Przedsiębiorcy, zakup towaru na firmę dokumentują za pomocą faktury VAT. Dzięki temu mogą odliczyć wydatek od kosztów pod warunkiem, że będą wykorzystywali go w prowadzonej działalności gospodarczej. Z zasady większość produktów objęta jest gwarancją. Jednak w przypadku towarów zakupionych na firmę producenci ograniczają swoją odpowiedzialność w ramach gwarancji do okresu jednego roku. gwarancja przy zakupach na firme

Czym jest reklamacja towaru i jakie są jej rodzaje? 

Reklamacja to prawo konsumenta, które pozwala mu podważyć określoną przez producenta zgodność opisu danego przedmiotu lub usługi ze stanem faktycznym w przypadku, kiedy podczas użytkowania zostanie wykryta wada. Aby reklamacja doszła do skutku należy zgłosić wadliwość zakupionego towaru lub usługi w ramach rękojmi lub gwarancji. Oba pojęcia różnią się rodzajem prawa jakie je obejmuje. Wybór podstawy złożenia reklamacji ma jedynie konsument. Przedsiębiorca nie ma takiej możliwości. 

Czym jest rękojmia, a czym gwarancja?

Rękojmia jest prawem ustawowym. Natomiast gwarancja jest prawem dobrowolnie udzielanym przez producenta. Rękojmia sprzedawcy obejmuje wady fizyczne i prawne. Gwarancja obejmuje przede wszystkim jakość produktu lub wykonanej usługi. Producent lub inny gwarant, jak np. dystrybutor lub importer udzielają gwarancji jakości na podstawie karty gwarancyjnej, którą nabywca powinien otrzymać w momencie dokonania zakupu. Najlepiej w formie papierowej. Gwarancji może udzielić także sprzedawca, chociaż ma to miejsce niezwykle rzadko. 

Najczęściej okres gwarancji w przypadku firm wynosi 2 lata liczone od daty zakupu pod warunkiem, że dobrowolne oświadczenie gwarancyjne nie wskazuje innego terminu. Gwarant ma prawo ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność wobec kupującego będącego przedsiębiorcą. Takie samo prawo ma również sprzedawca w ramach udzielanej rękojmi. 

Na czym polega dobrowolna gwarancja producenta i czym jest oświadczenie gwarancyjne?

Producent towaru nie jest zobowiązany do udzielania gwarancji jakości. Jakiekolwiek zobowiązania mogą pojawić się dopiero po złożeniu oświadczenia wobec nabywcy w dowolnej formie. Oświadczeniem gwarancyjnym może być komunikat umieszczony w reklamach telewizyjnych lub innych przekazach marketingowych. Nabywca przy zakupie towaru może wysunąć żądanie wydania mu zobowiązania producenta na trwałym nośniku jakim np. może być karta gwarancyjna w formie papierowej. Okres gwarancji dla towaru zakupionego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą może obejmować nawet termin dożywotni. Długość trwania okresu zobowiązania wobec nabywcy jak również to co znajdzie się w zakresie obowiązków gwaranta, a co zostanie z nich wyłączone zależy od jego decyzji.

Zgodnie z przepisami naprawa lub wymiana towaru będącego na gwarancji producenta powinna nastąpić w terminie 14 dni od dostarczenia towaru będącego przedmiotem reklamacji do gwaranta. W oświadczeniu może też być wskazany inny termin i wtedy to on będzie obowiązujący. Skorzystanie z możliwości gwarancyjnych nie ma wpływu na skorzystanie uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli taka przysługuje. 

Czym jest rękojmia dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą? 

Prawo do rękojmi przysługuje każdej osobie prywatnej. Sprzedawca bierze odpowiedzialność wobec nabywcy za wady fizyczne i prawne przez okres minimum 2 lat. Przy zakupie nieruchomości termin ten zostaje wydłużony do 5 lat. W sytuacji, w której producent ograniczy swoją odpowiedzialność za wady towaru np. do okresu 1 roku to przedsiębiorcę i tak chronią przepisy o rękojmi, co pozwala nawet po dłuższym okresie od zakupu skorzystać z tej możliwości i wystosować do sprzedawcy konkretne żądania.

Przedsiębiorca może zażądać od sprzedawcy:
  • obniżenia ceny
  • odstąpienia od umowy
  • naprawy uszkodzonego sprzętu
  • wymiany sprzętu na wolny od wad.

Zmiany dla przedsiębiorców od 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą traktowany jest na równi z konsumentem, ale tylko w sytuacji, kiedy zakupiony przez niego towar ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jednocześnie nie ma charakteru zawodowego, czyli nie jest wykorzystywany w działalności profesjonalnie. Przykładem może być zakupiony ekspres do kawy dla pracowników. Natomiast już zakup wiertarki do firmy budowlanej nie będzie takim zakupem. Nowe przepisy wprowadzają między innymi obowiązek rozpatrzenia przez sprzedawcę reklamacji w ramach rękojmi w maksymalnym terminie 14 dni licząc od dnia złożenia. Dodatkowo została wprowadzona tzw. zasada domniemania zgodnie z którą należy uznać, że wada zgłoszona przez przedsiębiorcę lub przyczyna jej powstania znana była już w momencie wydania towaru nabywcy.


Data publikacji: 2023-11-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU