Tooling jest rozwiązaniem, które może przedsiębiorcy znacznie ułatwić funkcjonowanie. Pozwala jednej ze stron umowy pozyskać potrzebne narzędzia, a drugiej daje korzyści po stronie podatku VAT. Czym dokładnie jest tooling i kiedy warto z niego skorzystać? Umowa toolingu

Czym jest umowa toolingu?

Nazwa tooling pochodzi (od angielskiego słowa tool, czyli narzędzie, tooling, czyli obróbka). Umowa toolingu polega na pozyskaniu odpowiednich narzędzi w oparciu o zawarte porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami (zlecający i wykonawca), którzy zobowiązują się do wykonania na rzecz drugiej strony świadczeń ekwiwalentnych, czyli mających taką samą wartość. Obie strony umowy czerpią z niej określone korzyści, ale mają też i określone obowiązki. Przykładowo, przedsiębiorca może pozyskać nieruchomości lub środki trwałe, które będą mu potrzebne do wykonania planu gospodarczego. Z kolei zlecający nie ponosi kosztów związanych z zapłatą podatku VAT. 

Cechą charakterystyczną umowy jest duża swoboda w jej konstruowaniu oraz w rozdzielaniu praw i obowiązków. Umowy toolingu nie są opodatkowane podatkiem VAT.

Umowa toolingu – podstawowe założenia

W umowie toolingu zlecający przekazuje wykonawcy na czas określony lub nieokreślony, środki trwałe potrzebne do realizacji zlecenia (np.: lodówki, parasole, podkładki). Przez cały czas trwania umowy, to zlecający jest właścicielem przekazanych środków. Wykonawca nie ma prawa wykorzystywać ich w dowolny sposób. W trakcie ich użytkowania zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z bieżącą eksploatacją, przeglądami, ubezpieczeniem itp. Po zakończeniu zlecenia, wykonawca musi zwrócić zlecającemu otrzymane środki trwałe.

Dla kogo umowa toolingowa jest korzystna?

Umowa toolingowa jest dobrym rozwiązaniem w przypadku większych firm, które mogą zaoferować swoje usługi mniejszym przedsiębiorstwom, np.: jak ma to miejsce w przypadku spółek kapitałowych. Tooling sprawdzi się też wszędzie tam gdzie jedna ze stron posiada dane narzędzie lub urządzenie, a druga może wyprodukować określony towar. 

Przykładem na zawarcie korzystnej umowy mogą być browary, które jako zlecający przekazują wykonawcy, w tym przypadku pubom lub restauracjom: stoliki, krzesła, parasole, czy nawet kufle, z własnym logotypem i w ten sposób realizują zawarte zlecenie, a jednocześnie otrzymują reklamę, na którą nie muszą ponosić dodatkowych kosztów.

Środki trwałe będące przedmiotem umowy toolingowej

Definicję środków trwałych dla celów podatku można znaleźć w art. 16a ustawy o CIT. W przepisie została wymieniona własność lub współwłasność podatnika wytworzona lub nabyta i zdatna do użytku (budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu). 

Do środków trwałych, które mogą być przedmiotem umowy toolingowej przykładowo można zaliczyć:
 • laptopy
 • telefony
 • samochody osobowe lub dostawcze
 • maszyny
 • linie technologiczne
 • znaki towarowe
 • nieruchomości.

Umowa toolingu, a podatek dochodowy

Umowa toolingu nie jest umową nieodpłatną, ponieważ z założenia jest umową ekwiwalentną (umowa wzajemna z obowiązkiem świadczenia po obu stronach). Nie podlega opodatkowaniu w PIT. Potwierdzeniem tego są wydane interpretacje podatkowe. np.: interpretacja indywidualna, sygn. IBPB-1-2/4510-267/15/AK z dnia 28 września 2015 roku wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach oraz interpretacja indywidualna, sygn. ILPB3/423-449/13-2/PR z dnia 18 grudnia 2013 roku wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Umowa toolingu, a podatek VAT

Obowiązkiem przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT jest rozliczenie się z podatku VAT z dostarczonego towaru lub ze świadczonych usług. W przypadku umowy toolingowej nie ma miejsca dostawa towarów, ponieważ przekazane środki trwałe cały czas są własnością zlecającego. 

Jeżeli chodzi o świadczenie usług, to w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, znajduje się opis płatnego i nieodpłatnego świadczenia usług nie mających związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Umowę toolingową i prowadzoną działalność łączy jedynie związek przyczynowo – skutkowy, dlatego też nie podlega ona opodatkowaniu VAT.

Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie toolingowej?

Sporządzając umowę toolingu warto jest określić, która strona będzie odpowiedzialna za ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem, czy ubezpieczeniem przekazanych środków trwałych. Warto też rozważyć dodanie zapisu o możliwości skontrolowania stanu środka trwałego, co pozwoli stwierdzić czy jest on wykorzystywany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Dobrze jest też zaznaczyć, że powierzone środki mają być użytkowane wyłącznie do realizacji powierzonego zlecenia.

Korzyści dla zlecającego

 • oszczędność obejmująca koszty związane z utrzymaniem środków trwałych
 • możliwość promowania własnej marki przez umieszczenie logotypu na udostępnionym sprzęcie
 • oszczędność na gruncie podatku VAT z uwagi na brak płatności
 • możliwość amortyzacji środków trwałych, które cały czas są własnością zleceniodawcy.
 • brak konieczności monitorowania rynku w poszukiwaniu najniższych cen, ponieważ wykonawca dostarcza wyroby o wcześniej ustalonych cenach.

Korzyści dla wykonawcy

 • nie musi wydawać pieniędzy na zakup środków trwałych
 • otrzymane zlecenie pozwala mu mieć stałe dochody
 • możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji
 • szansa na rozwój firmy oraz zatrudnianie pracowników do realizacji zlecenia.


Data publikacji: 2020-09-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU