Polski podatnik może odliczyć w zeznaniu rocznym darowiznę przekazaną na cele pożytku publicznego. darowizna od dochodu w zeznaniu rocznym

Kiedy mówimy o darowiźnie? 

Przez darowiznę należy rozumieć bezinteresowne przekazanie pieniędzy lub rzeczy należących do danej osoby innej osobie. Zgodnie z umową darowizny wskazaną w art. 888 par. 1 ustawy Kodeks cywilny darczyńca, czyli osoba przekazująca dar składa zobowiązanie do bezpłatnego przekazania określonego świadczenia na rzecz osoby obdarowanej ze swojego majątku prywatnego.

Darowizną nie są bezpłatne przysporzenia:
 • kiedy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu
 • kiedy osoba zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabyła lub które nabyła w taki sposób, że w razie zrzeczenia się, takie prawo uważane jest za nienabyte.
Umowa darowizny może mieć postać aktu notarialnego, ale nie jest to konieczne. Jeżeli forma aktu notarialnego nie zostanie zachowana, to umowa będzie ważna wtedy, kiedy przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione. 
Podsumowując, darowizna ma miejsce wtedy, kiedy osoba dzieli się własnością z inną osobą przekazując własne pieniądze lub sprzęty do niej należące. 

Darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym kwoty darowizny nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie zaliczają się również do kosztów uzyskania przychodów. Jedynie osoba obdarowana zobowiązana jest do zapłaty podatku od spadków i darowizn w wysokości stawki właściwej dla danej rzeczy. Wykaz tych rzeczy zawiera art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z nim opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne: 
 • rzeczy znajdujących się na terytorium Polski
 • praw majątkowych, które będą wykonane na terytorium Polski.
Obowiązek podatkowy powstaje w chwili, kiedy dana rzecz zostaje nabyta w drodze darowizny. Jest to moment złożenia oświadczenia przez darczyńcę o ile przedmiot darowizny wymaga szczególnej formy oświadczenia jakim jest akt notarialny. Obowiązek zapłaty podatku powstaje również w chwili nabycia darowizny z polecenia darczyńcy, a więc w momencie wykonania polecenia. 

Prawo do odliczenia darowizny

Obowiązujące przepisy pozwalają na odliczenie od dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym wartości przekazanych darowizn maksymalnie do wysokości 6% kwoty dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Podmioty, które mają prawo odliczyć darowiznę

Jak wskazuje art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie od dochodu można odliczyć darowizny w kwocie nieprzekraczającej 6% wysokości dochodu przekazane na rzecz organizacji pozarządowych, które:
 • nie są jednostkami sektora finansów publicznych, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego, które są państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku
 • są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym także fundacje i stowarzyszenia
 • są osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, a także o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, pod warunkiem, że ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 • są stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
 • są spółdzielniami socjalnymi
 • są spółką akcyjną i z ograniczoną odpowiedzialnością
 • są klubami sportowymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych i nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy oraz pracowników.

Różne cele darowizny – możliwość odliczenia od dochodu

Nie wszystkie darowizny można odliczyć od dochodu. Odliczyć można darowizny przekazane na cele: 
 • kultu religijnego
 • pożytku publicznego w tym:
  • pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • turystyki i krajoznawstwa
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • ratownictwa i ochrony ludności
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalności charytatywnej
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym na rozwój przedsiębiorczości
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
 • działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • rewitalizacji
 • na krwiodawstwo realizowane przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy
 • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy
 • określone w art. 7 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. 

Darowizny na działalność kościelną 

Darowizny przekazane na działalność charytatywno-opiekuńczą mogą być odliczane w pełnej wysokości, czyli nawet do 100% osiągniętego dochodu. 

Przekazanie darowizny – dokumenty

Podatnik, który chce odliczyć przekazaną darowiznę musi posiadać odpowiednie dokumenty, jak:
 • dowód wpłaty na rachunek płatniczy osoby obdarowanej, jeżeli zostały przekazane środki pieniężne
 • pokwitowanie odbioru darowizny wystawione przez obdarowanego
 • dowód poniesienia wydatków na zakup przedmiotu darowizny
 • zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi, dotyczy krwiodawców
 • sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które obdarowany powinien przekazać darczyńcy w okresie dwóch lat od otrzymania darowizny.

Darowizna – odliczenie w zeznaniu rocznym

W większości darowizny rozliczane są w zeznaniu rocznym. Na przykład przekazane środki pieniężne na rzecz fundacji nie mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodów, co oznacza, że taka darowizna nie zostaje ujęta w ewidencji podatkowej w trakcie danego roku podatkowego. 

Przekazaną darowiznę rozlicza się w składanym za dany rok zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37, do którego należy dołączyć załącznik PIT-O. W załączniku ujmowane są wszystkie odliczenia i ulgi jakie przysługują podatnikowi. Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy mają prawo do odliczenia jedynie darowizny przekazanej na cele charytatywno-opiekuńcze w wysokości 100% od dochodu.


Data publikacji: 2023-03-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU