Jak powinna być ewidencjonowana sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności fizycznej? Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób prywatnych. faktura dla osoby fizycznej

Dokumentowanie przychodu

Do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych służy kasa fiskalna. Przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej będzie mógł ewidencjonować sprzedaż prowadzoną dla tych osób na podstawie dziennej ewidencji sprzedaży w przypadku sprzedaży stacjonarnej lub na podstawie wyciągu bankowego w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej prowadzona każdego dnia powinna być zbroszurowana i powinna zawierać następujące dane:
  • numeracja stron
  • data uzyskania przychodu
  • wartość przychodu brutto
  • liczba porządkowa kolejnych wpisów
  • podsumowanie wartości przychodu z danego dnia.
Przy sprzedaży wysyłkowej z dostawą kurierską lub pocztą z zapłatą na konto bankowe, podstawowym dokumentem ewidencjonującym sprzedaż może być wyciąg bankowy, ale w sytuacji jeżeli:
  • zapłata w całości zostanie otrzymana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z dowodów dokumentujących zapłatę będzie wynikało czego konkretnie dotyczy dana czynność i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy i jego adres).
Jeżeli przedstawione warunki nie zostaną spełnione, to wtedy należy prowadzić ewidencję przewidzianą przy sprzedaży stacjonarnej.

Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT na fakturze powinny znaleźć się między innymi następujące informacje, jak np.: numer identyfikujący nabywcę towarów lub usług. W przypadku wystawienia faktury dla osoby fizycznej nie ma obowiązku umieszczania na fakturze numeru NIP, ponieważ nabywca prywatny zwykle takiego numeru nie posiada. Przepisy ustawy o VAT nie wymagają zamieszczania na fakturach również numeru PESEL.

Kiedy należy wystawić fakturę dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Osoba prywatna kupując towar lub zamawiając usługę ma prawo zażądać od sprzedawcy wystawienia faktury.

Sprzedawca ma obowiązek taki dokument wystawić w terminie:
  • nie późniejszym niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę. Warunek: żądanie wystawienia faktury musi być zgłoszone do końca miesiąca, w którym został dostarczony towar lub wykonana usługa
  • nie późniejszym niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania. Warunek: żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym został dostarczony towar lub wykonana usługa. 
W sytuacji kiedy żądanie otrzymania faktury zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym został dostarczony towar lub wykonana usługa lub otrzymano całość bądź część zapłaty, to przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktury (art. 106b ust. 3 ustawy o VAT).

Jak wystawić fakturę dla osoby fizycznej w programie FakturaXL?

Fakturę dla osoby fizycznej wystawia się w taki sam sposób jak każdą inną fakturę w programie (nie ma osobnych specjalnych druków). W polu na nazwę firmy należy wpisać imię i nazwisko Nabywcy, a pole NIP pozostawić puste.

imie i nazwisko nabywcy

Jeśli na fakturze imiennej ma znaleźć się numer pesel to należy wpisać go w tym samym polu co imię i nazwisko pod spodem. Pole na nazwę Nabywcy jest wieloliniowe, można w nim nacisnąć klawisz Enter i wydłuży się w dół. Takie rozwiązanie pozwala na dopisanie dodatkowych danych jak numer PESEL.


Data publikacji: 2020-05-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU