Jedną z częściej zawieranych umów jest umowa sprzedaży, znana też jako umowa kupna-sprzedaży. W zamian za określoną cenę sprzedający przekazuje prawo własności danej rzeczy na kupującego. Zbywać i nabywać można różne przedmioty, nie tylko własności, ale również majątkowe prawa autorskie. umowa kupna-sprzedazy

Czym jest umowa sprzedaży?

Umowa kupna-sprzedaży jest umową wzajemnie zobowiązującą. Na jej podstawie sprzedawca zobowiązany jest do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu tej rzeczy. Natomiast obowiązkiem nabywcy jest zapłata należności za wydaną rzecz zgodnie z ceną sprzedaży i odebrania jej od sprzedającego. Umowa sprzedaży może być zawarta w zwykłej  formie pisemnej. Jej pisemne zawarcie nie jest konieczne w przypadku drobnych, codziennych sprzedaży, jak np.: zakupy spożywcze. 

Elementy obowiązkowe na umowie sprzedaży

Jednymi z najważniejszych elementów umowy sprzedaży są: przedmiot umowy i cena.

Oprócz tych 2 elementów na umowie kupna-sprzedaży powinny znaleźć się:
  • data i miejsce zawarcia umowy
  • strony umowy, którymi mogą być: osoby fizyczne i osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, które zgodnie z ustawą mają przyznaną zdolność prawną. Strony muszą być opisane dokładnie, przejrzyście, tak aby możliwa była ich identyfikacja. W przypadku osób fizycznych muszą to być ich imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, nr dowodu tożsamości, może też być nr PESEL. W przypadku przedsiębiorców wymagana jest nazwa firmy, adres siedziby, NIP, wskazanie osoby reprezentującej firmę
  • przedmioty sprzedaży, czyli towary dopuszczone do obiegu, jak np.: rzeczy, energia, prawa majątkowe, zespoły rzeczy i praw. Przedmiot umowy podobnie jak i strony umowy musi być dokładnie określony i opisany, tak aby można było go łatwo zidentyfikować. Samo podanie na umowie informacji, że sprzedaż dotyczy samochodu nie wystarczy. Należy zawrzeć jego markę, rodzaj, datę produkcji, pojemność silnika, kolor, a także indywidualne numery
  • cena sprzedaży wyrażona głównie w jednostkach pieniężnych. Jeżeli na umowie zabraknie ceny, to zostanie ona potraktowana jak umowa darowizny. W przypadku podania innego ekwiwalentu niż pieniężny mówimy o umowie zamiany. Zgodnie z przepisami należność z umowy może być uregulowana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
  • podpisy stron.

Elementy nieobowiązkowe na umowie sprzedaży

Na umowie kupna-sprzedaży mogą pojawić się również inne elementy, które strony ustalą między sobą i uznają za niezbędne, które mogą im się przydać w przyszłości do rozwiązania ewentualnych sporów. Mogą to być między innymi:
  • informacje o zaliczkach lub zadatkach
  • miejsce przekazania rzeczy
  • termin odbioru rzeczy
  • sposób dostawy
  • dodatkowa gwarancja.


Data publikacji: 2021-03-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU