Dla sporej części nowych firm umowa barterowa może być rozwiązaniem na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie i rozwój działalności. wymiana barterowa

Umowa barterowa 

czyli bezpośrednia, bezgotówkowa wymiana towarów lub usług. Przedmiotem opodatkowania takiej transakcji jest dochód wykazywany w cenie towarów. Każda ze stron umowy dąży do tego aby wartości usług świadczonych przez obie strony miały jeśli nie równą to chociaż zbliżoną wartość. Do umowy barterowej stosuje się przepisy o sprzedaży, w której każda ze stron jest jednocześnie sprzedawcą i nabywcą. 

Współpraca barterowa – początki

Barter jest najstarszą formą wymiany. Znany był już w starożytności, w czasach kiedy za produkty i usługi nie płacono pieniędzmi. Obecnie współpraca barterowa nadal funkcjonuje i jest popularna zwłaszcza w handlu międzynarodowym pomiędzy podmiotami pochodzącymi z krajów o niewymienialnych walutach. 

Współpraca barterowa – co podlega wymianie?

W ramach współpracy barterowej dopuszczalna jest wymiana:
 • towarów – towar za towar
 • usług – usługa za usługę
 • towar za usługę
  pod warunkiem, że mają one zbliżoną wartość.

Współpraca barterowa – obecnie

Współcześnie wymiana barterowa stosowana jest przeważnie w handlu z państwami, które nie dysponują dużymi zasobami pieniężnymi. Ze względu na to, że barter nie jest regulowany przepisami Kodeksu cywilnego, to brak jest dokładnego wzoru, który określałby jak ma wyglądać umowa. Przyjmuje się, że powinna mieć formę pisemną i być podpisana przez obie strony. 

Umowa barterowa – elementy, które powinna zawierać

Pomimo braku prawnych wymogów dotyczących elementów jakie powinna zawierać umowa barterowa, to wskazane jest, aby znalazły się w niej niżej wymienione dane:
 • miejsce i termin zawarcia umowy
 • określenie stron umowy (pełne nazwy i ich dane)
 • rodzaj i wartość towarów/usług, które są przedmiotem umowy barterowej
 • termin wykonania usług lub warunki dostawy produktów, których dotyczy umowa
 • warunki lub zasady obowiązujące w momencie niewywiązania się którejkolwiek ze stron umowy
 • warunki/możliwości odstąpienia od umowy
 • wskazanie sądu, który będzie rozpatrywał ewentualny spór pomiędzy stronami
 • wymienione załączniki.
W umowie można również zamieścić takie informacje jak:
 • słownik wyjaśniający określenia jakie zostały użyte w umowie
 • uprawnienia każdej ze stron umowy o ile są one wymagane do realizacji umowy
 • wskazanie konsekwencji grożących za niewywiązanie się z umowy.

Współpraca barterowa, a podatki

Pomimo, że współpraca barterowa jest wymianą bezgotówkową, to jednak wywołuje ona skutki podatkowe i zgodnie z ustawą o VAT podlega opodatkowaniu. Obie strony umowy mają obowiązek wystawienia faktury VAT. Bardzo ważna jest prawidłowa wycena świadczeń po obu stronach w sposób nie wzbudzający wątpliwości ze strony US.


Data publikacji: 2021-04-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU