Poszerzenie działalności o rynki zagraniczne, a także rozpoczęcie sprzedaży za pośrednictwem platform zagranicznych, takich jak np. eBay może wiązać się z powstaniem różnic kursowych. W takiej sytuacji niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć problem z prawidłowym rozliczeniem różnic kursowych powstałych od danej transakcji na koncie PayPal. rozliczanie roznic kursowych w paypal

Czym są różnice kursowe?

Różnice kursowe wynikają z różnicy pomiędzy wartością danego zdarzenia gospodarczego, aktywów, pasywów jakie wynikają z ich przeliczenia na polską walutę wg różnych kursów waluty. 

Rodzaje różnic kursowych

Różnice kursowe dzielą się na:
 • różnice kursowe od uzyskanych przychodów
 • różnice kursowe od poniesionych kosztów
 • różnice kursowe od środków własnych.
Różnice powstaną wtedy kiedy zarówno wpływ jak i rozchód waluty będą miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie powstaną wtedy jeżeli wypłata waluty będzie dotyczyła celów prywatnych przedsiębiorcy. 
Przeważnie sprzedaż towaru za pośrednictwem serwisu eBay rozliczana jest za pomocą konta w PayPal. 

Różnice kursowe od uzyskanych przychodów

Klient, który kupuje towar przez platformę eBay przelewa w walucie ze swojego konta w PayPal na konto sprzedawcy również w PayPal, należność za zakupiony produkt. Sprzedawca po odnotowaniu wpłaty od klienta w obcej walucie, powinien w tym samym dniu wystawić fakturę za zakup towaru w tej samej walucie. 
Dzień otrzymania wpłaty jest jednocześnie dniem sprzedaży, czyli dniem powstania przychodu ze sprzedaży. 

Ustalenie różnicy kursowej od uzyskanego przychodu 

 • Ustalenie daty uzyskania przychodu
   Przychód ze sprzedaży powstaje w dniu:
  • wydania towaru lub wykonania usługi
  • wystawienia faktury
  • uregulowania należności
  i zależy od tego, które zdarzenie wystąpiło pierwsze
 • Przeliczenie uzyskanego przychodu na złotówki wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu
 • Przeliczenie otrzymanej zapłaty za towar wg rzeczywiście zastosowanego kursu waluty z danego dnia
 • Porównanie przychodu w PLN z otrzymaną zapłatą w PLN
W przypadku kiedy:
 • przychód jest niższy niż otrzymana kwota, to powstaje różnica kursowa dodatnia
 • przychód jest wyższy niż otrzymana kwota, to powstaje ujemna różnica kursowa.

Sposób ustalania różnić kursowych od przychodów w PayPal

Najczęściej występujący model sprzedaży z PayPal polega na odnotowaniu wpłaty od klienta w obcej walucie, a następnie wystawieniu faktury za dokonany zakup towaru jeszcze tego samego dnia. Dzień otrzymania wpłaty od klienta, to jednocześnie dzień sprzedaży. Fakturę sprzedaży wystawia się w walucie właściwej dla danej transakcji zakupu, która następnie powinna być przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia. 

W związku z tym, że PayPal nie ogłasza kursów waluty jakie stosuje się do przeliczania złotego dla operacji wpływu na konto i brak jest możliwości uwzględnienia faktycznie zastosowanego kursu waluty dla danej operacji, to do rozliczenia transakcji stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie wpłaty na konto PayPal. Sprawia to, że wpływ pieniędzy na konto nie powoduje powstania różnic kursowych, ponieważ wpłata i faktura przeliczane są po tym samym kursie NBP.  

Różnice kursowe od poniesionych kosztów

Podobnie rozliczane są różnice kursowe od poniesionych kosztów. Otrzymana od dostawcy faktura w walucie za zamówione towary może zostać opłacona za pomocą środków zgromadzonych na koncie Paypal. W takiej sytuacji mogą także wystąpić różnice kursowe. 

Ustalanie różnic kursowych od poniesionych kosztów

W celu ustalenia różnicy od poniesionego kosztu należy najpierw przeliczyć kwotę z faktury na złotówki po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. W następnej kolejności należy przeliczyć zapłatę za fakturę wg. faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia

Za kurs faktycznie zastosowany uważany jest kurs po jakim dokonywana jest wycena w danym dniu transakcji walutowej, czyli przeliczenia waluty obcej. W przypadku kiedy nie jest możliwe ustalenie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, to wtedy należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji walutowej.

Na koniec należy porównać koszt jaki wynika z faktury w PLN z dokonaną zapłatą w PLN. W przypadku kiedy:
 • koszt jest niższy od wydatkowanej kwoty, to powstaje ujemna różnica kursowa
 • koszt jest wyższy od wydatkowanej kwoty, to powstaje dodatnia różnica kursowa.

Sposób ustalania różnic kursowych od kosztów w PayPal

Nabywca może opłacić fakturę dokonując płatności przelewem z konta PayPal na rachunek bankowy dostawcy lub na jego konto w PayPal. 

W tym celu najpierw powinien sprawdzić, czy dla wskazanej operacji, PayPal podał faktycznie zastosowany kurs przeliczenia na złotówki. Jeżeli znana jest informacja o kursie faktycznym, to można skorzystać z niego w celu dokonania przeliczenia zapłaty na złotówki. Jeżeli brak jest informacji o faktycznie zastosowanym kursie waluty, to w celu rozliczenia transakcji należy zastosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie zapłaty z konta PayPal. 

Różnice kursowe od wskazanej transakcji ustala się w oparciu o porównanie kwoty z faktury przeliczonej na złotówki po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a kwotą przelewu przeliczoną na złotówki. 

Różnice kursowe od środków własnych

Różnice kursowe od środków własnych będące na koncie PayPal są konsekwencją ruchu środków jakie odbywają się na tym rachunku. Jeżeli wartość wypływających z konta PayPal środków pieniężnych będzie inna niż wartość tych środków z dnia ich wpływu na konto, to powstaną różnice kursowe. Ustala się je przez porównanie kursu waluty faktycznie zastosowanego z dnia wpływu środków pieniężnych z kursem waluty faktycznie zastosowanym z dnia wypływu środków pieniężnych. Różnice kursowe powstaną tylko wtedy kiedy wpływ waluty i jej rozchód będą miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli więc wypłata waluty zostanie dokonana na cele prywatne przedsiębiorcy, to różnice kursowe nie powstaną. 

Ustalanie różnic kursowych od środków własnych w PayPal

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca przelewa środki z konta PayPal na swoje konto firmowe złotówkowe. PayPal dokonuje przewalutowania waluty obcej po swoim kursie. Przedsiębiorca może otrzymane złotówki przeznaczyć na cele związane z działalnością gospodarczą. 

Przewalutowanie dokonane przez PayPal powoduje, że powstają różnice kursowe od środków własnych. Aby je ustalić należy wartość środków wypływających z konta w systemie PayPal przeliczoną po kursie waluty faktycznie zastosowanym przez PayPal z dnia przewalutowania, czyli dnia wypływu środków z rachunku PayPal, porównać z wartością tych środków jaka została ustalona wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na konto uwzględniając metodę przyjętą dla ustalania kolejności wyceny tych środków.
Różnica jaka wyniknie z porównania wymienionych wartości powinna zostać zaliczona do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Obliczanie różnic kursowych w programie FakturaXL

Program Faktura XL jako jeden z nielicznych na rynku pozwala na automatyczne obliczanie i księgowanie różnic kursowych.
Na fakturach wystawionych w walutach obcych np. w EUR i USD, które posiadają status Opłacona dostępna jest opcja "€ Dodaj różnice kursowe".

dodawanie różnic kursowych

Wybór powoduje utworzenie dokumentu Dowód wewnętrzny, na którym otwiera się okno z wybraną datą opłacenia faktury, kursem waluty z tego dnia i obliczoną kwotą różnicy kursowej.
Istnieje również możliwość wyboru innej daty, lub podania własnego kursu do przeliczenia.


Dla płatności otrzymanych na konto w prowadzone w PLN, przewidziano możliwość zmiany waluty i podania wartości otrzymanej wpłaty.


Tak utworzony dowód wewnętrzny pojawi się w Księdze Przychodów i Rozchodów w Pozostałych przychodach (kolumna 8) lub Pozostałych wydatkach (kolumna 13).


Czytaj więcej: Obliczanie różnic kursowych w programie FakturaXL


Data publikacji: 2021-09-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Adi
16 Styczeń 2022

Ciekawy artykuł. Mam pytanie.
1. Wystawiamy FV na 100 USD (księgujemy wg. średniego kursu NBP z dnia poprzedniego = KURS_NBP_FV)
2. Klient w ten sam dzień płaci 100 USD przez PAYPAL
3. Paypal pobiera 5 USD prowizji (księgujemy ją wg. kursu jak w pkt. 1). Różnica kursowa od prowizji nie wystąpi bo zapłacił w dzień wystawienia FV.
4. Konwertujemy 95 USD na PLN wg. KURSU_PP. Wypłacamy PLNy na konto bankowe złotówkowe w PL.
5. Jak obliczyć różnicę kursową od FV?

Różnica kursów = KURS_NBP_FV - KURS_PP = np. 0.2 PLN
a) 95 USD (bo 5 USD to zaksięgowana prowizja) * różnica kursów. czyli np. 95 * 0,2 = 19 PLN
b) 100 USD (od całej FV) * różnica kursów czyli 100 *0,2 = 20
Pozdrawiam