Przedsiębiorcy mają możliwość załatwienia wielu spraw związanych z prowadzeniem firmy za pośrednictwem pełnomocnika. Z pomocy pełnomocnika można skorzystać np.: w przypadku składania dokumentów w związku z rejestracją działalności w jednym ze wskazanych rejestrów. rejestracja firmy pelnomocnik

Pełnomocnik do rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG


Kto może zostać pełnomocnikiem?
Pełnomocnictwo w zakresie rejestracji do CEIDG można powierzyć dowolnej osobie mającej zdolność do czynności prawnych. Taką zdolność posiadają osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione. 

Forma pełnomocnictwa
Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej, dlatego wniosek o wpis do CEIDG złożony online wymaga samodzielnego wykonania przez osobę, której on dotyczy. Pełnomocnik nie jest upoważniony do rejestracji firmy do CEIDG drogą internetową. Może to zrobić jedynie osobiście w imieniu wnioskującego w urzędzie miasta/gminy.

Pełnomocnik podczas rejestracji powinien dołączyć do wniosku CEIDG-1:
  • oryginał pełnomocnictwa
  • dowód opłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
Reprezentacja przez profesjonalnego pełnomocnika (radca prawny, doradca podatkowy, adwokat) wymaga załączenia poświadczonych kopii wymienionych dokumentów. 

Pełnomocnictwo – co musi zawierać?
W treści pełnomocnictwa muszą znaleźć się: 
  • dane osoby, która chce zarejestrować działalność - imię i nazwisko, NIP (o ile jest), numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości
  • dane pełnomocnika – imię i nazwisko, PESEL, NIP (o ile posiada), adres do doręczeń, seria i numer dowodu tożsamości
  • stopień pokrewieństwa łączącego wnioskodawcę z pełnomocnikiem
  • wykaz czynności, do których będzie upoważniony pełnomocnik.
Pełnomocnik może zostać ustanowiony jedynie do zarejestrowania działalności gospodarczej. Wtedy po dokonanej rejestracji pełnomocnictwo przestaje obowiązywać. Jeżeli pełnomocnik ma dalej reprezentować przedsiębiorcę, już po zarejestrowaniu firmy, to jego dane należy podać w wypełnianym formularzu CEIDG-1. 

Pełnomocnik do rejestracji spółki w KRS


Kto może zostać pełnomocnikiem?
Do rejestracji spółki w sądzie rejestrowym KRS można ustanowić jedynie profesjonalnego pełnomocnika. Może nim być: radca prawny lub adwokat. 
Pełnomocnictwo złożone drogą elektroniczną w systemie S24 może wymagać przedstawienia przez spółkę oryginału pełnomocnictwa (na wezwanie sądu).

Pełnomocnik – kto może go ustanowić?
Spółki osobowe:
pełnomocnika do czynności związanych z rejestracją firmy może ustanowić:
  • każdy wspólnik samodzielnie
  • wszyscy wspólnicy łącznie.
W przypadku kiedy każdy wspólnik udzieli osobno pełnomocnictwa i każdy złoży wniosek o wpis do KRS, to sąd uwzględni wniosek najwcześniej złożony. 
Spółki kapitałowe:
pełnomocnika do rejestracji firmy mogą ustanowić za pomocą jednomyślnej decyzji wszyscy członkowie zarządu łącznie.  

Pełnomocnictwo – opłata skarbowa

Pełnomocnictwo wymaga wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za każdorazowe jego złożenie przez pełnomocnika w urzędzie lub w sądzie rejestrowym. Pełnomocnictwo udzielone mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu nie wymaga wpłaty opłaty skarbowej. Z tego powodu w treści pełnomocnictwa dobrze jest wskazać stopień pokrewieństwa. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek urzędu miasta (gminy, dzielnicy). Numery właściwych rachunków bankowych można znaleźć na stronie internetowej danego urzędu. 
Pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrach publicznych i nie ma potrzeby, aby było dodatkowo potwierdzane dokumentem. Udzielone w formie aktu notarialnego z informacją o zapłacie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł nie wymaga ponownego jej wniesienia.


Data publikacji: 2021-04-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU