Wejście w życie dyrektywy Omnibus oznacza dla niektórych przedsiębiorców nowe obowiązki. Zostali nimi objęci sprzedawcy internetowi oraz stacjonarni. dyrektywa omnibus

Cel wprowadzenia dyrektywy Omnibus

Dyrektywa Omnibus została wprowadzona celem ochrony praw konsumenta, który to cel ma być osiągnięty przez nałożenie na sprzedawców nowych obowiązków dotyczących między innymi: 
 • obowiązków internetowych platform handlowych
 • wskazywania płatnych wyników wyszukiwania
 • informowania o kryteriach, które decydują o miejscu w wynikach wyszukiwania
 • informacji o najniższej cenie obowiązującej przed obniżką
 • wskazywania źródła opinii i rekomendacji o produktach
 • prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Kim jest dostawca internetowej platformy handlowej oraz kiedy mówimy o internetowej platformie handlowej?

Wprowadzenie nowych regulacji spowodowało, że w przepisach pojawiły się nowe pojęcia, takie jak dostawca internetowej platformy handlowej oraz internetowa platforma handlowa. 
Dostawca internetowej platformy handlowej jest przedsiębiorcą obsługującym internetową platformę handlową. Przedsiębiorca musi ją dostarczyć lub umożliwić korzystanie z niej przedsiębiorcom lub osobom prywatnym będącym konsumentami. W tym przypadku bez znaczenia jest fakt, czy od strony technicznej obsługą oprogramowania, z którego korzysta internetowa platforma handlowa zajmuje się dostawca, czy też czynności te wykonuje inna osoba w jego imieniu. 
Przez internetową platformę handlową należy rozumieć usługę, która korzysta z oprogramowania, również ze strony internetowej, części strony internetowej lub aplikacji, które obsługuje przedsiębiorca lub w jego imieniu inna osoba i w ramach, której możliwe jest zawieranie umów na odległość. 

Dostawca internetowych platform handlowych – obowiązki

Obowiązkiem dostawcy internetowych platform handlowych jest informowanie klienta między innymi o:
 • rodzaju podmiotu będącego sprzedawcą danego towaru lub usługi za pośrednictwem platformy - czy jest ona przedsiębiorcą, osobą prywatną, czy też platformą
 • o tym kto jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania praw konsumentów, czy jest to przedsiębiorca oferujący towary będący stroną trzecią, czy też dostawca internetowej platformy handlowej
 • indywidualnym dostosowaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, pod warunkiem, że taki mechanizm jest stosowany
 • głównych parametrach określających pozycję w wynikach wyszukiwania, o płatnych materiałach, jeżeli osoba trzecia płaci za utrzymanie wyższej pozycji w rankingu lub o płatnych wynikach, jeżeli osoba płaci za włączenie do listy wyników wyszukiwania.
Informacja powinna być udzielona najpóźniej w momencie wyrażenia przez klienta woli zawarcia umowy. 

Obowiązkowa informacja o cenie przed obniżką

Każda obniżka cen towarów lub usług wymaga od sprzedawcy obowiązkowo podania obok informacji o obniżonej cenie, informacji o najniższej cenie danego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Informacja taka musi być podana niezależnie od formy sprzedaży. W przypadku, gdyby towar lub usługa zostały wprowadzone do sprzedaży w czasie krótszym niż 30 dni, to wtedy sprzedawca ma obowiązek poinformowania o najniższej cenie z dnia wprowadzenia do sprzedaży. Przedstawiona zasada jest obowiązkowa zarówno dla sklepów internetowych, jak i stacjonarnych, a także dla reklam towarów i usług, w których podawana jest cena.

Prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku, kiedy wykonywanie usługi rozpocznie się na żądanie klienta jeszcze przed terminem przypadającym do jej odstąpienia, to przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać od konsumenta oświadczenie, które będzie zawierało jego żądanie o wcześniejsze rozpoczęcie wykonywania usługi, a także potwierdzenie klienta, że jest w pełni świadomy, iż z chwilą pełnego wykonania umowy straci prawo do jej odstąpienia.

Obowiązek informowania o sposobie publikowania opinii i rekomendacji

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest podanie informacji o tym czy oraz w jaki sposób udzielana jest gwarancja na to, że publikowane opinie i rekomendacje pochodzą od rzeczywistych konsumentów, którzy kupili i używali dany produkt. W tym wypadku nieuczciwą praktyką rynkową będzie: 
 • zapłata za zamieszczanie lub zlecanie innej osobie zamieszczania nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów bądź ich zniekształcanie w celu promowania produktów
 • twierdzenie przez przedsiębiorcę, że opinie lub rekomendacje zostały zamieszczone przez faktycznych konsumentów, którzy używali dany produkt lub go nabyli, choć przedsiębiorca nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków, aby sprawdzić, czy dane opinie pochodzą od tych konsumentów.

Czy można odstąpić od umowy zawartej na odległość na dostarczanie usług cyfrowych?

Dzięki dyrektywie Omnibus możliwe jest odstąpienie od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni liczonych od zawarcia umowy na dostarczanie usług cyfrowych. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli treści cyfrowe nie są dostarczane na nośniku materialnym i konsument zażądał ich udostępnienia przed upływem terminu odstąpienia od umowy i jednocześnie zrezygnował z tego prawa.

Data wejścia w życie dyrektywy Omnibus

Wszystkie państwa należące do wspólnoty Unii Europejskiej zostały zobowiązane do przyjęcia przepisów potrzebnych do wdrożenia dyrektywy Omnibus do dnia 28 maja 2022 roku. Jednak nie wszystkie kraje były gotowe na jej przyjęcie w tym dniu. W Polsce przepisy dyrektywy Omnibus mają być wdrożone jesienią 2022 roku. Wszelkie informacje na temat prac związanych z przyjęciem ustawy dostępne są na stronie sejm.gov.pl. 

Inne dyrektywy

Jednocześnie z dyrektywą Omnibus wprowadzana jest dyrektywa towarowa dotycząca sprzedaży towarów oraz dyrektywa cyfrowa odnosząca się do dostarczania usług i treści cyfrowych.

Wdrożenie tych trzech dyrektyw oznacza dla konsumentów zmiany w:
 • ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • ustawie o prawach konsumenta
 • ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług
 • ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
 • kodeksie cywilnym.


Data publikacji: 2022-09-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU