Jednym z trafionych pomysłów na biznes może okazać się działalność polegająca na przewozie osób. Własna firma taksówkowa, jakie są zalety jej prowadzenia? Krok po kroku, jak można założyć firmę taksówkową? firma taksowkarska

Podstawowe informacje

Firma taksówkowa podlega pod działalność przewozu osób. Oznacza zarobkowy, indywidualny przewóz osób do miejsc przez nie ustalonych za ustaloną opłatę zgodną ze wskazaniem taksometru. Zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym taksówka jest pojazdem samochodowym, który powinien być odpowiednio oznaczony i wyposażony w możliwość przewozu bagażu podręcznego pasażerów, który służy do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
Działalność związana z przewozem osób taksówką wymaga posiadania odpowiedniej licencji. Dodatkowo w gminach liczących powyżej 100 000 mieszkańców wymagane jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego potwierdzone zdanym egzaminem. 

Zakładanie działalności gospodarczej – wybór formy opodatkowania

Decydując się na założenie firmy taksówkowej należy wybrać formę prawną przedsiębiorstwa. Dokonany wybór ma wpływ na późniejsze koszty związane z założeniem firmy, długością oczekiwania na jej zarejestrowanie, wysokość opodatkowania oraz ponoszonych składek na ZUS, czy ponoszenie odpowiedzialności za jej zobowiązania. Firmę taksówkową można prowadzić w oparciu o jedną z wymienionych form opodatkowania. 
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
  jest najprostszą, a zarazem najpopularniejszą formą prowadzenia działalności. Rejestracji i innych formalności można dokonać w ciągu jednego dnia. Forma polecana przede wszystkim małym przedsiębiorcom, którzy sami prowadzą i wykonują pracę w branżach nie objętych wysokim ryzykiem finansowym (właściciel za zobowiązania firmy odpowiada całym swoim majątkiem).
 • Spółka cywilna
  zawierana jest co najmniej przez 2 przedsiębiorców wpisanych do CEIDG na podstawie pisemnej umowy. Forma popularna wśród osób, które dopiero zaczynają prowadzić własną działalność. Każdy ze wspólników składa wniosek o wpis do CEIDG. Celem spółki jest maksymalizacja zysku z prowadzonej działalności. Koszty jej założenia są niskie. Wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem solidarnie z innymi wspólnikami.
 • Spółka jawna
  mogą ją utworzyć co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne. Jest to forma niemająca osobowości prawnej, ale z prawem do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i nabywania praw oraz obowiązków. Do jej założenia nie jest wymagany kapitał początkowy. Majątek spółki złożony jest z wkładów wspólników, którzy za jej zobowiązania odpowiadają wspólnie całym swoim majątkiem, ale dopiero w sytuacji kiedy egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna.
 • Spółka komandytowa
  Do jej utworzenia potrzebne są co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne, gdzie jedna z nich pełni rolę komandytariusza, a druga komplementariusza. Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie z nią, z zastrzeżeniem, że komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania tylko do wysokości tzw. sumy komandytowej pod warunkiem, że wniósł do spółki wkład wyższy niż suma komandytowa lub nie wniósł go w ogóle. Przy wkładzie niższym odpowiada do wysokości różnicy pomiędzy sumą komandytową, a wysokością wniesionego wkładu.
 • Spółka komandytowo-akcyjna
  może być utworzona przez co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne. Jej sposób działania podobny jest do spółki komandytowej z tą różnicą, że występują w niej akcjonariusze zamiast komandytariuszy. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Jest to forma szczególnie polecana dużym przedsiębiorstwom rodzinnym, których zamiarem jest pozyskanie dużego kapitału dla firmy. Do założenia wymagany jest kapitał w wysokości co najmniej 50 000 zł.
 • Spółka akcyjna
  jest spółką kapitałową. Posiada osobowość prawną. Zakładana jest na podstawie umowy (statut spółki w formie aktu notarialnego). Możliwość utworzenia spółki już przez jedną osobę fizyczną lub prawną z zastrzeżeniem, że nie może to być inna jednoosobowa spółka z o. o. Spółka sama odpowiada za swoje zobowiązania. Do jej założenia wymagany jest kapitał co najmniej w wysokości 100 000 zł.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.)
  jest najpopularniejszą w Polsce spółką handlową o osobowości prawnej, co oznacza, że sama odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Do założenia wymagany jest kapitał wynoszący co najmniej 5 000 zł.

Wybór sposobu opodatkowania firmy taksówkowej

Na sposób opodatkowania składa się wiele różnych czynników, jak np.: rodzaj firmy, przewidywane przychody, chęć korzystania z ulg podatkowych. 
Przedsiębiorca od uzyskiwanych dochodów płaci podatek dochodowy. Oblicza się go odejmując od przychodu koszty jego uzyskania. W Polsce występuje: 
 • podatek PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych 
  objęte nim są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego. Rozlicza się go w oparciu o jedną z wymienionych form:
  • zasady ogólne: wszystkie dochody osiągnięte w roku z różnych źródeł są sumowane. Na tej podstawie oblicza się podatek stosując skalę podatkową. Jeżeli dochody z jednego roku nie przekraczają wartości 85 528 zł, to opodatkowuje się je stawką 17%. Przekroczenie tej kwoty oznacza, że podatnik będzie musiał zapłacić wyższy podatek (od nadwyżki od wymienionej kwoty w stawce 32%). Wybór tej formy oznacza możliwość skorzystania z ulg podatkowych i wspólnego rozliczania z małżonkiem
  • podatek liniowy: całość dochodów opodatkowana jest stałą stawką w wysokości 19%. Ta forma opodatkowania szczególnie polecana przedsiębiorcom, którzy uzyskują wysokie dochody, ponad I próg podatkowy. Podatnik, który wybierze podatek liniowy traci możliwość skorzystania z ulg podatkowych
 • podatek CIT, podatek dochodowy od osób prawnych 
  przeznaczony dla osób prawnych oraz niektórych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mających zdolność prawną. Podatek konstrukcyjnie podobny do podatku PIT. Podatki oraz deklaracje podatkowe składa spółka. Dochody osiągane przez wspólnika spółki kapitałowej opodatkowane są podatkiem PIT
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania. Obliczany jest na podstawie uzyskiwanych przychodów. Ryczałt może wybrać podatnik będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej bądź jawnej jeżeli jego przychód z działalności nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym równowartości 250 000 euro. Wysokość stawki zależy od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku firmy taksówkowej jest to 8,5%
 • karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania dochodów. Podatnik, który rozlicza się w ten sposób nie musi prowadzić żadnych ksiąg, ani składać zeznań podatkowych i płacić zaliczek na podatek dochodowy. Przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność oraz dla wspólników spółki cywilnej.
Przedsiębiorca może też zarejestrować firmę taksówkową jako płatnik podatku VAT. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nie przekroczy limitu sprzedaży 200 000 zł netto, to nie ma obowiązku rejestracji do VAT. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty będzie musiał zarejestrować się obowiązkowo korzystając z formularza VAT-R. 

PKD dla firmy taksówkowej

Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej (PKD) zawiera zbiór występujących w Polsce rodzajów działalności gospodarczej występujących w gospodarce narodowej. Kody PKD wpisuje się w momencie wypełniania wniosku CEIDG-1 podczas rejestracji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca jako pierwszy musi wybrać kod, który wskazuje przeważającą działalność w firmie. W następnej kolejności wybiera się działalności powiązane z głównym zajęciem. We wniosku można wskazać maksymalnie 10 kodów PKD. 
Podstawowym kodem PKD dla przewozów taksówką jest kod PKD 49.32.Z (działalność polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc)

Księgowość dla firmy taksówkowej

Prowadzenie firmy to nie tylko samo zarządzanie biznesem, ale również zajmowanie się księgowością. Sposób prowadzenia spraw rachunkowych zależy przede wszystkim od wybranej formy prawnej działalności gospodarczej oraz sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym. 
Księgowość prowadzona w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla spółek cywilnych i jawnych w przypadku rozliczania podatku na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. 
Rozliczanie na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego pozwala prowadzić księgowość uproszczoną w formie ewidencji przychodów (wpisuje się jedynie przychody z prowadzonej działalności). Opodatkowanie kartą podatkową nie wymaga prowadzenia księgowości. 
Spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości (księgi rachunkowe).
Przedsiębiorca może prowadzić księgowość samodzielnie lub powierzyć to zadanie biuru rachunkowemu, bądź zatrudnić księgowego. Ostatnia opcja polecana jest szczególnie dużym firmom, które pod względem finansowym mogą pozwolić sobie na taki wybór.  
Usługi biura rachunkowego mogą być świadczone w formie tradycyjnej, stacjonarnej lub internetowej. Firma księgowa na podstawie otrzymanych dokumentów dokonuje rozliczeń. Współpraca może polegać również na reprezentowaniu przedsiębiorcy przed urzędem skarbowym i ZUS-em. 

Internetowy program do faktur dla taxi

W Internecie znajdują się programy księgowe do prowadzenia księgowości i wystawiania faktur. Z opcji tej mogą skorzystać przede wszystkim małe firmy lub przedsiębiorcy prowadzący firmę jednoosobową. Znakomitym programem sprawdzającym się w fakturowaniu usług taksówkarskich jest FakturaXL, ponieważ działa online i można z niej skorzystać np. z telefonu czy innego przenośnego urządzenia z dostępem do internetu. Klient może otrzymać fakturę na e-mail lub sms bezpośrednio z programu!

Licencje i zezwolenia

Prowadzenie działalności dla przewozu osób taksówką wymaga uzyskania przez przedsiębiorcę licencji potrzebnej do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Licencja wydawana jest oddzielnie na każdy samochód. Jeżeli przedsiębiorca zakłada firmę z inną osobą, która chce przewozić osoby innym samochodem, to musi posiadać 2 licencje na dwa samochody.

Osoba, która ubiega się o licencję przewozu osób taksówką musi spełnić kilka warunków:
 • wymagania tzw. „dobrej reputacji”. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy bądź za inne mające związek z wykonywaniem zawodu taksówkarza. Przedsiębiorca nie może też mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. W przypadku spółek wymóg dotyczy wszystkich członków zarządu spółki lub osób zarządzających spółką osobową
 • posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem samochodowym, co oznacza, że przedsiębiorca musi być właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, bądź ewentualnie leasingobiorcą lub dzierżawcą
 • jeżeli przedsiębiorca chce zatrudniać kierowców, to muszą oni spełniać określone warunki, czyli nie mogą być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Nie mogą również posiadać prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie zawodu kierowcy. Zatrudniony kierowca musi mieć ukończone 18 lat i nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy. Podobne wymagania musi spełniać też przedsiębiorca, który chce prowadzić taksówkę
Dodatkowo w miastach powyżej 100 000 mieszkańców może wystąpić obowiązek odbycia szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką i zdania egzaminu ze szkolenia. 
Przed wystąpieniem o wydanie licencji warto jest sprawdzić, czy w danym mieście występuje obowiązek odbycia takiego szkolenia. Powyższe dotyczy także kierowców, którzy będą mieli być zatrudnieni w firmie. 

Licencja na taksówkę – jak otrzymać?

Przedsiębiorca, który chce otrzymać licencję na taksówkę musi złożyć wniosek w urzędzie gminy. Do wniosku powinien dołączyć wymienione niżej dokumenty: 
 • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
 • oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, ale wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz
 • wykaz pojazdów samochodowych
 • dowód uiszczenia opłaty za licencję
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 
W przypadku kiedy przedsiębiorca nie dostarczy wymaganych, a brakujących danych, o których braku został powiadomiony, to wniosek nie zostanie rozpatrzony. Za wydanie licencji pobierana jest opłata. W przypadku braku wpłaty urząd wzywa przedsiębiorcę do jej uregulowania pod rygorem zwrotu wniosku. 

Koszt licencji

zależy od obszaru, na którym będzie wykonywana działalność oraz okresu na jaki ma być wydana. Opłata obowiązuje za każdy pojazd. Wpłaty dokonuje się na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składany jest wniosek o wydanie licencji. 

Rejestracja firmy w odpowiednim rejestrze

kończy proces zakładania własnej firmy taksówkowej. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, czy spółki cywilnej rejestracji należy dokonać do CEIDG poprzez złożenie formularza CEIDG-1. Jeden wniosek jest jednocześnie:
 • wnioskiem o wpis do rejestru REGON
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym do urzędu skarbowego NIP
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania
 • zgłoszeniem płatnika do ZUS-u
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Wniosek o wpis do CEIDG składa się we właściwym urzędzie gminy lub elektronicznie. Rejestracja jest darmowa. 
Prowadzenie działalności w formie spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. lub spółki akcyjnej wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) na formularzu KRS-W3 oraz elektronicznie za pośrednictwem systemu S-24. Dokumenty składa się w sądzie rejonowym gospodarczym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę spółki. Wpis do KRS jest płatny. 
Na koniec pozostaje wybór firmowego konta bankowego.


Data publikacji: 2021-02-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU