Jeżeli firma zatrudnia pracowników, wiąże się to dla przedsiębiorcy z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest regulowanie wynagrodzenia za pracę wykonaną przez pracowników, zgodnie z podpisaną umową. Na wartość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, a wśród nich zajmowane stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, kompetencje zatrudnionej osoby oraz wymiar czasu pracy. Wynagrodzenie to dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu, który wpisuje do ewidencji księgowej. ksiegowanie wynagrodzenia pracownika w kpir

Wynagrodzenie w KPiR na podstawie umowy o pracę

Każdy pracownik za wypełnianie swoich obowiązków otrzymuje wynagrodzenie, stanowiące dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu. Dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, kwotę wynagrodzenia wprowadza się do KPiR na dzień wypłaty. Zgodnie z przyjętymi zasadami wynagrodzenie wpisuje się do kolumny 12 KPiR zatytułowanej wynagrodzenie w gotówce i w naturze w miesiącu, na który jest należne. Jednak z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie było uregulowane albo postawione do dyspozycji w terminie określonym w przepisach prawa pracy, umowy albo innego stosunku prawnego, który występuje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Zgodnie z przyjętymi zasadami pracownicy otrzymują wynagrodzenie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca (wynagrodzenie jest płacone do tyłu).

Kiedy wypłata odbyła się zgodnie z wyznaczonym terminem (10 dnia następnego miesiąca za miesiąc wcześniejszy – dotyczy pracowników zatrudnionych na etat), wynagrodzenie należy wprowadzić do kosztów miesiąca, za który są należne.

Sytuacja przedstawia się inaczej, kiedy uregulowanie wynagrodzenia nastąpiło po wyznaczonym terminie. Wtedy jego wartość brutto jest traktowana jako koszt w dniu zapłaty. Wynagrodzenie wpisuje się w kwocie brutto, co oznacza kwotę netto powiększoną o zaliczkę na podatek i składki ZUS, za opłacenie których odpowiada pracownik.

PRZYKŁAD 1
W firmie Pani Jagody pracownicy są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie za kwiecień wypłacono przed wyznaczonym przez ustawodawcę terminem, czyli 10 maja.

Wynagrodzenie uregulowane za kwiecień powinno zostać wprowadzone do kwietniowych kosztów, gdyż było opłacone przed 10 maja, czyli zgodnie z wymogiem ustawodawcy.

PRZYKŁAD 2
Na skutek problemów technicznych w banku wynagrodzenia pracowników etatowych za maj zostały doręczone dopiero 15 czerwca. W jakiej dacie wynagrodzenie zostanie wpisane do KPiR w takiej sytuacji?

Uregulowanie wynagrodzenia po terminie wymaga innego postępowania. Koszty są ujmowane w miesiącu faktycznej zapłaty, czyli w analizowanym przykładzie odbywa się to w czerwcu.

PRZYKŁAD 3
Wynagrodzenia pracowników w gotówce zostały przygotowane do odbioru 8 maja. Jedna z zatrudnionych osób nie odebrała należnych jej środków do 13 maja. Jak należy zaksięgować wynagrodzenie w KPiR w takim przypadku?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami pozostawienie wynagrodzenia do dyspozycji pracownika jest traktowana tak samo, jak wypłata środków, czyli ta data jest wiążąca i warunkuje, czy wynagrodzenie zostało wypłacone w terminie, czy też nie. Przedsiębiorca ma prawo wprowadzić wartość wynagrodzenia do kwietniowych kosztów, gdyż pieniądze były przygotowane i czekały tylko na odbiór przez pracownika.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że od wynagrodzeń należnych za styczeń 2023 i kolejnych miesięcy składki społeczne opłacane na podstawie umów o pracę, w części, w której składki są regulowane przez płatnika, zostają zakwalifikowane jako koszt podatkowy w tym miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie, jednak z zastrzeżeniem, że muszą zostać uregulowane w wyznaczonym terminie.

W praktyce przedsiębiorca uzupełniający KPiR w kolumnie 13 Pozostałe przychody wpisuje składki regulowane przez siebie, czyli płatnika, pod warunkiem że zadeklaruje uregulowanie ich w terminie. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że składki będą wprowadzone do kosztów w miesiącu, za który opłacone jest wynagrodzenie, a nie zostaną uregulowane w terminie, przedsiębiorca jest zobowiązany wykonać korektę kosztu z ich tytułu wstecz albo drugą opcją jest zaksięgowanie ich w dacie, kiedy odbyło się faktyczne uregulowanie zapłaty.


Data publikacji: 2023-04-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU