Jaki numer identyfikacyjny, PESEL, czy NIP powinien widnieć na fakturach wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej? Zasady dotyczące wystawiania faktur zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 68, poz. 360). NIP czy PESEL na fakturze

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku

zawiera miedzy innymi zapisy dotyczące sposobu wystawiania faktur. Zgodnie z nim na fakturze dokumentującej sprzedaż powinny znaleźć się między innymi numery identyfikujące sprzedawcę i nabywcę. W par. 7 ust. 1 tego rozporządzenia jest zapis, że:

faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych nie muszą zawierać numeru NIP nabywcy.

Nowe regulacje dotyczące NIP zawarte w ustawie o NIP podają, że identyfikatorem podatkowym jest:  
1. numer PESEL (podatnik będący osobą fizyczną objęty rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT)
Art. 67 nowelizacji ustawy o NIP zawiera zapis mówiący, że z dniem 1 stycznia 2012 roku zostaje zniesiony numer identyfikacji podatkowej jaki został nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, dla których od tego dnia jedynym identyfikatorem na potrzeby podatku jest PESEL. 
2. numer NIP (pozostałe podmioty podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu). 

W związku z powyższym, na fakturze sprzedaży wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie można umieścić numeru NIP, ponieważ zgodnie z art. 67 nowelizacji, taka osoba nie posiada go. W obowiązujących przepisach dotyczących wystawiania faktur brak jest zapisu o obowiązku umieszczania na fakturze identyfikatora podatkowego. Obowiązek taki dotyczy jedynie umieszczania numeru NIP.

Podsumowanie

Zgodnie z powyższymi ustaleniami właściwym rozwiązaniem jest, aby na wystawianych fakturach dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie umieszczać zarówno numeru PESEL jak i NIP. Ma to również zastosowanie w sytuacji kiedy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonuje prywatnych zakupów, za które otrzymuje fakturę. Na niej również nie powinien być umieszczony NIP oraz PESEL.


Data publikacji: 2020-09-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU