Rok podatkowy i rok obrotowy. Często te dwa pojęcia mylone są przez przedsiębiorców. Czym różni się rok podatkowy od obrotowego? O tym poniżej. Rok podatkowy i rok obrotowy

Co to jest rok podatkowy?

Rok podatkowy pojęcie występujące w prawie podatkowym. Oznacza okres rozliczania się z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego, na który składa się 12 kolejno następujących po sobie miesięcy najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym (art. 11 ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku). „Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej”.
W związku z tym zostało przyjęte, że rok podatkowy rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. Okres ten może zostać zmieniony jeżeli Ordynacja Podatkowa przyjmie za rok podatkowy inny okres. Dla podatników oznacza to, że w takiej sytuacji muszą dostosować rozliczenia do nowego okresu.

Dla podmiotów prawnych rok podatkowy również pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W ich przypadku może mieć zastosowanie wyjątek, gdzie w umowie spółki lub w statucie zostanie zapisane, że rok podatkowy zostaje wyznaczony na inny okres. Rok nie musi zaczynać się w styczniu, jednak musi to być okres 12 miesięcy kalendarzowych następujących kolejno po sobie. O zmianie roku podatkowego koniecznie należy poinformować naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.

Co to jest rok obrotowy?

Rok obrotowy (rok rozrachunkowy lub podatkowy) jest rokiem kalendarzowym lub innym okresem trwającym przez 12 kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych (art. 3 ust. 1 pkt. 9 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.). Nazwa stosowana w rachunkowości do celów podatkowych. Zmiany okresu trwania jak i sam rok obrotowy muszą być określone w statucie lub umowie na podstawie, której dana jednostka została utworzona.

Jeżeli podmiot rozpoczął działalność w II połowie przyjętego roku obrotowego to jest możliwość połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych z tego okresu ze sprawozdaniami oraz księgami rachunkowymi za rok następny. Pierwszy rok po zmianie roku obrotowego powinien trwać dłużej niż 12 kolejnych miesięcy. Chodzi o to, aby kolejny rok po nim mógł być rokiem pełnym zgodnie z definicją roku obrotowego zawartą w ustawie.

Rok podatkowy, czy obrotowy, co je różni?

Rok podatkowy i obrotowy służą do rozliczania podatków. Z reguły obowiązują w takich samych okresach, co sprawia, że się pokrywają. Czasami czas ich obowiązywania może być różny, dlatego też pojęcia te nie mogą być używane zamiennie. 
Informacje o każdym z nich znajdują się w innym dokumencie. Rok podatkowy został opisany w Ordynacji Podatkowej, a rok obrotowy w ustawie o rachunkowości. Inny jest też okres powstania ustaw. Niby, obie odnoszą się do takiego samego okresu, ale w rzeczywistości może być on inny. Stąd niepoprawne jest posługiwanie się zamiennie obu pojęciami. Zawsze należy dokładnie określić okres, do którego się odnosi. W ten sposób unikniemy błędów i rozbieżności.


Data publikacji: 2020-02-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU