Formularz NIP-7 jest dedykowany dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą niezarejestrowanych w CEIDG, podatników VAT oraz osób oferujących zatrudnienie na podstawie umowy uaktywniającej. Formularz służy także do zmiany danych. druk NIP-7
W celu uzyskania identyfikatora podatkowego NIP wymagane jest zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7, które można dostarczyć do urzędu osobiście, listownie albo w formie elektronicznej na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

Formularz NIP-7 - dla kogo?

Numer NIP uzyskują podatnicy, którzy nie zostali wprowadzeni do CEIDG, ale jednocześnie:
 • prowadzą działalność gospodarczą (są wspólnikami spółki jawnej albo partnerskiej),
 • podlegają rejestracji jako podatnicy VAT (na przykład rolnik opodatkowany VAT),
 • są zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Druk NIP-7 należy dostarczyć do urzędu również w przypadku podmiotów, które nie prowadzą własnej firmy, jednak:
 • nie posiadają numeru PESEL,
 • są płatnikami podatków (oferują zatrudnienie opiekunce do dziecka albo pomocy domowej),
 • są płatnikiem na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zatrudniają pracownika jako rolnicy ryczałtowi).

Numer NIP zostaje nadany przez naczelnika urzędu skarbowego, który wykorzystuje Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP).

NIP-7 służy również do zmiany danych:
 • nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • numeru rachunku bankowego,
 • dowodu osobistego.

Obowiązkiem każdego podatnika jest aktualizacja danych. Jeżeli nie zostanie on dopełniony, można spodziewać się nałożenia kary grzywny za wykroczenie skarbowe. W praktyce oznacza to brak zgłoszenia danych w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie, wskazanie niepełnych albo nieprawdziwych danych.

Druk musi zostać przekazany do urzędu w terminie 7 dni, liczonych od momentu wystąpienia zmiany.

W formularzu wymagane jest podanie kodu PKD, który dotyczy przeważającej części działalności.

Kiedy należy złożyć druk NIP-7?

W przypadku podatników podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego formularz należy dostarczyć do urzędu przed wykonaniem pierwszej czynności dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej. Z kolei osoby fizyczne mają obowiązek złożyć formularz, jeżeli rejestrują się jako podatnicy podatku VAT.

Należy pamiętać, że zgłoszenie rejestracyjne VAT-7 nie zastępuje zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7. Wymagane jest złożenie obu dokumentów.

Dla innych podatników bądź płatników formularz musi zostać dostarczony przed terminem przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji albo oświadczenia bądź w momencie wykonania pierwszej wpłaty podatku, bądź zaliczki na podatek.

Jak wygląda procedura uzyskania numeru NIP?

Pierwszy krok polega na złożeniu do urzędu skarbowego zgłoszenia identyfikacyjnego o nadanie NIP na formularzu NIP-7. Jeżeli podmiot korzysta ze wsparcia pełnomocnika, wymagane jest dostarczenie również pełnomocnictwa ogólnego albo pełnomocnictwa szczególnego i potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Jeżeli wszystkie informacje nie zmieszczą się na formularzu, wystarczy przygotować dodatkowy dokument, a w nim wprowadzić wszystkie miejsca prowadzenia działalności bądź rachunki bankowe powiązane z prowadzoną działalnością - dotyczy to wniosków przygotowanych w formie tradycyjnej.

Z kolei wnioski elektroniczne umożliwiają wprowadzenie dodatkowych pól w formularzu.

Osoba, która podpisała pełnomocnictwo ogólne, nie ma obowiązku przekazywać go do urzędu skarbowego, gdyż jego zakres zostaje zweryfikowany w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Mając więcej niż jednego pełnomocnika, którego zakres działania jest taki sam, wymagane jest wskazanie jednej osoby pełniącej funkcję pełnomocnika do doręczeń.

W dalszej kolejności wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie nadania numeru NIP.

Można wymienić kilka sytuacji, kiedy urząd nie przyznaje NIP:
 • potwierdzenie tożsamości albo istnienia jest niemożliwe,
 • zgłoszenie nie spełnia wymogów,
 • wnioskodawcy został przyznany już NIP,
 • podmiot widnieje w rejestrze PESEL oraz nie prowadzi działalności gospodarczej bądź nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Za złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego o nadanie NIP nie trzeba uregulować żadnej opłaty.

Kwotę 17 zł należy zapłacić za pełnomocnictwo szczególne.

Pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom bądź rodzeństwu nie wymaga uregulowania opłaty skarbowej.

Kwota 17 zł musi zostać przekazana na konto Urzędu Miasta bądź gminy właściwego dla siedziby urzędu, do którego zostanie złożone pełnomocnictwo.

Za pełnomocnictwo ogólne nie trzeba uregulować żadnej opłaty.

Pełnomocnikowi ogólnemu przysługuje prawo do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego o nadanie NIP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pełnomocnik ogólny jest osobą fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych, czyli nie musi nim być adwokat, radca prawny albo doradca podatkowy.

Jak długi jest czas oczekiwania na uzyskanie numeru NIP?

NIP zostaje nadany w terminie 3 dni, liczonych od momentu otrzymania poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Ustawodawca zezwala na odwołanie się od odmownej decyzji o nadaniu NIP. Odwołanie należy złożyć do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, której podlega urząd wydający decyzję w niniejszej sprawie. Odwołanie musi zostać przekazane w terminie 14 dni, liczonych od otrzymania decyzji.

W odwołaniu trzeba zawrzeć informację o tym, jakie kwestie budzą sprzeciw wnioskodawcy, a następnie należy je odpowiednio uzasadnić.

Unieważnienie bądź uchylenie NIP

Urzędowi przysługuje prawo do unieważnienia z urzędu numeru NIP, gdy podmiot uzyskał więcej niż jeden numer albo numer został wydany na podstawie fałszywych bądź fikcyjnych danych.

Z kolei do uchylenia numeru NIP dochodzi w sytuacji, gdy podmiot korzysta z fałszywego bądź fikcyjnego adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Dopiero po wskazaniu właściwych danych, urząd przywraca NIP.


Data publikacji: 2023-12-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU