Każda transakcja biznesowa niesie ze sobą pewne ryzyko. Jak się przed nim ustrzec? Rozwiązaniem może być rachunek powierniczy, który może zmniejszyć ryzyko finansowe związane z zawieranymi transakcjami. rachunek powierniczy

Czym jest rachunek powierniczy?

Rachunek powierniczy stanowi zabezpieczenie środków finansowych w transakcjach pomiędzy kontrahentami. Środki pieniężne zasilające rachunek jednego kontrahenta wpływają od drugiego na podstawie odrębnej umowy zawieranej jeszcze przed rozpoczęciem transakcji. Posiadacz rachunku może je wypłacić kiedy spełni warunki określone w umowie.

Zasady działania rachunku powierniczego

Sposób funkcjonowania rachunku powierniczego został dokładnie określony w art. 59 ustawy o prawie bankowym. Zgodnie z wymienionym przepisem, na rachunku mogą znajdować się jedynie środki z jednej, konkretnej umowy. Zawarta umowa nosi nazwę umowy powierniczej. Stronami umowy są: powiernik (właściciel rachunku) oraz powierzający (zgodnie z terminologią prawniczą: osoba trzecia). Po zawarciu umowy powierzający może wpłacić pieniądze na konto, które mogą być wydane jedynie na wcześniej oznaczony cel. Najczęściej będą to rozliczenia pieniężne pomiędzy powiernikiem, a powierzającym. Właściciel rachunku ma obowiązek dokładnego rozliczenia wydatkowanych pieniędzy przed powierzającym. W razie niewykorzystania wszystkich dostępnych środków musi je zwrócić powierzającemu. Jedynym dysponentem pieniędzy znajdujących się na koncie jest jego właściciel. Powierzający pomimo, że wpłaca pieniądze na rachunek, to nie ma prawa nimi rozporządzać.

Prowadzenie rachunku powierniczego

Umowa rachunku zawierana jest pomiędzy bankiem, a powiernikiem na czas oznaczony. Powierzający nie jest stroną w umowie. Z reguły, obowiązującą walutą jest PLN, ale zdarzają się też rachunki z obcą walutą. Z prowadzeniem konta wiążą się też inne opłaty wymagane przez bank. 

Rachunek powierniczy może założyć przedsiębiorca, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną. Powierzającym może być przedsiębiorca, osoba prawna, jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną oraz osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Zalety prowadzenia rachunku powierniczego

  • gwarancja bezpieczeństwa środków dla powierzającego
  • zabezpieczenie środków przed postępowaniem egzekucyjnym lub upadłościowym
  • kontrola wydatkowanych pieniędzy i poczucie bezpieczeństwa dla powierzającego, że wpłacone środki zostaną wydatkowane zgodnie z zapisami określonymi w umowie rachunku powierniczego.

Podsumowanie

Założenie rachunku powierniczego daje bezpieczeństwo transakcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu buduje się zaufanie pomiędzy stronami transakcji. Zwiększa się ich wiarygodność w transakcjach handlowych. Każda ze stron jest zabezpieczona przed niewywiązaniem się jednej z nich z warunków umowy handlowej.


Data publikacji: 2020-06-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU