Przedsiębiorcy mają prawo sprzedawać towary i usługi osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i innym przedsiębiorcom. Prawo zabezpiecza interes każdej ze stron, jednak nietrudno zauważyć, że prywatni konsumenci mają szczególne względy. To właśnie dlatego trzeba dokładnie zapoznać się ze zmianami w ustawie o prawach konsumenta, które wejdą w życie już 1 stycznia 2023 roku. zmiany w ustawie o prawach konsumenta 2023

Kim jest konsument?

Konsument to osoba fizyczna, która nie prowadzi i nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Instytucja chroniąca i zabezpieczająca prawa konsumentów nazywa się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
Obowiązujące przepisy chronią każdego konsumenta, a wśród najważniejszych praw, jakie mu przysługują, można wymienić:
 • prawo do odstąpienia od umowy,
 • reklamowanie wadliwego towaru albo usługi na podstawie rękojmi, albo gwarancji.

Umowy podpisywane z konsumentami muszą być w pełni zgodne z przepisami prawa, zabrania się stosowania sprzecznych klauzul. Właściciele firm muszą znać oraz przestrzegać obowiązujących przepisów, które warunkują prawa konsumentów. Brak wiedzy nie jest wytłumaczeniem i często generuje dodatkowe problemy. Jednak nie zawsze znajomość przepisów jest łatwa, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, jak często są modyfikowane.

Najlepszym sposobem, aby nie pogubić się wśród obowiązujących przepisów, jest regularne odświeżanie informacji podawanych w przydatnych publikacjach dotyczących praw konsumentów, jak na przykład:
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • Niedozwolone klauzule
 • Dyrektywa Omnibus
 • Reklamacje w drodze rękojmi i gwarancji

Ustawa o Prawach konsumenta – jakie zmiany zostaną wprowadzona 1 stycznia 2023 roku?

Ustawa o Prawach konsumenta zostaje ponownie zmieniona. Przyczynową nowelizacji jest konieczność wykonania implementacji przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Uzasadnienie wskazuje, że celem wprowadzania nowych zasad jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez stosowanie jednakowych przepisów na obszarze całej Unii Europejskiej. Przepisy prawa ułatwią zawieranie umów podpisywanych przez konsumentów.

Zmiany w Ustawie o Prawach konsumenta dotyczą następujących kwestii:
 • dostarczanie treści albo usług cyfrowych – treść musi odpowiadać umowie,
 • umów sprzedaży towarów – przede wszystkim zasad rękojmi i gwarancji.

Zmiany dotyczące dostarczania treści lub usług cyfrowych – co się zmieni od 1 stycznia 2023 roku?

W ustawie o Prawach konsumenta już wkrótce zostaną wprowadzone nowe zapisy o dostarczaniu treści albo usług cyfrowych. W rozdziale 5b zmienionej ustawy znajdują się wszystkie szczegóły.
W przepisach można znaleźć następujące informacje:
 • przedsiębiorca musi dbać, aby dostarczane treści albo usługi cyfrowe były zgodne z umową. Wskazane zostały konkretne warunki, które trzeba spełniać, a wśród nich znajduje się opis, rodzaj, ilość, funkcjonalność, dostępność pomocy technicznej oraz aktualizacji, załączanie instrukcji i akcesoriów, jeżeli są doręczane,
 • przesyłane treści muszą być zgodne z wersją próbną albo zapowiedzią, która została przekazana konsumentowi przed sfinalizowaniem zakupu,
 • w czasie dostarczania treści albo usług cyfrowych przedsiębiorca ma obowiązek wykonywać aktualizacje i przekazywać stosowne informacje z nimi związanych.
Nie ma przeciwwskazań, aby wprowadzić inne zasady, niż omówione powyżej, pod warunkiem iż przedsiębiorca przekaże informacje, że dana cecha treści albo usługa cyfrowa nie jest zgodna z wymogami zgodności z umową, a konsument nie ma co do tego żadnych uwag. Informację przekazuje się najpóźniej w dniu podpisywania umowy.

Umowy sprzedaży towarów – jakie zmiany zostaną wprowadzona po 1 stycznia 2023 roku?

Sprzedawany towar musi być zgodny z umowę, szczególnie w kwestii:
 • opisu, rodzaju, ilości, jakości, kompletności oraz funkcjonalności,
 • przydatności do konkretnego celu, do którego jest niezbędny konsumentowi, o którym konsument poinformował przedsiębiorcę, nie później niż w dniu podpisywania umowy i który został zaakceptowany,
 • dostarczenia z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, które są oczekiwane,
 • jakości, jaką ma sprawdzana próbka albo wzór, które zostały pokazane konsumentowi przed podpisaniem umowy – jakość ma być zgodna z opisem próbki albo wzorem.

W tym miejscu należy podkreślić, że przedsiębiorcy nie zostaje narzucona rzadka odpowiedzialność, jeżeli towar nie jest zgodny z umową tylko w przypadku, kiedy konsument przed podpisaniem umowy otrzymał informację o tym, iż dane cecha produktu nie jest zgodna z wymogami zgodności z umową i wyraźnie oraz odrębnie zaakceptował niedobór tej cechy w kupowanym produkcie.

Kolejna zmiana w przepisach dotyczy wprowadzenia dłuższych terminów:
 • z tytułu rękojmi - zamiast 1 roku obowiązuje okres 2 lat,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi - zamiast 2 lat obowiązuje okres 6-letni.

Kilka słów podsumowania

Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. W przypadku, gdy dostarczenie treści albo usługi cyfrowej odbyły się po tym dniu, zmienione przepisy należy odnieść również do umów podpisanych przed 1 stycznia 2023 roku. Umowy sprzedaży towarów podpisane do 31.12.2022 roku odbywają się jeszcze na starych zasadach. Wszystkie modyfikacje zostały dokładnie omówione w ustawie zmieniającej. Pamiętajmy, że wprowadzane przepisy będą obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Ustawa została podpisana przez Prezydenta dnia 10 listopada 2022 roku.


Data publikacji: 2022-12-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU