Jedną z form opodatkowania jaką może wybrać podatnik jest karta podatkowa. Została uznana za najprostszą formą rozliczania podatku. Przeznaczona zarówno dla indywidualnych przedsiębiorców jak i prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. karta podatkowa zasady

Karta podatkowa – jaki podatek?

Obowiązkiem przedsiębiorcy rozliczającego podatek za pomocą karty podatkowej jest zapłata co miesiąc podatku na konto urzędu skarbowego w stałej kwocie niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu. Przeważnie kwota podatku nie jest za wysoka i zależy od:
 • rodzaju prowadzonej działalności
 • liczby mieszkańców gminy, na której terenie prowadzona jest działalność
 • liczby zatrudnionych pracowników.
Przedsiębiorca, który wybrał kartę podatkową nie musi prowadzić księgowości i składać tradycyjnej deklaracji PIT. 

Karta podatkowa – wady

W przypadku karty podatkowej daninę do urzędu trzeba zapłacić nawet w sytuacji kiedy firma nie osiągnie żadnego dochodu. Co więcej podatnik nie ma możliwości rozliczenia poniesionej straty w kolejnych latach. 
Przedsiębiorca, który będzie zainteresowany wzięciem kredytu może mieć trudność w jego pozyskaniu, ponieważ w jego przypadku nie będzie możliwe dokonanie oceny zdolności kredytowej przez bank, który nie będzie posiadał informacji o faktycznym dochodzie przedsiębiorcy. 

Karta podatkowa – stawki w 2021 roku

Stawki karty podatkowej obowiązujące w 2021 roku można znaleźć w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 roku. 

Karta podatkowa – warunki

Z karty podatkowej skorzysta przedsiębiorca, który spełni określone warunki:
 • nie prowadzi innej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • małżonek przedsiębiorcy nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie
 • nie korzysta z usług osób zatrudnionych wyłącznie przez siebie, z wyjątkiem usług specjalistycznych
 • nie wytwarza wyrobów opodatkowanych akcyzą na podstawie odrębnych przepisów
 • funkcjonuje na terytorium Polski.
Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność w zakresie 12 działów, które zostały wymienione w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Jest to:
 • działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
 • usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami
 • usługi w zakresie handlu detalicznego z artykułami nieżywnościowymi
 • gastronomia
 • usługi transportowe
 • usługi rozrywkowe
 • sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach
 • wolne zawody świadczone w zakresie ochrony zdrowia (np.: lekarz, pielęgniarka)
 • wolne zawody, świadczenie usług weterynaryjnych
 • opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi
 • usługi edukacyjne, udzielanie lekcji na godziny
 • usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy. 

Karta podatkowa – jak wybrać?

Wyżej wymienione warunki nie są jedynymi, które musi spełnić przedsiębiorca jeżeli ma chęć rozliczania się za pomocą karty podatkowej. Przede wszystkim musi powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku kartą podatkową. W tym celu musi wypełnić i złożyć PIT-16 w terminie do 20 stycznia. W kolejnych latach przedsiębiorca nie musi potwierdzać wyboru karty podatkowej jako formy opodatkowania. Musi to zrobić jedynie w sytuacji kiedy będzie chciał zrezygnować z tej formy opodatkowania. Przy rozpoczęciu działalności chęć korzystania z karty podatkowej należy potwierdzić na formularzu CEIDG-1

Karta podatkowa – terminy

Przedsiębiorca, który wybrał kartę podatkową musi co miesiąc wpłacać podatek na konto urzędu skarbowego nawet jeżeli nie osiągnie żadnego dochodu w terminie do 7 dnia danego miesiąca za miesiąc ubiegły. W grudniu opłatę należy wnieść do 28 grudnia. 
Po zakończeniu roku podatkowego obowiązkiem podatnika jest złożenie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji PIT-16A.

Karta podatkowa – rezygnacja

W sytuacji kiedy przedsiębiorca chce zmienić formę opodatkowania z karty podatkowej na inną musi o tym fakcie zawiadomić właściwy urząd skarbowy. Oświadczenie o zmianie powinien złożyć do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego
Podatnik ma prawo wcześniej zrezygnować z karty podatkowej (w trakcie roku), po otrzymaniu decyzji o wysokości podatku. Na dokonanie zmiany ma czas 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. 

Karta podatkowa – utrata prawa do rozliczania

W niektórych sytuacjach urząd skarbowy może pozbawić podatnika możliwości korzystania z prawa do rozliczania kartą podatkową. Zdarzy się to wtedy kiedy przedsiębiorca nie będzie stosował się do wymogów prowadzenia karty podatkowej i:
 • we wniosku poda nieprawdziwe dane, co spowoduje, że podatek będzie płacony w niewłaściwej formie i kwocie
 • nie powiadomi urzędu skarbowego w ciągu 7 dni o istotnych zmianach, które będą miały wpływ na kwotę i formę opodatkowania
 • wytworzy wyroby podlegające akcyzie
 • przekroczy dopuszczalny stan zatrudnienia.
Jeżeli sytuacje wymienione wyżej będą miały miejsce, to decyzja o opodatkowaniu w formie karty podatkowej wygaśnie. W takim wypadku podatnik będzie zobowiązany prowadzić księgowość za pomocą KPiR i płacić podatek za cały rok na zasadach ogólnych.


Data publikacji: 2021-01-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU