Przedsiębiorcy często finansują zakup pojazdu do firmy za pomocą leasingu. Umowa leasingu samochodu może być zawarta nie tylko z polską firmą, ale również z zagraniczną. Jak należy rozliczyć leasing samochodu od zagranicznej firmy? Czym jest podatek u źródła i kto ma obowiązek jego zapłaty? leasing samochodu za granica podatek u zrodla

Czym jest podatek u źródła? 

Podatek u źródła od angielskiego Withholding Tax (WHT), to szczególny rodzaj podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, który przede wszystkim powinien zainteresować polskich przedsiębiorców podejmujących współpracę z podmiotami zagranicznymi. Służy do opodatkowania przelewów transgranicznych wypływających z kraju. Pobierany jest między innymi od dywidend, opłat licencyjnych oraz zwrotu kosztów za niektóre usługi niematerialne przez płatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczną firmę w państwie, w którym powstaje dochód, co oznacza, że polski podatek u źródła będzie pobierany w Polsce. Podatnikiem podatku jest firma otrzymująca wpłatę, a płatnikiem jest przedsiębiorstwo, które dokonuje wpłaty. 

Podatek u źródła – kiedy się go pobiera?

W art. 29 ustawy o PIT została uregulowana kwestia dotycząca podatku u źródła pod kątem rozliczeń w podatku dochodowym PIT. W przepisie znajduje się zapis mówiący, że podatek dochodowy od przychodów z działalności wskazanej w art. 13 pkt 2 i 6 do 9, a także od odsetek innych niż te wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym także ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym również środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej, inaczej know-how uzyskany na terytorium RP przez osoby niebędące rezydentami pobierany jest w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu

Podsumowując z powyższego przepisu wynika, że podatek u źródła pobierany jest w sytuacji wypłaty należności podmiotowi zagranicznemu z tytułu prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu

W przepisach brak jest definicji określającej urządzenie przemysłowe, dlatego należy przyjąć interpretację zgodnie ze znaczeniem językowym, według którego urządzenie jest rodzajem mechanizmu lub zespołu elementów, przyrządów służących do wykonywania określonych czynności, które mają za zadanie ułatwić pracę, jak przykładowo urządzenie przeładunkowe, transportowe. Natomiast przemysłowy to taki, który dotyczy przemysłu, czyli związany jest i stosowany w przemyśle.  

Podatek u źródła w świetle leasingu pojazdu zagranicznego

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o PIT, podatek u źródła ma zastosowanie w stosunku do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dla których stroną jest Polska. Stawka podatku z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie mogła zostać zastosowana bądź w ogóle nie trzeba będzie płacić podatku, jeżeli zostanie spełniony warunek związany z udokumentowaniem miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatku za pomocą udostępnienia certyfikatu rezydencji. Poboru podatku u źródła można zaniechać, jeżeli nierezydent będzie uzyskiwał przychody od zagranicznego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność na terytorium Polski i podatnik będzie w posiadaniu zaświadczenia o istnieniu przedsiębiorstwa zagranicznego w kraju wydanego przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym mieści się miejsce zamieszkania podatnika lub przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym zagraniczna firma jest położona. 

Za przykład może posłużyć umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską, a Niemcami. Art. 12 tejże umowy wskazuje, że należności z tytułu licencji jakie powstały w Polsce i są wypłacane osobie, której miejsce zamieszkania lub siedziba mieści się w Niemczech, mogą zostać opodatkowane w Niemczech. Jednak nie stoi nic na przeszkodzie, aby podlegały one opodatkowaniu również w Polsce jako kraju, w którym powstały i zgodnie z polskimi przepisami. W przypadku, kiedy miejscem zamieszkania lub siedziby osoby uprawnionej do należności licencyjnych są Niemcy, to podatek, który zostanie w ten sposób ustalony nie może być wyższy niż 5% kwoty brutto tych należności

Przez określenie „należności licencyjne” jakie zostało użyte w art. 12 ust. 3 umowy należy rozumieć wszystkie rodzaje należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich urządzeń przemysłowych. W związku z powyższym należności wynikające z umowy leasingu samochodu powinny być traktowane jak należności licencyjne. Z kolei wysokość stawki podatkowej zależy od posiadanego certyfikatu rezydencji. 
Zgodnie z przepisami międzynarodowymi wypłata wynagrodzenia wynikająca z leasingu auta jest należnością licencyjną, od której polski podatnik powinien pobrać podatek u źródła

PRZYKŁAD 1 
Polski podatnik zawarł umowę leasingu samochodu z niemiecką firmą. Firma dostarczyła niemiecki certyfikat rezydencji, dlatego polski podatnik miał prawo pobrać podatek u źródła w wysokości 5%. Taki podatek wynika z zawartej umowy polsko-niemieckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. 

PRZYKŁAD 2 
Podatnik z Polski zawarł umowę leasingu z niemiecką firmą posiadającą oddział w Polsce. Jeżeli podatnik będzie w posiadaniu zaświadczenia o istnieniu firmy na terenie Polski, to nie musi pobierać podatku u źródła. Za rozliczenie i odprowadzenie całości podatku w Polsce odpowiedzialny będzie oddział firmy zagranicznej. 

Podatek u źródła – obowiązki

Terminem obowiązującym do wpłaty podatku u źródła jest dzień do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty wynagrodzenia z należności licencyjnych. Płatnik podatku ma obowiązek złożenia deklaracji PIT-SAR do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Deklarację składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Obowiązkowo należy też sporządzić i przekazać informację IFT-1/IFT-1R w terminie do końca lutego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do nierezydenta. Informację należy sporządzić i przekazać nawet w sytuacji, kiedy właściwa umowa międzynarodowa nie wymaga poboru podatku u źródła od należności licencyjnych. Obowiązki zostały nałożone ma podatnika ustawą o PIT art. 42
Dodatkowo polski podatnik zobowiązany do poboru podatku u źródła ma obowiązek sporządzenia i przekazania informacji na druku PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R

Podsumowanie

Skutkiem zawarcia umowy leasingu z zagraniczną firmą są należności licencyjne, które wymagają pobrania podatku u źródła. W tym przypadku polscy przedsiębiorcy muszą stosować się zarówno do przepisów krajowych, jak i postanowień zawartych we właściwej umowie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W przypadku braku umowy międzynarodowej stosuje się tylko przepisy obowiązujące w Polsce.


Data publikacji: 2022-10-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU