Do zapłaty składek na ZUS zobowiązane są wszystkie zatrudnione osoby, zarówno te pracujące na etacie, jak i te prowadzące działalność gospodarczą. Składki na ubezpieczenie społeczne z pozoru pomniejszają zysk przedsiębiorcy. Opłacone mogą zmniejszać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. skladki ZUS w kosztach

Składki ZUS, a koszty podatkowe

Składki na ubezpieczenie społeczne dzielą się na:
  • składki ZUS pracowników w części opłacanej przez pracodawcę
  • składki ZUS zleceniobiorców
  • składki ZUS przedsiębiorcy i osób z nim współpracujących.
Składki na ubezpieczenie społeczne można wykazać w kosztach uzyskania przychodów dopiero w momencie ich rzeczywistej zapłaty. W przypadku składek na ubezpieczenie pracownika regulowanych przez pracodawcę dużą rolę odgrywa data wypłaty wynagrodzenia. Zapłata w ustalonym w umowie terminie daje prawo do zaliczenia zarówno wynagrodzenia jak i należnych składek w części płaconej przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, którego dotyczyły.

Ubezpieczenie społeczne – zapłata składki

Na całość składki ubezpieczenia społecznego składa się: ubezpieczenie rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe. Wszystkie razem mogą obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym pod warunkiem, że zostaną opłacone w terminie (do 10 lub do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy składka). Wpłata po czasie pomniejszy przychód, ale dopiero w terminie, w którym zostanie zapłacona. 

Opłaconą składkę na ubezpieczenie społeczne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub można ją odliczyć od dochodu. Od przedsiębiorcy zależy, który sposób wybierze. Musi tylko pamiętać, żeby stosować jedną z podanych metod. Chodzi o wyeliminowanie ewentualnej pomyłki przypadkowego odliczenia dwa razy tej samej składki. Taka pomyłka może skutkować bardzo przykrymi konsekwencjami.
 
Składki na ubezpieczenie społeczne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ujmuje się w kolumnie 13 KPiR (inne wydatki związane z działalnością gospodarczą). W przypadku odliczania składek od dochodu odejmuje się sumę składek od przychodu pomniejszonego o koszty. 

Przedsiębiorca może zmniejszyć przychód nie tylko o własne składki, ale również o składki współpracowników. Składki za pracownika zmniejszają przychód w części finansowanej przez pracodawcę i tylko w formie zwiększającej koszty uzyskania przychodu. Koszty ponoszone przez pracownika nie mogą być zaliczane do kosztów firmowych. Wszystkie składki opłacone przez pracodawcę za pracownika muszą być rozliczone w miesiącu, za który otrzymał on wynagrodzenie. 

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na zmniejszenie podstawy opodatkowania ma wpływ również wpłata na Fundusz Pracy przedsiębiorcy, osób z nim współpracujących oraz pracowników. Składka może być ujęta wyłącznie w kosztach podatkowych. Nie ma możliwości odjęcia jej od dochodu.

Kosztem dla przedsiębiorcy może być również opłacona składka za pracownika na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki pracownicze automatycznie zwiększają koszt uzyskania przychodu.

Ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie pomniejsza podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (nie zwiększa kosztów i nie zmniejsza dochodu). Można nią jedynie obniżyć wyliczoną kwotę podatku o wartość 7,75%, ale pod warunkiem, że składka została opłacona.

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-09
Data publikacji: 2020-03-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU