowy. W tej sytuacji przychód podatkowy powstał 22 września, w dniu wysyłki towaru do nabywcy.


Data publikacji: 2021-11-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU