Uczestnikami transakcji handlowych są różne osoby, które w zależności od wykonywanej czynności zostały odpowiednio nazwane. Każda z osób ma inne prawa i obowiązki, jak również w inny sposób oznacza się ją na fakturach oraz innych dokumentach będących dowodem podatkowym. Powyższe dotyczy głównie: sprzedawcy, wystawcy, wynajmującego, nabywcy, odbiorcy, najemcy oraz kupującego.

Sprzedawca, nabywca, odbiorca – kim są?

Na wystawianej fakturze koniecznie muszą znaleźć się dane nabywcy i sprzedawcy. Kim jest nabywca, a kim sprzedawca?

Zgodnie z definicją, sprzedawca to osoba mająca bezpośredni lub pośredni kontakt z klientem. Jego obowiązkiem jest obsługa klientów i sprzedaż produktów lub usług. Sprzedawca to jednocześnie podatnik, który może być przedsiębiorcą (właścicielem firmy). Na fakturze VAT będzie figurował jako podatnik (firma) oferujący usługę lub sprzedający towar, także na fakturze z odbiorcą. 

Natomiast nabywca jest osobą, która nabywa dany produkt lub usługę i jest dla sprzedawcy jedyną stroną transakcji (jeżeli chodzi o podatki). Bez znaczenia jest fakt czy płaci za towar, czy jedynie z niego korzysta. Jego dane powinny znaleźć się na fakturze tradycyjnej i tej z odbiorcą. 

Odbiorcą
jest osoba, która odpowiada za odbiór towarów lub usług. Pod kątem podatkowym odbiorca nie jest stroną transakcji, dlatego też jego dane nie muszą koniecznie widnieć na fakturze, chociaż mogą. Podobnie jest w przypadku płatnika, który w kontekście podatkowym nie jest stroną transakcji, a jedynie płaci za towar lub usługę.

Zobacz również: Odbiorca faktury inny niż Nabywca (np. Gmina jest Nabywcą, a szkoła Odbiorcą na fakturze)

Faktura elektroniczna z odbiorcą

Art. 2 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług brzmi:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: ….. fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Faktura jest dokumentem sprzedaży potwierdzającym dokonaną transakcję. Faktura z odbiorcą powinna spełniać wszystkie wymagania dotyczące tradycyjnej faktury, czyli powinna zawierać informacje potrzebne do prawidłowego jej wystawienia. Między innymi: 
  • datę wystawienia faktury z odbiorcą
  • kolejny numer
  • dane sprzedawcy i nabywcy (adresy oraz numery identyfikujące na potrzeby podatku)
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi
  • nazwę towaru lub usługi, ich miarę i ilość
  • cenę jednostkową netto
  • kwoty rabatów, opustów
  • stawkę podatku VAT
  • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty sprzedaży z poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku
  • kwotę ogółem.
Wszystkie wymienione elementy powinny znaleźć się na fakturze z odbiorcą. Wystawca faktury nie ma obowiązku umieszczania na dokumencie danych odbiorcy, ale może skorzystać z takiej możliwości, zwłaszcza w sytuacji kiedy odbiorca jest inną osobą niż nabywca towaru lub usługi.

Data publikacji: 2020-09-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU