Od 1 kwietnia 2022 roku zmienia się wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe płacone przez przedsiębiorców. W zasadzie wysokość składki powinien wyliczyć sam przedsiębiorca. wysokosc skladki wypadkowej 2022

Czym jest ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe jest jednym z ubezpieczeń społecznych. Daje prawo do świadczeń w przypadku czasowej niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Ubezpieczeniem wypadkowym obowiązkowo objęte są osoby, które opłacają ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

Ustalanie składki na ubezpieczenie wypadkowe

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe wylicza się na podstawie stopy procentowej ustalanej na okres od 1 kwietnia do 31 marca każdego roku składkowego. Jej wysokość może ustalić Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub sam przedsiębiorca. To kiedy płatnik składek może samodzielnie ustalić jej wysokość zależy od pewnych okoliczności. 
Wysokość składki zależy między innymi od ilości zatrudnionych pracowników oraz rodzaju przeważającej działalności gospodarczej. 


Zasady ustalania wysokości składki wypadkowej

Pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników Pracodawcy zatrudniający minimum 10 pracowników

Zryczałtowana wysokość wynosi 50% maksymalnej stopy procentowej jaka obowiązuje w danym roku składkowym.

Dla tej grupy przedsiębiorców składka wypadkowa w okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023  nie uległa zmianie i wynosi 1,67%

Przy wyliczaniu składki wypadkowej pod uwagę należy wziąć:

  • liczbę osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu
  • rodzaj przeważającej działalności gospodarczej wg PKD, dzięki temu możliwe będzie określenie kategorii ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy oraz chorób zawodowych
  • liczbę osób poszkodowanych w wyniku wypadku przy pracy w poprzednim roku składkowym.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych może ustalić składkę na ubezpieczenie wypadkowe tylko wtedy kiedy płatnik składek przekazał do ZUS-u informację za ostatnie 3 lata kalendarzowe jeszcze przed danym rokiem składkowym na formularzu ZUS IWA.

ZUS przesłał 1 kwietnia 2022 roku elektroniczne zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2022/2023. Każdy płatnik powinien znaleźć taką informację na swoim koncie PUE.


Data publikacji: 2022-04-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU