Unia Europejska wprowadziła nowe przepisy, które wpłyną na sprzedaż internetową. Zmiany zaczną obowiązywać od 2023 roku. Polska została zobligowana do wdrożenia nowych ustaleń do końca 2022 roku. Regulacje zostały zawarte w dyrektywie Rady UE z 22 marca 2021 roku zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (dyrektywa DAC 7) oraz w dyrektywie UE 2020/284 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych. zmiany w sprzedazy przez internet 2023 dyrektywa dac 7

Czym jest dyrektywa DAC 7?

Dyrektywa DAC 7 ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku. Założenia, które zostały w niej zawarte będą odczuwalne głównie na rynku nieruchomości, a także e-commerce. Przepis wprowadza nowe obowiązki w zakresie wymiany i przekazywania informacji o rozliczeniach podatkowych. Z założenia dyrektywa ma być środkiem prawnym służącym do walki przed unikaniem bądź uchylaniem się od opodatkowania. Organy podatkowe krajów członkowskich UE powinny mieć zapewnione odpowiednie narzędzia do pozyskiwania oraz wymiany informacji na temat transakcji dokonywanych na platformach cyfrowych, na które składają się strony internetowe lub aplikacje mobilne dostępne dla użytkowników. 

Główne założenia Dyrektywy DAC 7

 • zobowiązanie operatorów platform internetowych do zgłaszania dochodów osób prowadzących handel na ich platformach oraz żądanie od państw członkowskich do automatycznej wymiany pozyskanych informacji
 • poprawa wymiany informacji oraz współpracy pomiędzy organami podatkowymi z państw członkowskich.
Dyrektywa DAC 7 weszła w życie 14 kwietnia 2021 roku. Natomiast państwa członkowskie UE otrzymały czas do 31 grudnia 2022 roku na przyjęcie i opublikowanie przepisów implementacyjnych. Przepisy będą musiały być stosowane od dnia 1 stycznia 2023 roku. 

Główne założenia Dyrektywy (UE) 2020/284

 • umożliwienie państwom członkowskim na gromadzenie ewidencji dotyczących e-płatności w jednolity sposób. Zostanie stworzony centralny system elektroniczny, który będzie służył do przechowywania informacji o płatnościach oraz do dalszego przetwarzania informacji przez krajowe organy podatkowe na warunkach przewidzianych w przepisach
 • konieczność prowadzenia szczegółowej ewidencji dotyczącej kontrahentów oraz e-płatności, które dotyczą transakcji transgranicznych za kwartalne okresy kalendarzowe.
Dyrektywa weszła w życie 22 marca 2022 roku. Państwa członkowskie UE mają przyjąć i opublikować przepisy implementacyjne do 31 grudnia 2023 roku. Przepisy będą musiały być stosowane od dnia 1 stycznia 2024 roku. 

Zmiany wprowadzane przez Dyrektywę DAC 7

Dyrektywa DAC 7 wprowadza kilka zmian w przepisach. Najważniejsze z nich to:
 • raportowanie przez sprzedawcę
 • procedura należytej staranności
 • obowiązki sprawozdawcze operatora platformy
 • ochrona danych osobowych
 • sankcje.

W jakim celu wprowadzono Dyrektywę DAC 7?

Wprowadzenie Dyrektywy DAC 7 ma na celu zapewnienie takich samych warunków konkurencyjności na terenie całej Unii Europejskiej, a także zmniejszenie kosztów administracyjnych oraz kosztów przestrzegania przepisów dla operatorów platform. Ma to nastąpić przez ukierunkowanie na dochody, które zostały zaniżone przez sprzedawców korzystających z pośrednictwa platform cyfrowych. Chodziło również o to, że brak legislacji na poziomie Unii mógłby powodować, że państwa członkowskie mogłyby nakładać jednostronnie różne obowiązki sprawozdawcze na podmioty cyfrowe. 

Raportowanie przez sprzedawcę

Raportowaniem objęty będzie sprzedawca będący zarejestrowanym użytkownikiem platformy wykonujący kwalifikowaną działalność w danym okresie sprawozdawczym, czyli będący aktywnym sprzedawcą. Ma być nim objęta sprzedaż towarów, najem nieruchomości oraz miejsc parkingowych, usług świadczonych osobiście, najem samochodów itp. Sprawozdawczość nie będzie dotyczyła tych sprzedawców, którzy wykonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem platformy cyfrowej oraz którzy otrzymali wynagrodzenie z tego tytułu nieprzekraczające 2 000 euro w danym okresie sprawozdawczym. 

Procedura należytej staranności (due diligence)

Operator platformy składający raport ma obowiązek zebrać informacje o każdym aktywnym sprzedawcy, który jest osobą fizyczną lub podmiotem, a także informacji na temat każdej nieruchomości, która podlega sprawozdawczości. 

Na temat sprzedawcy jako osoby fizycznej, operator platformy powinien gromadzić takie informacje, jak:
 • imię i nazwisko
 • główny adres
 • numer NIP, w tym również numery z innych państw członkowskich, a w przypadku braku NIP, miejsce urodzenia sprzedawcy
 • numer VAT sprzedawcy o ile jest dostępny
 • data urodzenia.
W przypadku sprzedawcy podmiotu, operator powinien zbierać informacje takie jak:
 • nazwa prawna
 • główny adres siedziby
 • numer NIP, w tym również numery z innych państw członkowskich
 • numer VAT sprzedawcy, pod warunkiem, że jest dostępny
 • numer REGON w rejestrze gospodarczym
 • informacje związane z zakładem, w którym prowadzona jest w UE działalność kwalifikowana, o ile takie informacje są dostępne, wskazujące każde państwo członkowskie, w którym znajduje się stały zakład.

Obowiązki sprawozdawcze operatora platformy

Obowiązkiem operatora platformy dokonującego raportowania jest zgłoszenie do właściwego organu państwa członkowskiego następujących informacji:
 • dane identyfikujące operatora: jego nazwa, adres siedziby statutowej, numer NIP
 • dane identyfikujące sprzedawcę objętego raportowaniem, o którym mówi procedura due diligence
 • identyfikator rachunku finansowego
 • imię i nazwisko lub nazwa posiadacza rachunku finansowego oraz wszystkie inne dane finansowe umożliwiające identyfikację
 • wskazanie państwa członkowskiego, którego rezydentem jest sprzedawca do celów dyrektywy 2021/514
 • łącznej kwoty uzyskanego przez sprzedawcę wynagrodzenia w ujęciu kwartalnym oraz liczbę transakcji, których sprzedawca był stroną
 • łącznej kwoty wszystkich opłat, prowizji lub podatków potrąconych bądź naliczonych przez raportującego operatora platformy przez okres kwartalny.

Ochrona danych osobowych

Państwa członkowskie przy implementowaniu postanowień Dyrektywy DAC 7 muszą mieć pewność, że dokonujący raportowania operator platformy wykona następujące czynności:
 • poinformuje każdą zainteresowaną osobę fizyczną o ochronie informacji na jej temat, że informacje zostaną zgromadzone i przekazane zgodnie z dyrektywą
 • udzieli każdej zainteresowanej osobie fizycznej informacji, które ma prawo ona uzyskać od administratora danych osobowych, w czasie wystarczającym do skorzystania z jej praw ochrony danych osobowych, w każdym przypadku zanim informacje zostaną przekazane.

Kary

Jeżeli operator platformy nie wypełni obowiązku sprawozdawczego na wezwanie organu, będzie musiał liczyć się z faktem, że zostanie na niego nałożona kara pieniężna lub zostanie wykreślony z rejestru podatników VAT. Za to przewinienie została przewidziana kara w wysokości od 100 000 zł do nawet 5 000 000 zł

Podsumowanie

Wprowadzenie Dyrektywy DAC 7 oznacza nowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości oraz dokumentacji przede wszystkim dla operatorów platform cyfrowych. Zmiany obejmują handel internetowy. Polska została zobowiązana do wprowadzenia Dyrektywy DAC 7 do końca 2022 roku. Oznacza to, że przepisy powinny zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.


Data publikacji: 2022-09-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Joanna
07 Luty 2023

Czy limit 2 tys euro to kwota faktycznego zarobku czy całkowita suma transakcji łącznie z opłaconymi kosztami transportu i prowizja dla platformy aukcyjnej? bo to nawet 10% pochłania z faktycznej kwoty sprzedaży, więc czy to jest wliczane czy te 2 tys to całość?

Pabla
15 Styczeń 2023

Tak allegro olx i wszystko inne platformy sprzedażowe

Małgorzata
08 Styczeń 2023

Czy dyrektywa obowiązuje również osoby nie posiadające działalności tylko sprzedające własne, niepotrzebne rzeczy w internecie na różnych portalach? Pytam np. o sprzedaż ubrań.