Przedsiębiorcy jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej już ponoszą pewne wydatki najczęściej związane z uruchomieniem firmy. Czy taki zakup przed rejestracją firmy można zaliczyć do kosztów i odliczyć VAT? zakup przed rejestracja dzialanosci

Wydatki przed rozpoczęciem działalności, a koszty podatkowe

Aby wydatek poniesiony przed rozpoczęciem działalności można było zaliczyć do kosztów podatkowych muszą być spełnione łącznie 3 warunki:
  • wydatek powinien być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów z działalności (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
  • wydatek nie może być wymieniony w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (katalog 65 wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów)
  • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany (przedsiębiorca musi posiadać dowód księgowy).
Wydatki można zaksięgować w kosztach w dowolnym okresie. Ważne, aby był to ten sam rok podatkowy. 

Podstawowe dowody księgowe

PRZYKŁAD 1 
Pani Halina zakupiła w kwietniu wizytówki firmowe. Działalność gospodarczą ma zamiar rozpocząć 2 czerwca. Czy taki zakup przed rejestracją działalności może być kosztem firmowym?

Odpowiedź: Nie ma przeciwwskazań, aby zakup wizytówek przed rozpoczęciem działalności zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Aby móc zaksięgować koszt pani Halina musi posiadać fakturę. Księgowanie może wykonać z datą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Towary handlowe lub materiały podstawowe zakupione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności nie podlegają księgowaniu. Należy je wykazać w spisie z natury na dzień rozpoczęcia działalności. Ich wartość należy wycenić na podstawie cen zakupu netto lub cen nabycia bądź cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, pod warunkiem, że są niższe od cen zakupu lub nabycia. 

Wydatki przed rozpoczęciem działalności, a podatek VAT

Obowiązujące przepisy ustawy o VAT nie zabraniają odliczenia VAT od zakupów przed rejestracją działalności. Odliczenia VAT należy dokonać w określonym okresie czasu, tzn. w okresie, w którym otrzymano fakturę VAT (kwartał lub miesiąc, zależy od wybranego sposobu rozliczania) lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Dokonane zakupy muszą mieć związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych. 
Podstawowym warunkiem odliczenia jest wymóg bycia podatnikiem VAT

PRZYKŁAD 2
Pani Halina jest podatnikiem VAT i wybrała miesięczny sposób rozliczania VAT. Jeżeli więc zakupu dokonała w miesiącu kwietniu i wtedy też otrzymała fakturę, to odliczenia VAT może dokonać w kwietniu, maju i czerwcu (ostateczny termin). 

Odpowiedź: Fakturę można w całości zaksięgować z dniem rozpoczęcia działalności. Dokonany zakup zmieścił się w terminie do odliczenia podatku VAT (pani Halina planowała rozpoczęcie działalności 2 czerwca). 

Wykaz wydatków jakie może ponieść przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności 

Do najpopularniejszych zakupów jakie może ponieść przedsiębiorca przed rejestracją działalności gospodarczej są te, które wiążą się z jej uruchomieniem, jak np.: wynajem lokalu, zakup sprzętu, opłaty skarbowe itp.:
  • zapłata czynszu za wynajmowany lokal (wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności należy odpowiednio uzasadnić, przykładowo: warunkiem zgody na założenie działalności jest posiadanie lokalu lub że prowadzenie działalności wymaga odpowiedniego przystosowania lokalu
  • odsetki od kredytu otrzymanego na cele działalności (dotyczy również odsetek opłaconych przed rozpoczęciem działalności. Do kosztów można zaksięgować tylko odsetki zapłacone i skapitalizowane)
  • wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przedsiębiorcy (kosztem są te wydatki, od których zależy uzyskanie zgody na prowadzenie danej działalności gospodarczej: odbyty kurs zawodowy, studia podyplomowe, uzyskanie określonych uprawnień zawodowych. Uzyskana wiedza nie może być wiedzą ogólną, która nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą)
  • zakup środków trwałych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)
  • zakup wyposażenia.


Data publikacji: 2020-04-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Anna
05 Luty 2021

Zarejestrowałam firmę 17 grudnia, otrzymałam NIP, REGON, - 28 grudnia wzięłam dwie faktury - zakupiłam komputer, program i monitor. Jednak w Urzędzie Gminy przyjęłam rozpoczęcie działalności od 2 stycznia 2021 roku. Moje pytanie brzmi: Czy pomiędzy rejestracją a aktywnością powinnam brać faktury imienne, czy firmowe. Jeśli wzięłam fa na firmę, czy jest możliwość korekty na osobę fizyczną? i jak to zrobić? Jaka podstawa prawna jest ew. do takiej sytuacji.

Artur
12 Styczeń 2021

Witam, jeżeli jeszcze przed zarejestrowaniem działalności dokonam zakupu płytek ceramicznych (koszt 7500zł), które będą wykorzystane do adaptacji wynajmowanego lokalu (nowy lokal), w którym będę prowadził działalność, to czy mogę zaliczyć to do kosztów oraz odliczyć VAT? wydatek w styczniu, działalność od marca

Ona
26 Październik 2020

Poszukuję informacji na temat możliwości odliczenia podatku w sytuacji, gdy nabyłam sprzęt przed rozpoczęciem działalności i przed rejestracją VAT na podstawie paragonu bez numeru NIP. Sprzęt będzie wykorzystywany w działalności. Czy jest możliwe odliczenie podatku, gdy paragon jest bez NIP, a faktura jest wystawiona na mnie?

 
FakturaXL
26 Październik 2020

Paragon bez numeru nip nie może stanowić kosztu podatkowego. Wymagane jest , aby paragon miał podany NIP.