Od stycznia 2021 roku zwiększyła się wysokość wynagrodzenia minimalnego. W związku z tym zmianie uległy również inne wskaźniki, których wysokość uzależniona jest od minimalnej pensji. Między innymi podwyższone zostały kary za nieprawidłowe wypełnienie i wysyłkę plików kontrolnych JPK_V7 w obu częściach: deklaracyjnej i ewidencyjnej. nowe kary za bledy JPK V7

Rozporządzenie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. 2020.1596)

Zgodnie z w/w rozporządzeniem minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku zostało ustalone na kwotę 2 800 zł, co oznacza, że w stosunku do 2020 roku zostało podwyższone o 200 zł. 

Wysokość minimalnej i maksymalnej kary za czynności związane z błędnym złożeniem pliku JPK_V7
 

  2020 rok 2021 rok
  minimalna maksymalna minimalna maksymalna
Grzywna kwotowa 260 zł 52 000 zł 280 zł 56 000 zł
Grzywna w stawkach dziennych naliczona za przestępstwo, a nie za wykroczenie skarbowe 866,66 zł 748 800 000 zł 933,33 zł 806 400 000 zł


Minimalna kara za błędy w pliku JPK_V7 w 2021 roku

Na karę grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe naraża się podatnik, który w składanym pliku JPK_V7 w części deklaracyjnej podaje nieprawdziwe informacje lub zataja prawdę bądź nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie danych, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie wysokości podatku. Taki sam rodzaj kary grozi podatnikowi, który nie ujawni właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie złoży deklaracji, co może skutkować także uszczupleniem podatku. 

Karą grzywny określoną kwotowo
(za wykroczenie skarbowe) może zostać ukarany podatnik, który nie złoży deklaracji w terminie lub złoży ją niezgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, pomimo, że został ujawniony przedmiot lub podstawa opodatkowania. 
Nie zmienia się wysokość kary jaka może być nałożona na podatnika za brak korekty w części ewidencyjnej pliku. Jeżeli podatnik nie prześle do organu podatkowego poprawionej ewidencji w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu przesłanym przez urząd lub nie złoży wyjaśnień lub wykona te czynności po wyznaczonym terminie bądź też w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, które zostały wskazane w wezwaniu, to może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości 500 zł za każdy popełniony błąd, którego nie skorygował

Kary grzywny w wysokości 500 zł może uniknąć podatnik będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą, który za dany czyn zostanie ukarany na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.


Data publikacji: 2021-02-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU