Każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek składania deklaracji podatkowych za dany okres rozliczeniowy do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z miejscem zamieszkania. W tym samym urzędzie musi również rozliczyć podatki. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania zmianie może ulec także właściwość urzędu skarbowego. zmiana urzedu skarbowego

Ustalanie właściwego urzędu skarbowego do rozliczania podatków (art. 17 par. 1 Ordynacji podatkowej)

Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

W przypadku osób fizycznych właściwy urząd skarbowy określa się na podstawie miejsca zamieszkania podatnika. Pozostałe osoby inne niż fizyczne, jak przykładowo spółki cywilne ustalają właściwy urząd wg adresu siedziby firmy. 

Czy zmiana miejsca zamieszkania powoduje zmianę urzędu skarbowego?

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zgłasza zmianę adresu zamieszkania za pomocą wniosku aktualizacyjnego CEIDG-1 w terminie 7 dni od dnia, w którym doszło do zmiany. Na podstawie wniosku, o zmianie zostaje poinformowany urząd skarbowy, ZUS oraz GUS. W niektórych przypadkach zmiana adresu zamieszkania podatnika może mieć wpływ na zmianę urzędu, któremu będzie on podlegał. 

Jeżeli spółka wpisana do KRS zmieni adres siedziby firmy, to ma obowiązek zgłosić zmianę na formularzu NIP-8. W przypadku spółki cywilnej, podatek dochodowy rozlicza każdy wspólnik osobno, dlatego deklaracje roczne oraz wpłaty podatku dochodowego dokonuje każdy wspólnik do urzędu skarbowego właściwego ze względu na jego adres zamieszkania. Wspólnicy spółki cywilnej zmianę adresu siedziby spółki zgłaszają na wniosku CEIDG-1. 
Dodatkowo czynny podatnik VAT oprócz wniosku CEIDG-1 powinien zgłosić zmianę urzędu skarbowego na formularzu VAT-R ze wskazaniem nowego urzędu. 

Zmiana urzędu skarbowego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej dokonują zgłoszenia zmiany urzędu skarbowego (jeżeli w trakcie roku konieczne jest powiadomienie urzędu o zmianie).za pomocą formularza ZAP-3. W przypadku kiedy zmiana nastąpi w trakcie roku i nie ma konieczności powiadamiania o tym urzędu, to wystarczy informacja w składanym zeznaniu rocznym PIT-37 (część B formularza)

Zmiana urzędu skarbowego w ciągu okresu rozliczeniowego

Jeżeli zmiana adresu zamieszkania w trakcie okresu rozliczeniowego (miesiąc, kwartał, rok) ma wpływ na zmianę urzędu skarbowego, to podatnik musi ustalić, który urząd będzie dla niego właściwy, do którego powinien złożyć deklaracje podatkowe i zapłacić podatek za ten okres. Właściwość urzędu skarbowego ustala się na ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Jeżeli zmiana urzędu skarbowego nastąpiła w trakcie okresu rozliczeniowego, to podatnik składa deklaracje podatkowe i opłaca podatek już do nowego urzędu.

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT rozliczający podatek miesięcznie zmienił miejsce zamieszkania 10 marca. Spowodowało to zmianę właściwości urzędu skarbowego. Podatnik powinien:
  • plik JPK_V7 za marzec składany do 25 kwietnia, przesłać do nowego urzędu skarbowego
  • zaliczkę na podatek dochodowy za marzec płatną do 20 kwietnia wpłacić do nowego urzędu skarbowego
  • plik JPK_V7 za luty, składany do 25 marca oraz podatek dochodowy za luty, opłacany do 20 marca powinny być przekazane do starego urzędu skarbowego, ponieważ na ostatni dzień miesiąca (28 luty) był on dla podatnika właściwym urzędem.
Gdyby jednak podatnik pomyłkowo przesłał deklarację podatkową do niewłaściwego urzędu skarbowego, to powinien powiadomić o tym urząd, któremu w danym momencie podlega. W takiej sytuacji najczęściej urzędy między sobą przesyłają dokumenty. Podatnik nie musi ponownie składać deklaracji. 
Korekty złożonych wcześniej deklaracji podatkowych dokonywanych już po zmianie urzędu skarbowego powinny trafić do nowego urzędu, pomimo, że deklaracje pierwotne zostały złożone do innego. 

Po wprowadzeniu mikrorachunku podatkowego, zmiana urzędu skarbowego nie ma wpływu na wpłaty dotyczące zobowiązań podatkowych, ponieważ wpłata nie wpływa na rachunek podatkowy danego urzędu, któremu podlega podatnik, a na rachunek podatnika utworzony dla niego przez urząd.


Data publikacji: 2021-07-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU