Przedsiębiorca, który jest zainteresowany zatrudnieniem pracownika na określony czas może skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy to idealne rozwiązanie dla pracodawców, którzy chcą szybko zatrudnić pracownika i na krótki czas. zatrudnienie pracownika tymczasowego

Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa wykonywana jest przez pewien okres czasu, określony w przepisach prawa pracy na rzecz przedsiębiorcy, którego w tym wypadku określa się jako pracodawcę użytkownika Zatrudnienie tymczasowe będzie możliwe jeżeli: 
 • będzie miało charakter sezonowy, okresowy, doraźny
 • terminowe wykonanie danej pracy z różnych powodów nie jest możliwe przez pracowników zatrudnionych u pracodawcy użytkownika
 • pracownik zatrudniony na stałe przez pracodawcę użytkownika nie może wykonywać  swoich obowiązków, ponieważ z pewnych powodów nie może być obecny w pracy.
Pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej i tylko do wykonywania danej pracy świadczonej na rzecz pracodawcy użytkownika i pod jego kierownictwem. Obowiązkiem agencji pracy jest wypłata wynagrodzenia oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne. 
Agencja pracy tymczasowej za swoje usługi pobiera wynagrodzenie, które obejmuje prowizję dla biura, koszty zatrudnienia (wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, podatek i inne koszty związane ze stosunkiem pracy).

Jakich obowiązków nie można powierzyć pracownikowi tymczasowemu?

Pracownik tymczasowy nie może wykonywać każdej pracy, a przede wszystkim:
 • pracy niebezpiecznej
 • pracy na stanowisku pracownika zatrudnionego na stałe, który uczestniczy w strajku
 • pracy na stanowisku pracownika ochrony, która wymaga uzbrojenia w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej wymagające posiadania specjalnego pozwolenia.
Zabronione jest również zatrudnianie pracownika tymczasowego do wykonywania takiego samego rodzaju pracy jaką wykonywał wcześniej pracownik zatrudniony u danego pracodawcy, z którym rozwiązał on stosunek pracy z przyczyn, które nie dotyczyły pracownika w okresie 3 miesięcy jakie poprzedzały przewidywany termin zatrudnienia pracownika tymczasowego. 
Podobne dotyczy również sytuacji jeżeli praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek innej jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika, która byłaby położona w gminie na terenie, której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, która zatrudniała zwolnionego pracownika. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca ma 2 sklepy w jednej gminie. W jednym ze sklepów zatrudniał pracownika na stanowisku kasjera, z którym rozwiązał umowę o pracę z dniem 30 kwietnia 2020 r. z przyczyn organizacyjnych. W międzyczasie w drugim sklepie wynikła potrzeba zatrudnienia przez pewien okres czasu większej liczby pracowników na stanowisku kasjerskim z dniem 1 maja. Niestety pracodawca nie może zatrudnić żadnego pracownika tymczasowego w obu sklepach na stanowisku kasjera przez 3 kolejne miesiące (maj, czerwiec, lipiec), ponieważ rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem na koniec kwietnia. Przyczyna rozwiązania umowy nie była związana z pracownikiem.

Wybór agencji

Na rynku pracy działa wiele różnych agencji pracy, dlatego przed podpisaniem umowy warto sprawdzić taką agencję na ile jest wiarygodna. Co należy sprawdzić i na co zwrócić uwagę? Na początku:
 • dobrze jest upewnić się czy dana agencja posiada certyfikat potwierdzający wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji. Wpis sprawdzamy w Krajowym Rejestrze Agencji
 • dobrze jest też poznać standardy pracy agencji i warto tu kierować się informacją jak długo jest prowadzona działalność, czy firma posiada lokal, w którym przyjmuje klientów
 • warto też zwrócić uwagę na jakość świadczonych usług (czy agencja posiada ubezpieczenie OC, chociaż nie ma takiego obowiązku).

Obowiązki pracodawcy wobec agencji

Umowa przedsiębiorcy z agencją pracy tymczasowej wymaga od pracodawcy użytkownika wypełniania określonych obowiązków, które powinny być uzgodnione na piśmie. Należą do nich między innymi:
 • określenie rodzaju pracy powierzonej pracownikowi tymczasowemu
 • wymagania kwalifikacyjne, które są konieczne do wykonywania powierzonej pracy
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej
 • wymiar czasu pracy pracownika
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.
Pracodawca korzystający z usług pracowników tymczasowych ma pisemny obowiązek informować agencję o:
 • wynagrodzeniu za pracę powierzoną pracownikowi tymczasowemu, które zostało określone w przepisach o wynagrodzeniu jakie obowiązują u pracodawcy użytkownika
 • wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących w firmie przedsiębiorcy, a na wniosek agencji ma obowiązek udostępnić treść wymienionych regulacji
 • wszelkich zmianach jakie mają miejsce w wewnętrznych regulacjach związanych z wynagradzaniem obowiązującym w firmie
 • warunkach wykonywania pracy, zwłaszcza w aspekcie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy
 • niewystępowaniu okoliczności, które mogłyby uniemożliwić rozpoczęcie wykonywania pracy (czy w zakładzie pracy nie doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia pracy tymczasowej przy pracach tego samego rodzaju co obowiązki wykonywane przez zwolnionego pracownika stałego).
Do obowiązków pracodawcy należy też:
 • dostarczanie pracownikowi odzieży i obuwia roboczego, o ile jest taki wymóg
 • środków ochrony indywidualnej
 • napojów i posiłków profilaktycznych
 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego i informowanie o takim ryzyku.
Zawarcie umowy powinno być poprzedzone uzgodnieniami w zakresie:
 • informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego. Należy uzgodnić również sposób i termin przekazywania tych informacji do agencji pracy tymczasowej, aby mogła ona prawidłowo obliczyć wynagrodzenie pracownika
 • przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz innych niż te wynikające z przepisów
 • przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy związanego z wypłacaniem należności na pokrycie kosztów podróży służbowej.
O wszystkich tych uzgodnieniach agencja pracy tymczasowej powinna poinformować na piśmie osobę, która ma wykonywać pracę tymczasową i to jeszcze przed podpisaniem z nią umowy o pracę.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika tymczasowego

Pracodawca użytkownik ma obowiązek:
 • zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • prowadzić ewidencję czasu pracy (ta sama zasada jaka obowiązuje w przypadku pracowników stałych)
 • nie powierzać pracownikowi innej pracy niż ta, która została określona w umowie
 • nie powierzać pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu
 • umożliwić wykorzystanie przez pracownika należnego urlopu wypoczynkowego w okresie, w którym jest on zatrudniony o ile okres pracy w firmie wynosi 6 miesięcy lub więcej
 • prowadzić ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej, w której powinna znaleźć się informacja o dacie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy w okresie 36 kolejnych miesięcy. Ewidencja musi być przechowywana przez cały okres jej prowadzenia oraz przez kolejne 36 miesięcy przypadające bezpośrednio po tym okresie. Można ją prowadzić w postaci papierowej lub elektronicznej osobno dla każdego pracownika.
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi tymczasowemu takich samych warunków pracy jakie mają pracownicy stali. 
Pracodawcy za złamanie praw pracownika tymczasowego grozi grzywna określona w Kodeksie pracy w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Okres czasu na jaki może być zatrudniony pracownik tymczasowy

Zgodnie z przepisami pracownik tymczasowy może wykonywać pracę na rzecz jednego pracodawcy przez okres nieprzekraczający:
 • łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Po upływie tego czasu, ten sam pracownik może podjąć zatrudnienie u tego samego pracodawcy dopiero po upływie okresu kolejnych 18 miesięcy
 • łącznie 36 miesięcy pod warunkiem, że pracownik tymczasowy został skierowany do wykonywania zadań za nieobecnego w pracy pracownika pracodawcy użytkownika. W tym przypadku pracownik może być ponownie skierowany do pracy u tego samego pracodawcy po upływie kolejnych 36 miesięcy.
Wyżej wymienione limity czasowe dotyczą pracowników zatrudnionych zarówno na podstawie umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych, jak również w sytuacji kiedy praca tymczasowa jest wykonywana na przemian z umową o pracę, czy cywilnoprawną.


Data publikacji: 2020-06-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU