W 2021 roku, a dokładniej 30 czerwca zaczną obowiązywać zmiany w zakresie podatku u źródła. Termin ich wprowadzenia przesuwany był kilkakrotnie. Czym jest podatek u źródła i co ma być w nim zmienione? podatek u zrodla

Podatek u źródła (WHT - Withholding Tax)

to specyficzna forma podatku CIT pobieranego przy płatnościach transgranicznych, czyli przelewach wychodzących z kraju za granicę. Podatek pobierany jest od niektórych usług niematerialnych, licencji, odsetek i dywidend. W tym przypadku podatnikiem jest firma otrzymująca wpłatę, a płatnikiem jest firma dokonująca wpłaty. 

Zmiany od października 2018 roku

Od 23 października 2018 roku zostały wprowadzone zmiany w zakresie podatku u źródła polegające na nowym sposobie jego pobierania. Płatnik z Polski, który wypłaca odsetki, dywidendy, należności za licencje, czy wynagrodzenie za wybrane usługi niematerialne, które świadczy dla podmiotów zagranicznych w kwocie wyższej niż 2 000 000 zł rocznie musi naliczyć podatek u źródła w stawce 19% lub 20%. Płatnik po obliczeniu opłaty pobiera ją od podatnika i wpłaca do urzędu skarbowego. Podatnik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie netto, czyli pomniejszone o podatek, który zostaje zatrzymany w kraju płatnika. Wynika z tego, że źródłem podatku jest państwo, w którym powstał przychód. Za przykład występowania podatku u źródła można wskazać kampanie reklamowe Google Ads.

Podatnik zagraniczny lub w niektórych okolicznościach sam płatnik ma prawo starać się o zwrot podatku. Płatnik może zwrócić się o odzyskanie podatku w sytuacji kiedy koszt ciężaru ekonomicznego spoczywa na nim. Przedstawiona zależność zyskała miano mechanizmu pay and refund. Zwrot podatku jest możliwy po upływie minimum 6 miesięcy. 

Nowe zmiany

Podmiot ubiegający się o odzyskanie podatku musi przedstawić stosowną dokumentację i złożyć wniosek. Organ dokonujący wypłaty (zarząd krajowego podmiotu) musi stwierdzić, że podmiot, do którego ma trafić płatność rzeczywiście istnieje i prowadzi działalność gospodarczą. Zmiany dotyczyć będą również definicji rzeczywistego właściciela (beneficial owner). Do jednych z ważniejszych i podstawowych obowiązków będzie należało sprawdzenie odbiorcy płatności pod kątem czy jest on rzeczywistym właścicielem. Czynność ta będzie wymagała dotrzymania należytej staranności przez płatników niezależnie od wysokości płatności.  
Płatnik z Polski może skorzystać ze zwolnienia lub z preferencyjnej stawki opodatkowania po spełnieniu warunku. Będzie musiał dochować należytej staranności w zakresie oceny warunków możliwości skorzystania z tego zwolnienia. 

Oświadczenie

Skorzystanie ze zwolnień z podatku u źródła, a także z obniżonych stawek w płatności przekraczającej 2 000 000 zł będzie możliwe po złożeniu przez kierownika jednostki płatnika podpisanego oświadczenia zgodnie z zasadami reprezentacji płatnika. Oświadczenia nie może podpisać pełnomocnik ani prokurent.


Data publikacji: 2021-03-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU