W 2017 roku zmieniły się przepisy dotyczące faktur opłacanych gotówką. Wydatki z faktury opłaconej gotówką, której wartość przekracza kwotę 15 000 zł nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Płatność gotówką na fakturze

Faktury opłacone gotówką

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców płatności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powinny być dokonywane lub przyjmowane za pośrednictwem płatniczego rachunku bankowego przedsiębiorcy jeżeli:
 • stroną transakcji, z której wynika dana płatność jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji niezależnie od liczby płatności z niej wynikających jest wyższa od kwoty 15 000 zł z zastrzeżeniem, że kwoty wyrażone w walutach obcych przelicza się na złotówki wg średniego kursu obcych walut ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
Powyższe uregulowania znajdują odzwierciedlenie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą nie mają prawa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów transakcji opiewających na kwotę wyższą niż 15 000 zł, które zostały opłacone gotówką w tej części, w której płatność dotyczyła transakcji kupna i była dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. 

W przypadku kiedy przedsiębiorca pomylił się i zaliczył do kosztów firmowych zakup dokonany bez pośrednictwa rachunku płatniczego, to w takim wypadku ma on obowiązek do: 
 • pomniejszenia kosztów lub
 • zwiększenia przychodów
  - w miesiącu dokonania płatności gotówkowej.
Zasada ta znajduje zastosowanie także w przypadku:
 • nabycia lub wytworzenia środków trwałych bądź nabycia wartości niematerialnych i prawnych
 • dokonania płatności:
  • po likwidacji działalności gospodarczej
  • po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną
  z zastrzeżeniem, że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów ma miejsce za rok podatkowy, w którym doszło do likwidacji działalności lub za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym miała miejsce zmiana formy opodatkowania.
Należy pamiętać, że jeżeli nabywca towarów/usług nie zawrze ze sprzedawcą umowy na podstawie, której będą wystawiane faktury, to każdy zakup będzie traktowany jako jednorazowa transakcja, której podatnik nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli świadczenia wykonywane będą na podstawie różnych zleceń oraz różnych umów, to wtedy będą traktowane jako oddzielne transakcje. Podobne zdanie wyraził  Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 13.01.2017 r. o sygn. 0461-ITPB1.4511.971.2016.1.MR. 

Faktury z kwotą powyżej 15 000 zł opłacone gotówką

Limit transakcji gotówkowych do 15 000 zł dotyczy jedynie transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami, również zagranicznymi. Powyższe nie ma zastosowania przy sprzedaży na rzecz osób prywatnych. 

Limit 15 000 zł brutto/netto dla faktur opłacanych gotówką

Limit płatności gotówkowej wynosi 15 000 zł, co znaczy, że w przypadku:
 • czynnego podatnika VAT przedsiębiorca może ująć w kosztach wartość netto transakcji opłaconej gotówką do kwoty 15 000 zł brutto
  - wyłączając podatników objętych zryczałtowanymi formami opodatkowania
 • podatnika zwolnionego z VAT przedsiębiorca może ująć w kosztach całą wartość transakcji opłaconej gotówką do kwoty 15 000 zł.
 • /ul> Kwota transakcji 15 000 zł  brutto zawarta w wymienionej ustawie jest ostateczną kwotą jaką przedsiębiorca powinien zapłacić kontrahentowi. 

Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2016 roku o sygn. 0461-ITPB3-4510.555.2016.2.PS. 

Kilka umów i faktury opłacone gotówką, a transakcja jednorazowa

Przez jednorazową transakcję należy rozumieć łączną wartość wierzytelności lub zobowiązań, wynikających z realizacji tej samej inwestycji, która dotyczy tych samych przedsiębiorców. 
W sytuacji kiedy przedsiębiorca zleci jednej firmie wykonującej zlecenie, większą liczbę umów składających się na jedno zamówienie, które zostały specjalnie podzielone na części, to wtedy wartość całego zamówienia złoży się na wartość jednorazowej transakcji.

Zlecenie realizacji prac na podstawie wielu umów temu samemu wykonawcy, oznacza jednorazową transakcję.
Jeżeli przedsiębiorca za towar/usługę płaci w ratach na podstawie zawartej umowy o wartości wyższej niż 15 000 zł  brutto, to także powinien dokonywać płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. W przeciwnym razie nie będzie mógł zaliczyć poniesionego wydatku do kosztów firmowych.


Data publikacji: 2021-01-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU