Przedsiębiorcy czasami mają problem z prawidłowym określeniem czym jest przychód, a także co ma wpływ na moment jego powstania. moment powstania przychodu

Art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Wskazany przepis określa moment uzyskania przychodu. Zgodnie z nim przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne nawet jeżeli nie zostały w rzeczywistości otrzymane, po odjęciu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat oraz skont. Dla podatnika, który dokonuje sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT przychodem ze sprzedaży będzie przychód pomniejszony o podatek należny od towarów i usług. 

Moment powstania przychodu zgodnie z przepisem

W świetle art. 14 ust. 1c ustawy o PIT za datę powstania przychodu, o którym mówi ust. 1 wymienionego przepisu uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, bądź częściowego wykonania usługi (z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j 1n-1p), jednak nie później niż dzień:
  • wystawienia faktury
  • uregulowania należności.
Sprzedawca ma obowiązek zaliczyć do przychodów wszystkie kwoty jakie mu się należą na podstawie wystawionych faktur VAT lub rachunków, nawet te, które jeszcze nie zostały opłacone. Jeżeli nabywca po wydaniu towaru lub zrealizowaniu usługi nie zapłaci sprzedawcy lub będzie zwlekał z zapłatą, to przedsiębiorca pomimo tego i tak ma obowiązek zaksięgować należność jako przychód z działalności. 

W przypadku usług rozliczanych w określonym okresie rozliczeniowym, za moment powstania przychodu przyjmuje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego, jak np.: dzień, miesiąc, kwartał z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Przykładem na to mogą być usługi ciągłe, a także dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego. W przypadku pozostałych przychodów wynikających ze świadczonych usług lub sprzedaży towarów, gdzie nie mają zastosowania powyższe zasady za datę powstania przychodu przyjmuje się dzień otrzymania zapłaty.

Moment powstania przychodu – przykłady

Poniżej kilka przykładów dotyczących momentu powstania przychodu przy sprzedaży towarów oraz przy sprzedaży usług

 
PRZYKŁAD 1 – sprzedaż towarów
Przedsiębiorca otrzymał zaliczkę na poczet dostawy towarów. Wartość towarów wynosi 1 000 zł. Klient wpłacił zaliczkę w wysokości 200 zł.

Data wydania towarów – 15 kwietnia
Data wystawienia faktury – 21 kwietnia
Data płatności – 30 kwietnia
Data powstania przychodu – 15 kwietnia jednak nie później niż 21 kwietnia. 
Zaliczka nie jest przychodem w KPiR. Przychód powstanie dopiero w dacie wydania towaru/wystawienia faktury końcowej w zależności od tego co było pierwsze. 
Zaliczka otrzymana na poczet dostawy towarów, która pokrywa 100% wartości towaru. Zaliczka nie jest przychodem w KPiR. Przychód powstanie dopiero w dacie wydania towaru/wystawienia faktury końcowej. 

Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż wysyłkową. Zapłatę w całości otrzymuje przelewem na konto bankowe jeszcze przed wydaniem towaru. 
W przypadku kiedy zaplata nie ma charakteru zaliczki, to przychód powstaje w dniu wpływu należności na konto. Zapłata została otrzymana przed wydaniem towaru oraz przed wystawieniem faktury. 


PRZYKŁAD 2 – sprzedaż usług
Przedsiębiorca świadczy usługi budowlane. Odbiór prac został zaplanowany na dzień 31 marca. W tym też dniu przedsiębiorca wystawił fakturę z terminem płatności 14 dni. W tym przypadku przychód powstał w dacie 31 marca.


PRZYKŁAD 3 – zaliczki ewidencjonowane na kasie fiskalnej (uproszczona metoda ustalania przychodu)
Sprzedawca dokonuje ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Przychód ustala na podstawie metody uproszczonej przy zaliczkach. Taką formę zgłosił do urzędu skarbowego. Sprzedał towary na kwotę 1 000 zł. Otrzymał zaliczkę na poczet dostawy towarów w wysokości 200 zł. W jego przypadku, przychód w wysokości 200 zł powstanie w dacie otrzymania zaliczki, a z pozostałej kwoty w dacie wydania towaru/wystawienia faktury końcowej. 

Podatnik ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej i zgłosił do urzędu skarbowego chęć skorzystania z uproszczonej metody ustalania przychodu przy zaliczkach. 
Zaliczka otrzymana na poczet dostawy towarów pokrywająca 100% wartości towaru, przychód powstaje w dacie otrzymania zaliczki. 


PRZYKŁAD 4 – sprzedaż usług ciągłych
Podatnik prowadzi kancelarię prawną. Świadczy usługi doradcze w firmie. Rozliczenie następuje w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Fakturę za usługi świadczone w danym miesiącu wystawia zawsze w połowie następnego miesiąca (np.: za marzec – 15 kwietnia). Zwykle pieniądze na konto trafiają po ok. 3 tygodniach, czyli ok. 5 maja. Którego dnia powstanie przychód?
Data powstania przychodu – 31 marzec (określony miesięczny okres rozliczeniowy). 

Podatnik wynajmuje lokal. Umowa najmu na określony okres rozliczeniowy kwartalny. Za I kwartał faktura została wystawiona 5 stycznia, zapłata została otrzymana 15 stycznia. Kiedy powstanie przychód?
Data powstania przychodu – 31 marca (określony kwartalny okres rozliczeniowy).


Data publikacji: 2021-07-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU