Sprzedaż wyposażenia do wartości 1500 zł w kwestii ustalenia źródła przychodów traktowana jest przez organy podatkowe w różny sposób. Nie zawsze zajęte stanowisko jest korzystne dla podatnika. Czy przedsiębiorca powinien zaliczyć zbycie składnika wyposażenia o wartości poniżej 1 500 zł do przychodów z działalności i odprowadzić od takiego przychodu podatek dochodowy od osób fizycznych, czy raczej taka sprzedaż nie stanowi dla przedsiębiorcy przychodu? podatek od sprzedazy wyposazenia do 1500 zł

Czym jest wyposażenie w firmie? 

Wyposażeniem są wszystkie rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, ale niezaliczone do środków trwałych. Do końca 2019 roku przedsiębiorcy zobowiązani byli do prowadzenia ewidencji wyposażenia. Od 1 stycznia 2020 roku wydatki związane z wyposażeniem księguje się bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. 

Sprzedaż wyposażenia, a przychód w działalności gospodarczej 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT do przychodów z działalności gospodarczej zaliczają się również przychody uzyskane z odpłatnego zbycia składników, które są: 
a) środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, które podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
b) składnikami majątku, o których mowa jest w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł
c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie mogły zostać zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub mającymi udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
które wykorzystywane są na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Dodatkowo zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy o PIT podatnicy nie muszą wykonywać odpisów amortyzacyjnych w stosunku do składników majątku wymienionych w art. 22a i 22b, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł. W tej sytuacji wydatki, które zostały poniesione na ich nabycie są kosztami uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. 
Zgodnie z treścią przytoczonego art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zaliczane są również przychody osiągnięte ze sprzedaży składników majątku o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł z wyłączeniem tych, których wartość początkowa jest niższa od kwoty 1 500 zł. Wynika z tego, że do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wchodzą środki uzyskane ze sprzedaży składników majątku, których wartość nie przekracza 1 500 zł. 

Powyższą zasadę potwierdza także Dyrektor KIS, który wskazał w interpretacji nr 0112-KDIL3-1.4011.448.2018.3.AG z dnia 1 lutego 2019 roku, że sprzedaż wyposażenia o wartości nieprzekraczającej 1 500 zł nie powoduje konieczności zapłaty podatku wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o PIT. Przychody uzyskane ze sprzedaży wyposażenia poniżej 1 500 zł zaliczane są do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 7 lub pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zależności od rodzaju sprzedawanego składnika majątku: czy jest to prawo majątkowe, czy też inna rzecz z zastrzeżeniem terminu zbycia, na który wskazuje art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy
Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy za źródła przychodu uznawane są kapitały pieniężne oraz prawa majątkowe, w tym także odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż te wymienione w pkt. 8 lit. a – c. Natomiast jak można przeczytać w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy źródłem przychodu jest też odpłatne zbycie innych rzeczy przed upływem 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce nabycie danej rzeczy. Przy zamianie okresy te odnoszą się również do każdej z osób, która dokonuje zamiany. 

W związku z powyższym, jeżeli podatnik sprzeda określone składniki majątku firmy, których wartość początkowa jest niższa od kwoty 1 500 zł, to w takiej sytuacji nie powstanie przychód z działalności gospodarczej, a jeżeli od nabycia składnika majątku minie okres ponad pół roku licząc od końca miesiąca nabycia, to podatnik w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. 

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca pod koniec maja kupił drukarkę na użytek firmowy. Jej wartość wyniosła 1 300 zł. Wydatek ujął jednorazowo w kosztach, ponieważ wartość początkowa była niższa niż 10 000 zł. Przedsiębiorca nie ujął drukarki w ewidencji środków trwałych. W połowie grudnia sprzedał ją za kwotę 1 000 zł. Zgodnie z korzystną dla podatników interpretacją przepisów, w opisanym przypadku u przedsiębiorcy nie powstanie przychód, który będzie podlegał pod zapłatę podatku dochodowego. 

Sprzedaż wyposażenia poniżej 1 500 zł – niekorzystna dla podatników interpretacja urzędu skarbowego

Urzędy skarbowe różnie podchodzą do kwestii związanej ze sprzedażą wyposażenia o wartości do 1 500 zł. Czasami stanowisko zajęte przez organ podatkowy może być niekorzystne dla podatnika, jak np. interpretacja wydana przez Dyrektora KIS nr 1061-IPTPB1.4511.93.2017.2.DJD z dnia 27 kwietnia 2017 roku, w której wskazał on, że przychody podatnika pochodzące z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej nawet, jeżeli nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych co do zasady są przychodem z działalności gospodarczej, na który wskazuje art. 14 ust. 1 ustawy. Organ podatkowy tłumaczy które przepisy miały wpływ na wydanie takiej interpretacji. W tym przypadku dla Dyrektora KIS najważniejsze jest to, że składniki majątku wykorzystywane są na potrzeby działalności gospodarczej i brak jest widocznego wskazania, które pokazałoby, że nie stanowią one przychodu z działalności. Nie wynika to bowiem z przepisu art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, w którym nie zostały wymienione wszystkie przychody z działalności, na które wskazuje art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy. Natomiast art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy pokazuje inne przychody zaliczane do przychodów z działalności. Lista ta jest otwarta, nie ma charakteru zamkniętego. 

W związku z powyższym organ podatkowy uznał, że jeżeli dochodzi do odpłatnego zbycia składników majątku nabytych lub wytworzonych, które wcześniej były wykorzystywane w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i z uwagi na niską wartość poniżej 1500 zł nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ani nie zostały wpisane do ewidencji wyposażenia, to w takim przypadku nie ma zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, ponieważ powstaje przychód, na który wskazuje art. 14 ust. 1 ustawy o PIT.  

Zgodnie z powyższym, podsumowując należy stwierdzić, że sprzedaż składników majątku firmowego będącego na wyposażeniu o wartości poniżej 1 500 zł jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Zdaniem organu podatkowego wyliczenie wskazane w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT jest przykładowe. W związku z tym sprzedaż wyposażenia niezależnie od tego jaka jest jego wartość początkowa powinna być rozliczana jako przychód w działalności gospodarczej.  

Podsumowanie

Stanowisko organów podatkowych w zakresie uznania przychodu ze sprzedaży składników wyposażenia poniżej wartości 1500 zł jest różnie interpretowane. Nie zawsze jest to stanowisko korzystne dla podatników. Niektóre interpretacje zawierają stwierdzenie, że sprzedaż wyposażenia poniżej wartości 1500 zł stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy.


Data publikacji: 2023-10-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU