Wypadki przy pracy czasami zdarzają się nawet w firmie, w której wypadkowość jest na niskim poziomie. Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z wypadkiem, do którego dojdzie w jego zakładzie pracy? wypadek przy pracy gdzie zglosic

Definicja wypadku przy pracy

Definicja wypadku przy pracy znajduje się w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2022 nr 199 poz. 1673 z dnia 30 października 2002 roku. Zgodnie z nią za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną w następstwie, której doszło do urazu lub śmierci i które wystąpiło w związku z wykonywaną pracą. Jak wskazują przepisy prawa, wypadek przy pracy ma miejsce wtedy, kiedy pracownik wykonuje zwykłe czynności pracownicze lub polecenia przełożonych bądź wtedy, kiedy wykonuje czynności dla pracodawcy, ale bez jego polecenia. Za wypadek przy pracy zostaną uznane także okoliczności, do których doszło w czasie, w którym pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy i był w drodze pomiędzy siedzibą firmy, a miejscem wykonywania czynności służbowych. Wypadek przy pracy może wystąpić również podczas podróży służbowej z wyłączeniem sytuacji, w której do powstania wypadku przyczynił się sam pracownik, a jego postępowanie nie miało nic wspólnego z wykonywaniem zadań służbowych. Wypadek może nastąpić także podczas różnych szkoleń, przede wszystkim w zakresie powszechnej samoobrony, a także podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje związkowe. 

Zwykły wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

Kodeks pracy w związku z wypadkiem przy pracy nakłada na pracodawcę określone obowiązki, które zostały wskazane w art. 234 Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią wymienionego przepisu pracodawca ma obowiązek wyeliminować lub ograniczyć wszelkie zagrożenia, a jeżeli już dojdzie do wypadku to powinien zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym pracownikom. Obowiązkiem pracodawcy jest też zastosowanie środków, które w przyszłości zapobiegną występowaniu podobnych wypadków. 

Przedsiębiorca zobowiązany jest też do prowadzenia rejestru wypadków, do których doszło w pracy. Dodatkowo obowiązkowo musi przechowywać protokół ustalenia okoliczności oraz przyczyn zdarzenia razem z inną dokumentacją powypadkową przez okres 10 kolejnych lat

Zbiorowy wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

W zakładzie pracy może również zdarzyć się wypadek ciężki lub śmiertelny oraz zbiorowy. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o wypadku właściwego terytorialnie okręgowego inspektora pracy oraz prokuratora.


Data publikacji: 2023-09-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU