W zasadzie kłopoty finansowe związane z zadłużeniem może mieć każdy przedsiębiorca. Dla firm pewnego rodzaju rozwiązaniem jest restrukturyzacja. Czym jest i na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne? restrukturyzacja firmy

Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja oznacza postępowanie, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Prowadzone postępowanie ma umożliwić przedsiębiorcy zawarcie układu z wierzycielami, a jednocześnie ma zadbać o zabezpieczenie ich praw. Wszystkie wykonywane czynności mają pomóc odzyskać przedsiębiorcy płynność finansową jeżeli ją utracił lub została ona nadwyrężona w takim stopniu, że może zakłócić normalne prowadzenie działalności gospodarczej. Kwestie związane z restrukturyzacją zostały omówione w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. 

Postępowanie restrukturyzacyjne – kiedy można je przeprowadzić?

Postępowanie restrukturyzacyjne można prowadzić wobec niewypłacalnego dłużnika lub zagrożonego niewypłacalnością. 
Dłużnik niewypłacalny to taki, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Można przypuszczać, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych w sytuacji kiedy spóźnia się z zapłatą zobowiązań pieniężnych ponad 3 miesiące. 
Dłużnik zagrożony niewypłacalnością to taki, którego sytuacja finansowa jest na tyle zła, że w krótkim czasie grozi mu niewypłacalność. 

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Znane są 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:
 • postępowanie o zatwierdzenie układu
 • przyspieszone postępowanie układowe
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne.
Wymienione postępowania różnią się między sobą, ale jednocześnie posiadają wiele cech wspólnych. Główną cechą charakteryzującą je wszystkie jest dążenie do zawarcia porozumienia pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielami. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu polega na tym, że dłużnik zawiera układ w oparciu o samodzielnie zbierane głosy wierzycieli bez udziału sądu. Postępowanie może być prowadzone jeżeli suma wierzytelności spornych jaka uprawnia do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności dających uprawnienie do głosowania nad układem. 

Przyspieszone postępowanie układowe pozwala, aby dłużnik zawarł układ po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym. Postępowanie może być prowadzone pod warunkiem, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W postępowaniu układowym dłużnik może zawrzeć układ po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Może być prowadzone pod warunkiem, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 

Postępowanie sanacyjne pozwala dłużnikowi przeprowadzić działania sanacyjne i umożliwia zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Do działań sanacyjnych zaliczają się czynności prawne i faktyczne, które mogą poprawić sytuację ekonomiczną dłużnika, a ich celem jest przywrócenie zdolności do wykonywania zobowiązań i jednocześnie ochrony przed egzekucją. 

Postępowanie restrukturyzacyjne – co oznacza?

Każdy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego ma na celu przyjęcie oraz zatwierdzenie układu pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielami, co ma pomóc ustabilizować sytuację przedsiębiorcy związaną z zadłużeniem. Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje rozpoczęte na wniosek restrukturyzacyjny składany przez dłużnika. W niektórych sytuacjach sąd może odmówić otwarcia postępowania. Nastąpi to wtedy jeżeli:
 • na skutek postępowania wierzyciele mogliby zostać pokrzywdzeni
 • istnieje prawdopodobieństwo, że dłużnik nie będzie w stanie zaspokoić bieżących kosztów postępowania i zobowiązań powstałych już po jego otwarciu.
Jeżeli w stosunku do jednego, tego samego przedsiębiorcy został zgłoszony wniosek restrukturyzacyjny oraz drugi o ogłoszenie upadłości, to w takiej sytuacji w pierwszej kolejności zostanie rozpoznany wniosek o restrukturyzację. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd restrukturyzacyjny rejonowy, sąd gospodarczy, właściwy dla głównej siedziby podstawowej działalności dłużnika. Nad prawidłowością przeprowadzanej restrukturyzacji czuwa licencjonowany doradca pełniący funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy. 

Otwarcie postępowania rozpoczyna spis wierzytelności, w którym koniecznie muszą być wzięci pod uwagę wszyscy wierzyciele objęci układem razem ze wskazaniem wartości przysługujących im wierzytelności. Wierzycielom przedstawiane są propozycje układowe, a następnie na zgromadzeniu głosują oni nad układem. W przypadku kiedy wierzyciele zagłosują za układem, to sąd go zatwierdza, a dłużnik musi go wykonać, czyli może zacząć spłacać zadłużenie w ratach w wysokości ustalonej w układzie. W sytuacji kiedy wierzyciele nie przyjmą układu, to wtedy sąd postanawia o umorzeniu postępowania.  

Jakie skutki wywołuje otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? 

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przynosi przedsiębiorcy wiele korzyści. Najważniejszą jest możliwość odzyskania płynności finansowej przez zawarcie porozumienia z wierzycielami. Poza tym dzięki restrukturyzacji dłużnik może:
 • uzyskać zmniejszenie wysokości zobowiązań
 • uzyskać odroczenie terminów płatności
 • uzyskać rozłożenie płatności na raty
 • następuje ograniczenie lub zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec dłużnika
 • następuje ograniczenie wypowiadania umów zawartych z dłużnikiem przez inne podmioty, jak np.: umowy z bankiem, czy umowy leasingu.


Data publikacji: 2021-11-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU