Podatek u źródła to nazwa wywodząca się z języka angielskiego (Whitholding Tax), która określa specyficzną formę podatku CIT. WHT służy do opodatkowania przelewów transgranicznych wpływających z kraju. Ma zastosowanie między innymi do odsetek, należności licencyjnych, dywidend oraz niektórych usług niematerialnych. Po wprowadzeniu nowelizacji przepisów o WHT podatnicy muszą liczyć się ze skrupulatniejszymi i bardziej wymagającymi transferami środków finansowych, gdzie punktem początkowym jest spółka, a środki trafiają za granicę (podmioty tworzą grupę kapitałową). co to jest podatek u zrodla wht

WHT – co trzeba wiedzieć?

Podatek u źródła to zryczałtowane podatki dochodowe (osób fizycznych oraz prawnych) pobierane przez płatników. Wymogiem jest posiadanie miejsca zamieszkania, siedziby albo tzw. zagranicznego zakładu w kraju, w których dochodzi do wygenerowania dochodu. Polski podatek u źródła jest pobierany przez płatników zamieszkujących, mających siedzibę albo zagraniczny zakład w naszym kraju.

WHT znany jest jako podatek pobierany od wybranych dochodów, które są osiągane na terytorium Polski przez osoby niemające statusu rezydentów. Chociaż zgodnie z przepisami możliwe jest pobranie podatku również od rezydentów, a dobrym przykładem takiej sytuacji jest wypłata dywidendy do podmiotu krajowego.

Stawki podatku u źródła

Po nowelizacji przepisów dotyczących WHT podatnicy z Polski zajmujący się transgranicznymi wypłatami należności licencyjnych, odsetek, dywidend oraz usług niematerialnych o wartości przekraczającej 2 miliony PLN (licząc w jednym roku w stosunku do konkretnego odbiorcy) muszą liczyć się z obowiązkowym poborem podatku u źródła, zgodnie z przyznaną stawką, czyli 20% albo 19%.

Może zaistnieć sytuacja, kiedy podatnik odbierający płatność będzie miał prawo do wykorzystania niższej stawki (zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania) albo do pełnego zwolnienia z opodatkowania (uwarunkowane dyrektywą UE), co oznacza prawo do zwrotu podatku, który został pobrany. Zwrot odbywa się po upływie 6 miesięcy i więcej. Kiedy podatnik pragnie uzyskać zwrot, wymagane jest dostarczenie pełnej dokumentacji, pozwalającej podjąć decyzję oraz dostarczyć kompletny wniosek.

Istnieją sytuacje, kiedy dochodzi do zapobiegnięcia poboru podatku. Mowa o przypadkach, kiedy zarząd krajowego podmiotu zajmującego się wypłatą, złoży oświadczenie. Precyzując, informacja w oświadczeniu musi wskazywać, że podatnik dokonał wszelkich starań w trakcie weryfikacji i ma pewność, że zagraniczny podmiot, do którego skierowana była płatność, jest realnym właścicielem (określanym jako beneficial owner) i prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że w przypadku, gdy nie dojdzie do pobrania podatku, pełną odpowiedzialność ponosi rząd polskiego płatnika. Musi także podołać ewentualnym sporom, jakie odbywają się pomiędzy organami podatkowymi. WHT może być przydatne do indywidualnej opinii organów skarbowych, zgodnie z którą potwierdza się właściwy status zagranicznego odbiorcy płatności przekazywanych z Polski.

Nowe przepisy w sprawie WHT

Nowe przepisy, które zostały przedstawione we wcześniejszej części, obowiązują od 1 lipca 2019 roku. Chociaż trzeba zaznaczyć, że płatnicy nie musieli ich wcielić w życie we wskazanym dniu, gdyż doszło do dwukrotnego odłożenia w czasie. Pierwsze opóźnienie odbyło się 30 czerwca 2019 roku na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 roku, a drugie opóźnienie do dnia 31 grudnia 2019 roku było uwarunkowane rozporządzeniem Ministra Finansów wydanego 27 czerwca 2019 roku (rozporządzenie opublikowano w Dz.U. i było zobowiązujące od 28 czerwca).

To dobry moment, żeby wskazać na dwie ważne kwestie, w których nie dochodzi do odroczenia:
  • zachowanie „należytej staranności” przy używaniu preferencyjnego podejścia do stawek podatku u źródła, a także zwolnień, które zostały ustalone na dzień 1 stycznia 2019 roku w stosunku do wszystkich płatności będących przedmiotem opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce,
  • drugie odroczenie nie objęło swoim zakres płatności, które są opodatkowane podatkiem u źródła w RP, a wykonywanych dla osób fizycznych, skutkiem omówionego działania jest obowiązek wykorzystania przez polskich płatników nowych zasad poboru tego podatku - płatności obowiązują od 1 lipca 2019.

Kiedy nie brać pod uwagę daty wprowadzenia nowych przepisów, Ministerstwo Finansów przedstawiło stanowisko, zgodnie z którym dla preferencji w podatku u źródła jednym z wymaganych elementów jest skontrolowanie statusu odbiorcy płatności. To działanie zmierzające do uzyskania pewności o spełnieniu warunków bycia rzeczywistym właścicielem otrzymanej płatności (zasada tzw. beneficial owner), zgodnie z polskimi przepisami. To jeden z podstawowych obowiązków polskich podatników. Ministerstwo wskazuje, że ta kwestia jest bardzo ważna dla podmiotów powiązanych.

WTH dotyczy takich przychodów:
  • w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, określanych skrótem CIT:
    • przychody osiągane przez nierezydentów – mowa głównie o odsetkach, prawach autorskich, prawach pokrewnych, opłatach za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, doradczej, księgowej i z tytułu wybranych opłat pobieranych za wywóz ładunków i pasażerów stosowanych w przypadku przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej,
    • otrzymane przez rezydentów oraz nierezydentów przychody z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę albo rząd w Polsce,
  • w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych określanych jako PIT – osiągane przez nierezydentów dochody z żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej oraz transportu lotniczego, dywidendy oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, odsetki, należności licencyjne, dochody z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenie dyrektorów, dochód z działalności artystycznej albo sportowej, dochód z emerytury bądź renty i innych podobnych świadczeń.

Information in English about WHT

Find out what WHT is and to what income WHT applies

Withholding tax is an income tax (both corporate and personal) withheld by remitters on certain types of income (including: dividends, interest, royalties and – in Poland – also services). The abbreviation WHT comes from the English term Withholding Tax.

What WHT is?

The term “withholding tax” is used to describe income tax (both corporate and personal) withheld by remitters whose permanent establishment (place of residence, seat, or the so-called foreign establishment) is in the country in which the income arises.

Typically, withholding tax is referred to in the context of a tax levied on certain types of income earned by non-residents. However, in some cases, it is also collected from residents (e.g. with respect to natural persons or when paying a dividend to a domestic entity).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT)


Data publikacji: 2023-02-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU