W ustawie o podatku od towarów i usług znajduje się określenie podmiotów, które mogą skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT. Dodatkowo podane są też działalności, które nie skorzystają z ulgi. zwolnienie z vat ksiegowi

Podmiotowe zwolnienie z VAT – podmioty nim objęte

Podmiotowym zwolnieniem z VAT objęte są podmioty, których przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły wartości 200 000 zł netto. Do wartości sprzedaży nie jest wliczana kwota podatku. Taki limit zwolnienia z VAT obowiązuje od 2017 roku i nadal jest aktualny (podstawa: art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). 

Z ulgi skorzystają również podatnicy, którzy w danym roku dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą i przewidują, że wartość ze sprzedaży nie przekroczy kwoty 200 000 zł licząc proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności w danym roku podatkowym. 

Do limitu 200 000 zł nie wlicza się:
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju
 • odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku
 • towarów zaliczanych przez podatnika do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Podmiotowe zwolnienie z VAT – kto nie skorzysta? 

 • podatnicy dokonujący między innymi dostaw:
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym wyłączając: energię elektryczną i wyroby tytoniowe
   - samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu zaliczanych przez podatnika na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji
   - nowych środków transportu
   - budynków oraz budowli lub ich części, tylko w przypadkach, o których mówi art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT
   - terenów budowlanych oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę
 • podatników świadczących usługi prawnicze lub usługi doradcze oraz usługi jubilerskie
 • podatników nie posiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju
 • podatników dokonujących dostaw towarów w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez fizycznej obecności stron wyłącznie z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość aż do momentu zawarcia umowy włącznie
  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1)
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26)
  • urządzeń elektrycznych (PKWiU 27)
  • maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28)
 • hurtowych i detalicznych części oraz akcesoriów do:
  • pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3)
  • motocykli (PKWiU ex 45.4).

Podmiotowe zwolnienie z VAT – rezygnacja

Nie ma przymusu korzystania z podmiotowego zwolnienia VAT. Podatnik ma prawo do dobrowolnej rezygnacji ze zwolnienia. Musi jedynie złożyć pisemne zawiadomienie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego na formularzu VAT-R jeszcze zanim rozpocznie się miesiąc, od którego ma obowiązywać rezygnacja. 

W przypadku kiedy wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200 000 zł, zwolnienie traci moc prawną, a podatnik ma obowiązek opodatkować całą transakcję, która spowodowała przekroczenie limitu zwolnienia z VAT
Przedsiębiorca może ponownie skorzystać ze zwolnienia po upływie roku licząc od końca roku, w którym utracił to prawo, o ile będzie spełniał warunki. W tym celu musi złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R. 

Zwolnienie podmiotowe z VAT – biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe może skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT w sytuacji kiedy:
 • żaden z pracowników nie ma uprawnień doradcy podatkowego
 • w skład kompleksowej usługi księgowej wchodzi sporządzanie i podpisywanie deklaracji
 • świadczone usługi zostały zaklasyfikowane do odpowiedniej grupy PKWiU.
Usługi rachunkowo-księgowe oraz z zakresu audytu i doradztwa podatkowego zostały przyporządkowane do grupy PKWiU 69.2. Przedsiębiorca, który prowadzi biuro rachunkowe i zastosuje numer z zakresu świadczenia usług doradztwa podatkowego nie będzie mógł skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT.  
Jeżeli przedsiębiorca jedynie sporządza i podpisuje deklaracje podatkowe, które są jednym z elementów usług księgowych świadczonych kompleksowo, to nie są to czynności doradcze. 

Zagadnienie zostało poruszone w wydanej przez Ministerstwo Finansów interpretacji ogólnej z dnia 9 kwietnia 2015 roku o sygn. PT3.8101.2.2015.AEW.16, w której jest napisane: 

Dla celów określenia czynności jakie może wykonywać doradca podatkowy został określony ustawowo zakres czynności uznawanych za czynności doradztwa podatkowego. Czynności doradztwa podatkowego -zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym - dla celów stosowania tej ustawy obejmują zatem:
1.  udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
4.  reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.


Data publikacji: 2021-02-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU