Kolejnym krokiem po założeniu spółki cywilnej jest jej rejestracja. W tym celu potrzebny jest NIP i REGON. Są to podstawowe dane służące do identyfikacji podmiotu gospodarczego. NIP spolki cywilnej

Jak uzyskać numer NIP dla spółki?

Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Zgodnie z art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników spółka sama jest podatnikiem i dlatego musi posiadać własny numer NIP niezależnie od numerów identyfikacyjnych wspólników. W celu jego uzyskania wspólnicy muszą złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 w wersji papierowej. Mogą je wysłać listem za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, bądź udać się do urzędu.

Umowa spółki cywilnej - obowiązki

Zawarcie umowy spółki cywilnej wiąże się z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Opodatkowaniu podlega nie tylko samo zawarcie umowy spółki, ale także każda zmiana, która może mieć wpływ na podwyższenie podstawy opodatkowania. W przypadku umów spółek podatek PCC wynosi 0,5%, a podstawą opodatkowania jest wartość wkładu. Zobowiązani do zapłaty podatku są wspólnicy spółki. Jeżeli sama umowa oraz zmiany w umowie zawierane są w formie aktu notarialnego podatek zobowiązany jest zapłacić notariusz. 

W spółkach osobowych za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, który ma wpływ na zwiększenie majątku spółki bądź podwyższenie kapitału zakładowego. Będzie nią także pożyczka udzielona spółce przez wspólnika oraz dopłaty i oddanie spółce przez niego rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Umowa i jej zmiana podlega opodatkowaniu wtedy jeżeli w momencie dokonania czynności, spółka miała swoją siedzibę na terenie Polski.

NIP dla spółki cywilnej krok po kroku

Po zawarciu umowy spółki u notariusza należy:
  • w urzędzie skarbowym złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 na formularzu NIP-2 razem z umową spółki
    Do zgłoszenia można dołączyć pełnomocnictwo szczególne PPS-1 razem z dowodem zapłaty (opłata skarbowa 17 zł). Pełnomocnictwo jest wymagane tylko wtedy jeżeli działamy przez pełnomocnika. Za udzielenie pełnomocnictwa mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu nie jest pobierana opłata. 
    Możliwe jest również ustanowienie pełnomocnika ogólnego, który będzie upoważniony do załatwiania wszystkich spraw podatkowych (pełnomocnictwo ogólne PPO-1, opłata 0 zł). Pełnomocnikiem ogólnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Niekoniecznie musi nim być adwokat, radca prawny, czy doradca podatkowy. 
  • potwierdzenie nadania numeru NIP
    Numer NIP otrzymuje się prawie od ręki. Urząd na jego nadanie ma czas do 3 dni roboczych od dnia złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Po otrzymaniu NIP-u należy złożyć wniosek o aktualizację danych wszystkich wspólników wpisanych do CEIDG. 
    Nadanie numeru NIP jest usługą bezpłatną.

Decyzja o nadaniu nr NIP

Decyzja czasami może być odmowna. Wydaje ją naczelnik urzędu skarbowego. Od decyzji można się odwołać składając pismo do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję odmowną. Na złożenie odwołania jest 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Należy w nim dokładnie opisać z czym się nie zgadzamy, czego się domagamy i jakie posiadamy na to dowody.

Podsumowanie

Spółki cywilnej nie trzeba rejestrować w żadnym rejestrze, np.: KRS. Wymagane jest jedynie uzyskanie numeru NIP i REGON. Wszyscy wspólnicy spółki muszą być zarejestrowani w CEIDG.


Data publikacji: 2020-06-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU