Zazwyczaj przedsiębiorstwa posiadają spore zasoby majątkowe, jak np.: budynki, środki transportu, różne maszyny i urządzenia, a także towary i materiały handlowe, również środki pieniężne. Na zasoby majątkowe przedsiębiorstwa składają się aktywa i pasywa. aktywa rodzaje przyklady

Czym są aktywa oraz ich podział 

Aktywa przedsiębiorstwa tworzą składniki majątku mające określoną wartość, które powstały w wyniku zdarzeń z przeszłości, których celem jest osiągnięcie w przyszłości korzyści ekonomicznych. Aktywa mogą być trwałe i obrotowe. Taki podział został zastosowany ze względu na możliwość ich upłynnienia. Przy podziale aktywów pod uwagę bierze się okres ich użytkowania (okres ekonomicznej przydatności, możliwość sprzedaży, rosnącą płynność). Niektóre z aktywów mogą zostać zbyte w krótkim okresie czasu, mniejszym niż 12 miesięcy. Natomiast inne mogą zostać sprzedane w dłuższym czasie. 

Do aktywów zaliczają się między innymi:
 • należności krótkoterminowe i długoterminowe
 • wartości prawne, niematerialne
 • rozliczenia międzyokresowe.
Aktywa to również budowle, urządzenia oraz prawa autorskie, inwestycje, należności i inne wartości. Aktywa wykazuje się w bilansie obok pasywów. 

Aktywa trwałe, czym się charakteryzują?

Aktywa trwałe to takie, których okres użytkowania jest długi, przekraczający 1 rok, a których wartość jest stosunkowo wysoka. Używane są w firmie przez kilka okresów sprawozdawczych. Przez cały ten czas zużywają się stopniowo tracąc swoją ekonomiczną przydatność. Pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie firmy. 

Aktywa obrotowe, czym się charakteryzują?

Do aktywów obrotowych zaliczają się składniki majątku, które w krótkim okresie czasu zmieniają swoją postać. Ich zadaniem jest uzyskanie korzyści ekonomicznych w ciągu najbliższego roku. Cechą charakterystyczną aktywów obrotowych jest to, że są one cały czas w ruchu przechodząc w kolejne fazy w prowadzonej działalności gospodarczej. Zalicza się do nich produkty gotowe, półprodukty, towary przeznaczone do dalszej sprzedaży, środki płatnicze, dewizy, waluty obce. 

Aktywa trwałe – przykłady

 • wartości niematerialne i prawne, jak np.:
  • oprogramowanie, prawa autorskie, patenty, licencje
  • wartość firmy
  • koszty zakończonych prac rozwojowych
 • rzeczowe aktywa trwałe, jak np.:
  • środki trwale
  • środki trwale w budowie
 • należności długoterminowe, jak np.:
  • z tytułu udzielonych kredytów (termin spłaty przekraczający 1 rok)
  • z tytułu umów leasingowych (termin spłaty przekraczający 1 rok)
 • inwestycje długoterminowe, jak np.:
  • nieruchomości
  • długoterminowe aktywa finansowe
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa obrotowe – przykłady

 • zapasy, jak np.:
  • towary handlowe
  • materiały
  • półprodukty i produkty w toku
  • produkty gotowe
 • należności krótkoterminowe, jak np.:
  • z tytułu dostaw i usług
  • z tytułu należności publicznoprawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne)
 • inwestycje krótkoterminowe, jak np.:
  • udziały, akcje i inne papiery wartościowe
  • udzielone pożyczki
  • środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 
  • inne środki pieniężne
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.


Data publikacji: 2022-03-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU