Po zakończonym roku osoby osiągające jakiekolwiek przychody zobowiązanie są do złożenia zeznania rocznego za poprzedni rok. W 2023 roku składa się zeznanie roczne za 2022 rok. Przedsiębiorcy wypełniają formularz podatkowy zgodnie z wybraną formą opodatkowania. skladanie rocznego pit-a

Zeznanie roczne – rozliczenie na zasadach ogólnych

Przedsiębiorca, który wybrał zasady ogólne jako formę opodatkowania składa zeznanie roczne na formularzu PIT-36. Dochody opodatkowuje się wg stawki 12% (I próg podatkowy) i 32% (II próg podatkowy). I próg podatkowy obejmuje dochody do kwoty 120 000 zł. Po przekroczeniu 120 000 zł automatycznie wchodzi się w II próg podatkowy. 

Podatnik, który w ciągu roku podatkowego oprócz działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową osiągał również przychody z innych źródeł, to powinien je rozliczyć razem z przychodami z działalności na formularzu PIT-36. Przychody otrzymywane w ramach stosunku pracy rozliczane są na podstawie PIT-11 otrzymanego od pracodawcy. 

Przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej mają prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz posiadają możliwość skorzystania z ulg podatkowych, takich jak np.: 
 • darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa, które nie mogą przekroczyć 6% dochodu
 • ulga termomodernizacyjna do kwoty 53 000 zł
 • ulgi rehabilitacyjne
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, za 2022 rok obowiązuje limit do kwoty 10 659,60 zł 
 • ulga na Internet do kwoty 760 zł
 • ulga na dzieci
 • ulga na działalność badawczo-rozwojową
 • strata z lat ubiegłych. 

Zeznanie roczne – rozliczenie, podatek liniowy

Podatnik, który wybierze podatek liniowy rozlicza się wg stałej stawki podatku 19% niezależnie od wysokości dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

Podatek liniowy mogą wybrać przedsiębiorcy:
 • którzy nie świadczą usług na rzecz swojego obecnego lub byłego pracodawcy, które są takie same jak czynności wykonywane dla tego pracodawcy w ramach stosunku pracy w tym samym roku podatkowym. W tej sytuacji podatek liniowy będzie mógł być wybrany przez takiego przedsiębiorcę dopiero począwszy od kolejnego roku podatkowego
 • prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.
W przypadku podatku liniowego zeznanie roczne składa się na formularzu PIT-36L w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. 

Dochody spoza działalności gospodarczej, jak np. z pracy na etacie czy umowy zlecenia należy rozliczyć na druku PIT-37.

Wybór podatku liniowego jako formy opodatkowania pozbawia podatnika:
 • wspólnego rozliczania z małżonkiem
 • korzystania z ulg podatkowych
 • skorzystania z kwoty wolnej od podatku
 • odliczenia od dochodu niektórych ulg, jak: 
  • ulga na dzieci
  • ulga na Internet.

Zeznanie roczne – rozliczenie za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozlicza roczne przychody na druku PIT-28, który powinien złożyć w urzędzie skarbowym w terminie do końca lutego danego roku za rok poprzedni.

PIT-28 składają:
 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem
 • osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, z zastrzeżeniem, że umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Rozliczenie na druku PIT-28 pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem oraz skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Rozliczenie z małżonkiem możliwe jest jedynie w przypadku rozliczania przychodów z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze. Poza tym podatnicy mogą skorzystać między innymi:
 • z ulgi na Internet
 • z ulgi z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego.


Data publikacji: 2023-02-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Usługi ogólnobudowlane Wojciech Pasztaleniec
29 Luty 2024

Czy z programu faktura XL mogę wysłać rozliczenie roczne do urzędu skarbowego?

 
FakturaXL
29 Luty 2024

Nie mamy PITów rocznych w programie. Można je wypełnić i wysłać przez rządową stronę e-deklaracje.
Dane potrzebne do wypełniania PIT są w zakładce Raporty > Zaliczka na podatek dochodowy. Jest ona liczona narastająco, więc w miesiącu grudniu widać ile wynosiły sumaryczne przychody i koszty.